ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ
PDF

Ключові слова

засоби дистанційного навчання
технології дистанційного навчання
мовна компетентність
формування мовної компетентності
система військової освіти

Як цитувати

Лютий, В. (2021). ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ. Молодий вчений, 5 (93), 212-221. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-41

Анотація

Сучасні світові тенденції до поширення технологій дистанційного навчання відкрили нові перспективи розвитку освітнього процесу. І тому раціональне поєднання таких технологій з вже існуючими методами викладання в теперішніх умовах стають запорукою успішної навчальної діяльності як викладачів, так і слухачів. Метою статті є розкриття поняття «засобів дистанційного навчання», уточнення споріднених понять, визначення їх переліку і рекомендацій щодо формування мовної компетентності офіцерів. Для досягнення цієї мети використовувались теоретичні методи дослідження: аналіз літератури, систематизація, узагальнення, моделювання та наукова інтерпретація. Результати дослідження. Вивчення стану застосування засобів та технологій дистанційного навчання (ДН) в закладах вищої освіти дозволило виявити, що ДН у Національній гвардії України може застосовуватися в різних формах і буде інтегровано в основні програми навчання та професійної підготовки. Ми дійшли до висновку, що до засобів ДН можна віднести: окремі технології, засоби цифрових технологій, засоби роботи з інформацією (гіпертекст, мульти- та гіпермедіа), програмні засоби навчання, засоби ІКТ. У результаті аналізу наукових праць виділено такі технології дистанційного навчання для мовної підготовки офіцерів НГУ як Busuu, LinguaLeo, Kahoot, Pocket, Studyblue, Animoto, Words With Friends, Grammar Up, ENpodcast, Lingvo словник, BBC Learning English, British Council LearnEnglish, Quizlet, Duolingo, Lingualeo, engVId, Memrise, TEDtalks, Loyal books, FlipGrid та багато інших. І хоча застосування впровадження технологій дистанційного навчання в навчальну діяльність ВНЗ в Україні супроводжується низкою невирішених проблем, кожна з них, і тим більше методи їх вирішення, вимагають глибокого і всебічного вивчення і можуть бути основою подальшого дослідження розвитку і впровадження дистанційного навчання. Узагальнюючи різні точки зору, ми дійшли висновку, що найбільший ефект засоби дистанційного навчання можуть давати в разі використання їх з варіантами комплексу технологій дистанційного навчання на різних етапах засвоєння.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-41
PDF

Посилання

Про затвердження Положення про дистанційне навчання. Наказ Міністерства освіти і науки України № 466 25.04.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text].

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України В.Г. Кременем 20 грудня 2000 р.).

Організація та використання технологій дистанційного навчання у Збройних Силах України : навч. метод. посіб. / колектив авторів ; за заг. ред. С. М. Салкуцана. Київ : НУОУ, 2017. 12 4 с.

Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії Національної гвардії України. 2021. URL: https://nangu.edu.ua/uploads/files/documenty/polozhennya/pologennj%20pro%20osvitnu%20dijlnist%20v%20nangu.pdf.

Лютий В. М. Стан розробленості проблеми дистанційного навчання військовослужбовців іноземним мовам у сучасних науково-педагогічних дослідженнях. Polish science journal (Issue 2(35), 2021) – Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2021. Part 2. p. 111.

Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. 2-е вид., випр. і доп. Харків : «ОВС», 2002. С. 313.

Стефаненко П.В. Технології дистанційного навчання в рамках безперервної освіти військових фахівців: актуалізація особистісної карти компетенцій. Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Сер. : Педагогіка, психологія і соціологія. 2014. № 1(1). С. 121–125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_pps_2014_1%281%29__28.

Листі МОН України [від 02 листопада 2020 р. № 1/9-609 Щодо організації дистанційного навчання. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-distancijnogo-navchannya.

Воронова Н.С. Система формування професійної компетентності майбутніх культурологів засобами цифрових технологій : автореф. дис ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Слов'янськ, 2020. 40 с. URL: http://www.slavdpu.dn.ua/images/stories/news/specrada/1920211120/Voronova/dis_Voronova.pdf.

