ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
PDF

Ключові слова

граматика
морфологія
синтаксис
граматична компетенція
граматичні вміння
формування граматичних умінь

Як цитувати

Дубовик, С., & Ріпа, Д. (2021). ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Молодий вчений, 5 (93), 202-206. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-39

Анотація

У статті розглянуто організаційно-методичні засади формування в учнів початкової школи граматичних умінь на уроках української мови. Обґрунтована необхідність підготовки вчителя до роботи над формуванням у молодших школярів граматичних понять. Подано загальні рекомендації щодо організації роботи над формуванням в молодших школярів граматичних умінь. Зазначено пріоритетні напрями роботи вчителя на уроках вивчення граматики з метою формування граматичних умінь молодших школярів. Визначено основні завдання уроків граматики в початковій школі. Описано основні підходи до організації роботи з формування в молодших школярів граматичних умінь під час вивчення основних розділів граматики (морфології і синтаксису). Розглянуто основні методичні аспекти роботи з формування граматичних умінь учнів. Визначено види граматичних вправ і завдань, які доцільно застосовувати під час навчання граматики учнів початкової школи.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-39
PDF

Посилання

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Видання друге, доп. і випр. Рівне : Волинські обереги, 2011. 552 с.

Державний стандарт початкової освіти (2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text

Котик Т.М. Методика навчання української мови в початковій школі : Навчально-методичний посібник для студентів дистанційної форми навчання спеціальності «Початкова освіта». Івано-Франківськ, 2015. 295 с.

Типові освітні програми закладів загальної середньої освіти І ступеня. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv

Сысоев П.В. Культурное самоопределение личности в контексте диалога культур : [монография]. Тамбов : ТГУ им. Державина, 2001. 145 с.

Goncharenko S.V. (2011) Ukrainian pedagogical dictionary. Second edition, ext. and corrected. Rivne: Volyn charms, 552 p.

State standard of primary education (2018). Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text

Kotik T.M. (2015) Methods of teaching the Ukrainian language in primary school: A textbook for distance learning students majoring in "Primary Education". Ivano-Frankivsk, 295 p.

Typical educational programs of general secondary education institutions of the first degree. Access mode: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv

Sysoev P.V. (2001) Cultural self-determination of the person in the context of dialogue of cultures: [monograph]. Tambov: TSU. Derzhavina, 145 p.