РОЗВИТОК НАВИЧОК ГОВОРІННЯ В ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
PDF

Ключові слова

українська мова як іноземна
методика
навчання
комунікативна компетенція
усне діалогічне мовлення
вимоги до умінь говоріння рівня А1
мікродіалоги

Як цитувати

Лисенко, І., Вальченко, І., Плотнікова, Т., & Соколова, Г. (2021). РОЗВИТОК НАВИЧОК ГОВОРІННЯ В ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Молодий вчений, 5 (93), 207-211. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-40

Анотація

У статті проаналізовано основні поняття з питань формування навичок говоріння українською мовою в іноземних слухачів. Узагальнено теоретичні й методичні роботи з питань усного мовлення у працях зарубіжних та вітчиз-няних дослідників. Освітлено лінгводидактичні й методичні основи формування навичок говоріння іноземних слухачів на початковому етапі вивчення. Охарактеризовано роль уміння говоріння в іншомовному середовищі в розвитку особистості. Здійснено вибір сучасних технологій, принципів і методів навчання для успішного формування навичок говоріння. Наголошено на важливості діяльнісного, комунікативного та соціокультурного підходів до навчання. Запропоновано різноманітні приклади вправ для формування і розвитку навичок говоріння в іноземних слухачів на основі навчального матеріалу з урахуванням країнознавчого мінімуму, доповнені засобами зорової наочності. Зроблено висновок, що формування навичок буде ефективним, якщо опиратися на останні досягнення лінгвістики, лінгводидактики, теорії і методики навчання української мови як іноземної і співвідносити етапи навчання з вимогами та з урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників атмосфери спілкування, змісту і засобів навчання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-40
PDF

Посилання

Бєй Л.Б. Проблеми викладання української мови різним категоріям іноземних студентів. Викладанння мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: Міжпредметні зв’язки. Вип.12. Харків, 2008. С. 42–49. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle (дата звернення: 24.05.2021)

Вальченко І.В., Прилуцька Я.М. Ласкаво просимо! : навч. посібник. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2011. 386 с.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання, доктор педагогічних наук, проф. С.Ю. Ніколаєва. Киів: Ленвіт, 2003. 273 с. URL: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle (дата звернення: 24.05.2021)

Макарова Г., Паламар Л., Присяжнюк Н. Розмовляймо українською. Вступ-ний курс. Навчальний посібник. Київ : ІНКОС, 2010. 125 с.

Українська мова як іноземна. Рівні загального володіння та діагностика: Проект Державного стандарту України / уклад. Мазурик Д., Антонів О., Синчак О., Бойко Г. 2018. 142. С. URL: https://www.slideshare.net/ssuserb0992b/standart-96636178 (дата звернення: 24.05.2021)

Щукин А.Н. Обучение речевому общению на русском языке как иностран-ном: учебно-методическое пособие для преподавателей русского языка как иностранного. Москва : Русский язык, 2012. 784 с.

Biei L.B. (2008) Problemy vykladannia ukrainskoi movy riznym katehoriiam inozemnykh studentiv [Problems of teaching the Ukrainian language to different categories of foreign students]. Teaching languages in higher education at the present stage: Interdisciplinary links, vol. 12, pp. 42–49. Available at: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle (accessed 24.05.2021).

Valchenko I.V., Prylutska Ya. M. (2011) Laskavo prosymo! [Welcome!]. Kharkiv: KhNUMH im. O.M. Beketova. (in Ukrainian)

Nikolaieva S.Yu. (2003) Zahalnoievropeiski rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [Pan-European recommendations for language education: study, teaching, assessment]. Kyiv: Lenvit. Available at: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle (accessed 24.05.2021).

Makarova H., Palamar L., Prysiazhniuk N. (2010) Rozmovliaimo ukrainskoiu [Let’s speak Ukrainian]. Kyiv: INCOS. (in Ukrainian)

Mazuryk D., Antoniv O., Synchak O., Boiko H. (2018) Ukrainska mova yak inozemna. Rivni zahalnoho volodinnia ta diahnostyka: Proekt Derzhavnoho standartu Ukrainy. [Ukrainian as a foreign language. Levels of general ownership and diagnostics: Draft State Standard of Ukraine]. Available at: https://www.slideshare.net/ssuserb0992b/standart-96636178 (accessed 24.05.2021).

Shchukin A.N. (2012) Obucheniye rechevomu obshcheniyu na russkom yazyke kak inostrannom: uchebno-metodicheskoye posobiye dlya prepodavateley russkogo yazyka kak inostrannogo [Teaching speech in Russian as a foreign language: a textbook for teachers of Russian as a foreign language]. Moscow: Russkiy yazyk. (in Russian)