Лукін В.Є. Методика застосування засобів дистанційного навчання у процесі вивчення військово-технічних дисциплін : дис. Київ : Володимир Євгенович Лукін, 2009.

Переяславська С.О. Організація самостійної пізнавальної діяльності майбутніх учителів інформатики в умовах застосування мультимедійних елементів дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. О. Переяславська ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2011. 20 с.

Галецький С.М. Формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційнокомунікаційних технологій [Текст] : автореферат дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. Житомир, 2020. 20 с.

Гавриленко О.М. Формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. Кіровоград, 2011. 20 с. – укp.

Організація дистанційного навчання в школі. Посібник. (Схвалено МОН: лист ІМЗО № 22.1/12-Г-372. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf.

Миколайчук Р.А. Методологічний підхід до визначення ефективності оцінювання рівня володіння іноземною мовою. Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки. 2015. № 2 (17). С. 38–39.

Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземних мов для професійного спілкування: колективна монографія / Т.І. Коваль, П.Г. Асоянц, Т.М. Каменєва, Н.В. Майєр, О.С. Синекоп, В.В. Стрілець, А.Ю. Чуфарлічева; за заг ред. Т.І. Коваль. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2012. С. 20.

Гнєдкова O.O. Використання дистанційного навчання під час контролю знань самостійної роботи студентів мовних спеціальностей ВНЗ. Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / [ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.]. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неповної освіти», 2016. Вип. 30. С. 97–105.

Романюк С.М. Дистанційне навчання іноземної мови: порівняльний аналіз сучасних платформ та он-лайн-сервісів. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. 2016. № 1. С. 318–325. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_1_55.

Садовський М. Застосування технологій дистанційного навчання в системі військової освіти. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. 2016. Вип. 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_6_12.

Організаційні етапи створення дистанційного курсу / Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія // За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка – Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. С. 128–143.

Грицук Ю. Проблеми організації дистанційного навчання в умовах карантину в Донбаській національній академії будівництва і архітектури / Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія // За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка. Харків : Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. С. 176–185.

Волинець Д. Креативне та ефективне онлайн-навчання: місія здійсненна! URL: https://gurt.org.ua/articles/62959/.

Conway C., Harris S., Smith S., Brackett V., Hayes G. Mentoring Students through Digital Learning Experiences. Handbook of Research on Global Issues in Next-Generation Teacher Education, 2016. DOI: 10.4018/978-1-4666-9948-9.ch012.

Digital technology. Toolkit Strand. Education Endowment Foundation. EEF, 2019. URL: https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidencesummaries/teaching-learning-toolkit/digital-technology/ (Last accessed: 04.05.2021).

Wan Ng. New Digital Technology in Education. Conceptualizing Professional Learning for Educators. Springer International Publishing Switzerland, 2015. 197 p. URL: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-05822-1 (Last accessed: 28.04.2021).

Гаврілова Л.Г. Система формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій : дис…доктора пед. наук: 13.00.04; НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2015. 615 с.

El Mhouti A., Erradi M., Nasseh A. An Evaluation Model of Digital Educational Resources. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). 2013. Vol. 8, Issue 2. DOI: http://dx.doi.org/10.3991/ijet.v8i2.2501.

Vuorikari R., Koper R. Evidence of Cross-Boundary Use and Reuse of Digital Educational Resources. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). 2009. Vol. 4, Issue 4. Рр. 51–56. DOI:10.3991/ijet.v4i4.1028.

Butcher N. A Basic Guide to Open Educational Resources (OER). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 2015. URL: http://oasis.col.org/handle/11599/36.

Ст. Доунс (St. Downes) [Downes St. Models for Sustainable Open Educational Resources. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects. 2007. Vol. 3. URL: https://www.learntechlib.org/p/44796/article_44796.pdf.

Orr D., Rimini M., Van Damme D.Open Educational Resources : A Catalyst for Innovation. Educational Research and Innovation. Paris, France : OECD Publishing, 2015. URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264247543-en.

Brown М. The NGDLE: We Are the Architects. EDUCAUSE Review. July / August 2017. Рр. 11–18. URL: https://er.educause.edu/-/media/files/articles/2017/7/erm17411.pdf.

