ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТНОГО МЕТОДУ)
PDF

Ключові слова

інновація
проект
групова робота
інтелект
розвиток

Як цитувати

Шевченко, М. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТНОГО МЕТОДУ). Молодий вчений, 5 (93), 222-225. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-42

Анотація

У статті автор наголошує, що відповідно до тенденцій сучасної української освіти до методів і прийомів навчання іноземним мовам висуваються нові вимоги – вони повинні бути орієнтовані на особистість і створювати умови для активної навчально-пізнавальної діяльності школяра. Групові вправи мають значний потенціал для формування комунікативних універсальних навчальних дій у учнів основної школи, оскільки вони стимулюють використання іноземної мови за власною ініціативою, самостійну активність учнів і створюють умови для їх соціалізації. Наголошено, що оцінювання групових форм роботи повинно включати як кінцевий продукт, так і процес взаємодії учнів. метою використання групових форм є формування комунікативних умінь. Відзначено, що навчання іноземної мови має будуватися з використанням різних форм групової роботи, які дозволяють залучити учнів в різні види комунікативної діяльності. Навчання в групі може бути ефективним, за умови врахування вікових особливостей школяра; принципів роботи в групі; при відповідної підготовки вчителя; при врахуванні вимог стандартів нового покоління; при розвитку не тільки комунікативних, але і оціночних вмінь у школярів. Експериментальна робота підтвердила ефективність розробленого комплексу групових вправ як засобу формування комунікативних універсальних навчальних дій. Систематичне і цілеспрямоване застосування групового навчання сприяє розвитку комунікативних умінь.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-42
PDF

Посилання

Городяненко В.Г. Социология: уч. для студ. высших уч. Зав. Киев : Изд. центр «Академия», 2002. 560 с.

Савченко А. Я. Дидактика начальной школы. Киев : Абрис, 1997. 420 с.

Bose M. A text book of English Language Teaching for Indian Studentsю Ch. New Century Book House. 2005. 440 p.

Crystal D. English as a global language. Cambridge. Cambridge University Press. 2007. 253 p.

Gower R. Teaching Practice Handbook. L. Macmillan Heinemann. 1995. 334 p.

Kumar J. Studies in Language Testing 2. Cambridge. University Press. 1995. 150 р.

Gorodyanenko V.G. (2002) Sotsiologiya: uch. dlya stud. vysshikh uch. Zav. Kyiv: Izd. tsentr «Akademiya», 560 s. (in Russian)

Savchenko A.Ya. (1997) Didaktika nachalnoj shkoly. Kyiv: Abris. 420 s. (in Russian)

Bose M. (2005) A text book of English Language Teaching for Indian Students. Ch. New Century Book House, 440 p.

Crystal D. (2007) English as a global language. Cambridge. Cambridge University Press, 253 p.

Gower R. (1995) Teaching Practice Handbook. L. Macmillan Heinemann, 334 p.

Kumar J. (1995) Studies in Language Testing 2. Cambridge. University Press, 150 р.