ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СПОРТСМЕНІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

інновації
тренувальні заняття
спорт
фізичне виховання

Як цитувати

Пильненький, В. (2021). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СПОРТСМЕНІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Молодий вчений, 5 (93), 190-192. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-36

Анотація

У статті розглядаються сучасні технології у фізичній культурі і спорті, які застосовуються у підготовці майбутніх спортсменів, а також інновації, які можуть бути використані в навчальній програмі студентів закладів вищої освіти. Метою статті є вивчення інноваційних технології у фізичній культурі і спорті, які застосовуються у підготовці майбутніх спортсменів. Сучасні дослідження доводять, що інноваційна освіта – це не тільки один із шляхів покращення навчального процесу, але і важливий чинник входження української системи освіти до спільного європейського освітнього простору. Наукові розробки та спортивні обладнання технічно удосконалюються, нові технології проникають у всі аспекти нашого життя, відкриваючи нові горизонти, дозволяючи досягати позитивних результатів, підкорювати нові вершини, пропонуючи високотехнологічне обладнання та екіпіровку. Саме використання інноваційних технологій, які впроваджуються при підготовці майбутніх спортсменів, сприяє формуванню стійкої мотивації щодо збереження здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-36
PDF

Посилання

Гружевський В.О. Доцільність використання інноваційних технологій у формуванні особистісно-орієнтованої мотивації студентів до фізичного виховання. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. № 3. 2014. С. 19–24.

Завидівська Н., Ополонець І. Шляхи оптимізації фізкультурно-спортивної діяльності студентів вищих навчальних закладів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць. 2010. № 2 (10). С. 50–54.

Захарова А.О., Петренко Н.В. Інноваційні технології фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту : тези доповідей ІV Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 13–14 квітня 2017 р. Суми : Сумський державний університет, 2017. С. 24–26.

Ладика П., Кузь Ю., Сапрун С. Можливості застосування сучасних інформаційних технологій у навчально-тренувальному процесі з плавання. Матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії, 18 квітня 2019 року. С. 235–237.

Москаленко Н.В. Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у фізичному вихованні. Спортивний вісник Придніпров’я. 2015. № 2. С. 124–128.

Hruzhevskyi V.O. (2014) Dotsilnist vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii u formuvanni osobystisno-oriientovanoi motyvatsii studentiv do fizychnoho vykhovannia [The expediency of using innovative technologies in the formation of personality-oriented motivation of students for physical education]. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, no. 3, pp. 19–24.

Zavydivska N., Opolonets I. (2010) Shliakhy optymizatsii fizkulturno-sportyvnoi diialnosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Ways to optimize physical culture and sports activities of students of higher educational institutions]. Physical education, sports and health culture in modern society, no. 2 (10), pp. 50–54.

Zakharova A.O., Petrenko N.V. (2017) Innovatsiini tekhnolohii fizychnoho vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Innovative technologies of physical education in higher educational institutions]. Proceedings of the Innovatsiini tekhnolohii v systemi pidvyshchennia kvalifikatsii fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia i sportu : IV Mizhnarodna naukovo-metodychna konferentsia (Sumy, April 13–14, 2017), Sumy: Sumskyi derzhavnyi universytet, pp. 24–26.

Ladyka P., Kuz Yu., Saprun S. (2019) Mozhlyvosti zastosuvannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii u navchalno-trenuvalnomu protsesi z plavannia [Possibilities of application of modern information technologies in educational and training process on swimming]. Proceedings of the Innovative and information technologies in physical culture, sports, physical therapy and occupational therapy: II Vseukrainska elektronna naukovo-praktychna konferentsia z mizhnarodnoiu uchastiu (April 18, 2019), pp. 235–237.

Moskalenko N.V. (2015) Naukovo-teoretychni osnovy innovatsiinykh tekhnolohii u fizychnomu vykhovanni [Scientific and theoretical foundations of innovative technologies in physical education], Sports Bulletin of the Dnieper, no 2, pp. 124–128.