Dobbin G. Exploring the Next Generation Digital Learning Environment: Opportunities and Challenges. EDUCAUSE. 2016. URL: https://library.educause.edu/resources/2016/6/exploring-the-next-generationdigital-learning-environment-opportunities-and-challenges.

Онлайн-ресурси для вчителів іноземних мов. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/na-sajti-mon-rozmisheno-perelik-onlajn-resursiv-dlya-vchiteliv-inozemnih-mov.

Supporting remote English teaching. 2020. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Koordynatsiynyy%20komitet%20vchyteliv%20inozemnykh%20mov%20NUSH/2021/02/17/British%20Council.pdf.

Українські платформи та ресурси для самоосвіти вчителів. URL: https://edpro.ua/blog/ukrajinski-platformy-ta-resursy-dlja-samoosvity-vchyteliv.

Pearson. Ukraine. 2021. URL: https://www.pearson.eu/cee/ukraine/homepage/.

Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземних мов для професійного спілкування: колективна монографія / Т. І. Коваль, П. Г. Асоянц, Т. М. Каменєва, Н. В. Майєр, О. С. Синекоп, В. В. Стрілець, А. Ю. Чуфарлічева; за заг ред. Т. І. Коваль. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2012. С. 20.

Trubavina, I., Petryshyn, L., Cwer, A., Polacko, J., Monastyrskyi, G., Kultchyckyi, V., Mirshuk, O., and Medvid Yu. Content substantiation of the regional advanced training educational program “Kaizen Technology”. SHS Web Conf. Volume 104, Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021). DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110403010.

Положення про дистанційне навчання в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського (Наказ начальника НУОУ ім. Івана Черняховського від 13.10.2017 року № 278). URL: https://nuou.org.ua/assets/documents/polo-dn-nduu.pdf.

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Наказ МОН від 08.09.2020 № 1115.

Ministry of Education and Science. Distance learning manual. (No 466, 2013). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text.

Ministry of Education and Science. Distance learning concept development. (2000).

Salkutsan, S. M. (2017). Orhanizatsiya ta vykorystannya tekhnolohiy dystantsiynoho navchannya u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny [Organization and use of distance learning technologies in the Armed Forces of Ukraine], NUOU.

The education and training organization at the National Academy of the National Guard of Ukraine. Manual. 2021. URL: https://nangu.edu.ua/uploads/files/documenty/polozhennya/pologennj%20pro%20osvitnu%20dijlnist%20v%20nangu.pdf.

Liutyi, V. M. (2021). Stan rozroblenosti problemy dystantsiynoho navchannya viysʹkovosluzhbovtsiv inozemnym movam u suchasnykh naukovo-pedahohichnykh doslidzhennyakh. [The problem of military personnel foreign languages distance learning in modern scientific and pedagogical researches.] Polish science journal, 2(35), 2, 111.

Lozova, V. I. & Troyko, H. V. (2002). Teoretychni osnovy vykhovannya i navchannya [Theoretical bases of education and training]. H.S. Skovoroda KhPU. (2nd ed).

Stefanenko, P. V. (2014). Tekhnolohiyi dystantsiynoho navchannya v ramkakh bezperervnoyi osvity viysʹkovykh fakhivtsiv: aktualizatsiya osobystisnoyi karty kompetentsiy [Technologies of distance learning in the framework of continuing education of military specialists: actualization of the personal card of competencies]. Donetsk National Technical University researches. Pedagogy, psychology and sociology, 1(1), 121-125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_pps_2014_1%281%29__28.

Ministry of Education and Science mail. Distance learning, 2020. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-distancijnogo-navchannya.

Voronova, N. S. (2020). Systema formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh kulʹturolohiv zasobamy tsyfrovykh tekhnolohiy [The system of formation of professional competence of future culturologists by means of digital technologies]. [Doctoral thesis, Donetzk State pedagogical University]. Sloviansk.

Lukin, V. Ye. (2009). Metodyka zastosuvannya zasobiv dystantsiynoho navchannya u protsesi vyvchennya viysʹkovo-tekhnichnykh dystsyplin [Methods of application of distance learning tools in the process of studying military-technical disciplines] [Doctoral thesis, Ukrainian Engineer-pedagogical Academy]. Kharkiv.

