ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
PDF

Ключові слова

мікрогравітація
ультразвук
озима пшениця
сільськогосподарські культури
інтенсивність росту

Як цитувати

Шатова, К., & Корнієнко, І. (2021). ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР. Молодий вчений, 5 (93), 185-189. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-35

Анотація

Мета роботи полягала у вивченні впливу імітованої мікрогравітації та ультразвукових коливань на інтенсивність росту наземної частини зернових культур. Експериментами доведено позитивний вплив фізичних факторів впливу, котрі сприяли активізації біоактивних процесів у насінні перед висаджуванням їх у грунт. Встановлено, що завдяки стимулюючим фактором – мікрогравітації та ультразвуку вдалося інтенсифікувати ріст наземної частини дослідних зразків озимої пшениці на 50-55% порівняно із контролем. Завдяки використанню імітованої мікрогравітації та ультразвукових коливань зернові культури краще вкорінюються, та швидше колосяться.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-35
PDF

Посилання

Дегодюк Е.Г., Сайко В.Ф., Корнійчук М.С. Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва. Урожай, 1992. 100с.

Міхєєв О.М., Маджд С.М., Лапань О.В., Кулинич Я.І. Використання гідрофітних систем для відновлення якості забруднених вод. Центр учбової літератури, 2018. 171 с.

Машинский А.Л., Нечитайло Г.С., Ваулина Э.Н. Космическая биология. Знание, 1988. 63 с.

Меркис А.И. Сила тяжести в процессах роста растений. Наука, 1990. 183 с.

Risca I.M., Fartais L., Stiuca P. Ultrasound effects contributions on the Norway spruce seeds germination (Picea abies (L.) Karsten). Gen. Biol.Molec., Tom VIII, pp. 87–88, 2007.

Chisti, Y. Biodizel from microalgae / Biotechnology Advances. 2007. Vol. 25. P. 294–306.

Шевчук М.Й., Веремеєнко С.І., Лопушняк В.І. Агрохімія : Добрива та їх вплив на біопродуктивність ґрунту. Надстир’я, 2012. 439 с.

Degodyuk E.G., Saiko V.F., Korniychuk М.С. (1992) Growing environmentally friendly crop products. Harvest, 100 p.

Mikheev O.M., Majd S.M., Lapan O.V., Kulinich Y.I. (2018) Use of hydrophytic systems to restore the quality of polluted water. Center for Educational Literature, 171 p.

Mashinsky A.L., Nechitaylo G.S., Vaulina E.N. (1988) Space biology. Knowledge, 63 p.

Merkis A.I. (1990) Gravity in plant growth processes. Science, 183 s.

Risca I.M., Fartais L., Stiuca P. (2007) Ultrasound effects contributions on the Norway spruce seeds germination (Picea abies (L.) Karsten). Gen. Biol. Molec., Volume VIII, pp. 87–88.

Chisti Y. (2007) Biodiesel from microalgae. Biotechnology Advances. Vol. 25. P. 294–306.

Shevchuk M.Y., Veremeenko S.I., Lopushnyak V.I. (2012) Agrochemistry: Fertilizers and their impact on soil bioproductivity. Nadstyria, 439 p.