ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ
PDF

Ключові слова

навчальна самостійність
студент
заклад вищої освіти
психолого-педагогічні умови
формування

Як цитувати

Альохіна, Н., & Криклива, І. (2021). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ. Молодий вчений, 5 (93), 193-197. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-37

Анотація

Статтю присвячено теоретичному аналізу психолого-педагогічних умов формування навчальної самостійності студентів і конкретизації змісту навчальної самостійності. Проаналізовано наукові погляди на визначення самостійності. Визначено головні функції навчальної самостійності: навчальна, виховна, розвивальна, рефлексивна. Зазначено компоненти навчальної самостійності: мотиваційний, когнітивний, емоційний, вольовий, діяльнісний. Охарактеризовано критерії сформованості навчальної самостійності студентів. Здійснено порівняльний аналіз досліджень щодо психолого-педагогічних умов формування навчальної самостійності у вищій школі, який показав недостатність наукових пошуків у питаннях психологічного аспекту формування самостійності здобувачів освіти. Наголошено, що сутність процесу формування навчальної самостійності полягає в зміні характеру самоосвітньої діяльності студентів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-37
PDF

Посилання

Волошко Л.Б. Навчальна самостійність студентів як психолого-педагогічна проблема. Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. 2012. №11. С. 19–21.

Воротилкина И.М. Самостоятельность студентов в учебном процессе. Высшее образование в России. 2012. № 3. С. 92–97.

Зеліковська О.О. Розвиток пізнавальної самостійності студентів економічного профілю у процесі формування міжкультурної компетенції. Народна освіта. 2011. Вип. №3(15). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/15/statti/zelikovska.htm (дата звернення 15.05.2021).

Ильина А.В. Критерии и показатели сформированности познавательной самостоятельности студентов. Альманах современной науки и образования. 2009. №4(23): в 2-х ч. Ч. 1. С. 94–96.

Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. Москва : Педагогика, 1981. 185 с.

Половникова H.A. О воспитании познавательной самостоятельности. Казань, 1968. 204 с.

Рабаданова Ш.Р. Формирование учебной самостоятельности студентов на уровневой основе управления : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Москва, 2007. URL: http://www.dslib.net/obw-pedagogika/ (дата звернення 08.05.2021).

Тамаркіна О.Л. Дидактичні умови розвитку самостійності студентів вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09. Кривий Ріг, 2011. 38 с.

Таранчук Е.А. Организационно-педагогические условия формирования образовательной самостоятельности студентов педагогического вуза : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Красноярск, 2008. 23 с.

Федорова М.А. Теория и методическое обеспечение формирования учебной самостоятельной деятельности студентов в вузе: дис. … докт. пед. наук: 13.00.08. Орел, 2011. URL: http://www.dslib.net/prof-obrazovanie/teorija-i-metodicheskoe-obespechenie-formirovanija-uchebnoj-samostojatelnoj.html (дата звернення: 08.05.2021).

Хрусталева Т. В. Организационно-педагогические условия развития учебной самостоятельности студентов при обучении в вузе: на примере изучения начертательной геометрии и инженерной графики : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01, 13.00.08. Москва, 2002. URL: http://www.dslib.net/prof-obrazovanie/organizacionno-pedagogicheskie-uslovija-razvitija-uchebnoj-samostojatelnosti.html (дата звернення: 08.04.2021).

Шлєіна Л.І. Навчальна самостійність професійної компетентності майбутніх економістів. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 2(2). С. 328–333.

Voloshko L.B. (2012) Navchalna samostiinist studentiv yak psykholoho-pedahohichna problema [Educational independence of students as a psychological and pedagogical problem]. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, no. 11, pp. 209–224.

Vorotilkina I.M. (2012) Samostojatel'nost' studentov v uchebnom processe [Independence of students in the educational process]. Higher education in Russia, no. 3, pp. 92–97.

Zelikovska O.O. (2011) Rozvytok piznavalnoi samostiinosti studentiv ekonomichnoho profiliu u protsesi formuvannia mizhkulturnoi kompetentsii [Development of cognitive independence of students of economic profile in the process of formation of intercultural competence]. Public education, no. 3(15). Available at: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32158 (accessed 15 May 2021).

Il'ina A.V. (2009) Kriterii i pokazateli sformirovannosti poznavatel'noj samostojatel'nosti studentov [Criteria and indicators of the formation of cognitive independence of students]. Almanac of modern science and education. no. 4(23), pp. 94–96.

Lerner I.Ja. (1981) Didakticheskie osnovy metodov obuchenija [Didactic bases of teaching methods]. Moscow: Pedagogika. (in Russian)

Polovnikova H.A. (1968) O vospitanii poznavatel'noj samostojatel'nosti [About education of cognitive independence]. Kazan: Tatknigoizdat. (in Russian)

Rabadanova Sh.R. (2007) Formirovanie uchebnoj samostojatel'nosti studentov na urovnevoj osnove upravlenija [Formation of educational independence of students on a level basis of management], (PhD Thesis). Moscow: Moscow State University of Technology and Management.

Tamarkina O. L. (2011) Dydaktychni umovy rozvytku samostiinosti studentiv vyshchoho navchalnoho zakladu [Didactic conditions for the development of independence of students of higher education], (PhD Thesis). Kryvyi Rig: Kryvyi Rih State Pedagogical University.

Taranchuk E.A. (2008) Organizacionno-pedagogicheskie uslovija formirovanija obrazovatel'noj samostojatel'nosti studentov pedagogicheskogo vuza [Organizational and pedagogical conditions for the formation of educational independence of students of pedagogical universities], (PhD Thesis). Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State Pedagogical University.

Fedorova M.A. (2011) Teorija i metodicheskoe obespechenie formirovanija uchebnoj samostojatel'noj dejatel'nosti studentov v vuze [Theory and methodical support of formation of educational independent activity of students in high school], (PhD Thesis). Orel: Orel State University.

Hrustaleva T.V. (2002) Organizacionno-pedagogicheskie uslovija razvitija uchebnoj samostojatel'nosti studentov pri obuchenii v vuze: na primere izuchenija nachertatel'noj geometrii i inzhenernoj grafiki [Organizational and pedagogical conditions for the development of students' educational independence while studying at the university: on the example of the study of descriptive geometry and engineering graphics], (PhD Thesis). Moscow: Institute of General Education.

Shlieina L.I. (2017) Navchalna samostiinist profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ekonomistiv [Educational independence of professional competence of future economists]. Collection of scientific works of the Tavriya State Agrotechnological University (economic sciences). no. 2(2). pp. 148–153.