Pereyaslavsʹka, S. O. (2011). Orhanizatsiya samostiynoyi piznavalʹnoyi diyalʹnosti maybutnikh uchyteliv informatyky v umovakh zastosuvannya mulʹtymediynykh elementiv dystantsiynoho navchannya [Organization of independent cognitive activity of future teachers of informatics in terms of application of multimedia elements of distance learning] [Doctoral thesis, Taras Shevchenko LNU]. Luhansʹk.

Haletsʹkyy, S. M. (2020). Formuvannya komunikatyvnoyi kompetentnosti maybutnikh vykladachiv inozemnykh mov zasobamy informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy [Formation of communicative competence of would-be teachers of foreign languages by means of information and communication technologies] [Doctoral thesis, Ivan Franko Zhytomyr State University]. Zhytomyr.

Havrylenko, O. M. (2011). Formuvannya hotovnosti maybutnikh uchyteliv inozemnykh mov do zastosuvannya informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy u profesiyniy diyalʹnosti [Formation of readiness of future teachers of foreign languages to use information and communication technologies in professional activity] [Doctoral thesis, Volodymyr Vinnychenko Kyrovograd State Pedagogic University]. Kyrovograd.

Ministry of Education and Science (2020). Orhanizatsiya dystantsiynoho navchannya v shkoli. Posibnyk. [Organization of distance learning at school. Manual]. No 22.1/12-Г-372. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf.

Mykolaychuk, R. A. (2015). Metodolohichnyy pidkhid do vyznachennya efektyvnosti otsinyuvannya rivnya volodinnya inozemnoyu movoyu [Methodological approach to determining the effectiveness of assessing the level of foreign language proficiency]. Aktualʹni problemy inshomovnoyi pidhotovky fakhivtsiv u sferi natsionalʹnoyi bezpeky, 2 (17), 38–39.

Koval, T. I., Asoyants, P. G., Kamenyeva, T. M., Mayyer, N. V., Synekop, O. S., Striletsʹ, V. V. & Chufarlicheva, A. Yu. (Eds.) (2012). Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi u navchanni inozemnykh mov dlya profesiynoho spilkuvannya [Information and communication technologies in the teaching of foreign languages for professional communication]. Monograph. KNLU print center.

Hnyedkova, O. O. (2016). Vykorystannya dystantsiynoho navchannya pid chas kontrolyu znanʹ samostiynoyi roboty studentiv movnykh spetsialʹnostey vyshcyh navcchalnyh zakladiv [The use of distance learning in the control of knowledge of independent work of students of language specialties]. Pedagogical Almanac of Kherson Academy of Incomplete Education, 30, 97–105.

Romanyuk, S. M. (2016). Dystantsiyne navchannya inozemnoyi movy: porivnyalʹnyy analiz suchasnykh platform ta on-layn-servisiv [Distance learning of a foreign language: a comparative analysis of modern platforms and online services]. Bulletin of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University. Pedagogy and Psychology, 1, 318–325. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_1_55.

Sadovsʹkyy, M. (2016). Zastosuvannya tekhnolohiy dystantsiynoho navchannya v systemi viysʹkovoyi osvity [Distance learning technologies in the system of military education]. Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Pedagogy, 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_6_12.

Kukharenko, V.M. & Bondarenko, V.V. (2020). Orhanizatsiyni etapy stvorennya dystantsiynoho kursu [Organizational stages of creating a distance course] Emergency distance learning in Ukraine. Monography. Misʹka drukarnya, 128-143.

Hrytsuk, Yu. (2020). Problemy orhanizatsiyi dystantsiynoho navchannya v umovakh karantynu v Donbasʹkiy natsionalʹniy akademiyi budivnytstva i arkhitektury [Problems of organization of distance learning in quarantine in the Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture] Emergency distance learning in Ukraine. Monography. Misʹka drukarnya, 176-185.

Volynetsʹ, D. Kreatyvne ta efektyvne onlayn-navchannya: misiya zdiysnenna! [Creative and effective online learning: mission accomplished]. URL: https://gurt.org.ua/articles/62959/.

Conway, C., Harris, S., Smith, S., Brackett, V., Hayes, G. (2016). Mentoring Students through Digital Learning Experiences. Handbook of Research on Global Issues in Next-Generation Teacher Education, DOI: 10.4018/978-1-4666-9948-9.ch012.

Digital technology. Toolkit Strand. Education Endowment Foundation. EEF, (2019). URL: https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidencesummaries/teaching-learning-toolkit/digital-technology/.

Wan Ng. (2015). New Digital Technology in Education. Conceptualizing Professional Learning for Educators. Springer International Publishing Switzerland. URL: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-05822-1.

Havrilova, L. H. (2015). Systema formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh uchyteliv muzyky zasobamy mulʹtymediynykh tekhnolohiy [The system of formation of professional competence of future music teachers by means of multimedia technologies] [Doctoral thesis, Mykhailo Dragomanov National Politechnick University]. Kyiv.

El Mhouti, A., Erradi, M., Nasseh, A. (2013). An Evaluation Model of Digital Educational Resources. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 8 (2). DOI: http://dx.doi.org/10.3991/ijet.v8i2.2501.

Vuorikari, R., Koper, R. (2009). Evidence of Cross-Boundary Use and Reuse of Digital Educational Resources. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 4 (4), 51-56. DOI:10.3991/ijet.v4i4.1028.

Butcher, N. (2015). A Basic Guide to Open Educational Resources (OER). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). URL: http://oasis.col.org/handle/11599/36.

St. Downes (2007). [Downes St. Models for Sustainable Open Educational Resources. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, 3. URL: https://www.learntechlib.org/p/44796/article_44796.pdf.

Orr, D., Rimini, M., Van Damme, D. (2015). Open Educational Resources: A Catalyst for Innovation. Educational Research and Innovation. Paris, France: OECD Publishing. URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264247543-en.

Brown, М. (2017). The NGDLE: We Are the Architects. EDUCAUSE Review, p. 11–18. URL: https://er.educause.edu/-/media/files/articles/2017/7/erm17411.pdf.

Dobbin, G. (2016). Exploring the Next Generation Digital Learning Environment: Opportunities and Challenges. EDUCAUSE. URL: https://library.educause.edu/resources/2016/6/exploring-the-next-generationdigital-learning-environment-opportunities-and-challenges.

Onlayn-resursy dlya vchyteliv inozemnykh mov [Online resources for foreign language teachers]. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/na-sajti-mon-rozmisheno-perelik-onlajn-resursiv-dlya-vchiteliv-inozemnih-mov.

Supporting remote English teaching (2020). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Koordynatsiynyy%20komitet%20vchyteliv%20inozemnykh%20mov%20NUSH/2021/02/17/British%20Council.pdf.

Ukrayinsʹki platformy ta resursy dlya samoosvity vchyteliv [Ukrainian platforms and resources for teacher self-education]. URL: https://edpro.ua/blog/ukrajinski-platformy-ta-resursy-dlja-samoosvity-vchyteliv.

Pearson. Ukraine (2021). URL: https://www.pearson.eu/cee/ukraine/homepage/.

Kovalʹ, T. I. (Eds.) (2012). Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi u navchanni inozemnykh mov dlya profesiynoho spilkuvannya [Information and communication technologies in the teaching of foreign languages for professional communication]. Monograhry.

Trubavina, I., Petryshyn, L., Cwer, A., Polacko, J., Monastyrskyi, G., Kultchyckyi, V., Mirshuk, O., & Medvid Yu. Content substantiation of the regional advanced training educational program “Kaizen Technology”. SHS Web Conf. Volume 104, Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021). https://doi.org/10.1051/shsconf/202110403010.

Polozhennya pro dystantsiyne navchannya v Natsionalʹnomu universyteti oborony Ukrayiny imeni Ivana Chernyakhovsʹkoho [Regulations on distance learning at the Ivan Chernyakhovsky National University of Defense of Ukraine]. (No 278, 2017). URL: https://nuou.org.ua/assets/documents/polo-dn-nduu.pdf.

Ministry of Education and Science (2020). Polozhennya pro dystantsiynu formu zdobuttya povnoyi zahalʹnoyi serednʹoyi osvity [Regulations on distance learning of general secondary education]. (No 1115).