ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ СВІТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ВПРОДОВЖ РОБОЧОЇ ЗМІНИ
PDF

Ключові слова

персонал
світлове середовище
травматизм
функції зору
умови праці
стомлення

Як цитувати

Куріс , Ю., Матяшев, Д., & Матяшева, О. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ СВІТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ВПРОДОВЖ РОБОЧОЇ ЗМІНИ. Молодий вчений, 5 (93), 177-180. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-33

Анотація

У статті досліджено параметри санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища на робочих місцях постійного перебування робітників у процесі трудової діяльності з комп’ютерною технікою. На основі результатів атестації робочих місць за умовами праці, виконаний аналіз показників світлового середовища. Встановлено, яка частина цих місць характеризується шкід-ливими умовами праці за фактором «освітлення». Визначено, які з параметрів світлового середовища найчастіше не відповідають вимогам нормативних до-кументів. Зроблені дослідження впливу значущих чинників на втомлюваність операторів протягом робочої зміни. Як профілактику несприятливого впливу параметрів світлового середовища запропоновано комплекс захисних заходів з нормалізації показника «коефіцієнт пульсації освітленості» для аналізованих умов.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-33
PDF

Посилання

Куріс Ю.В., Тарасов В.К., Матяшева О.Б., Беренда Н.В. Дослідження впливу шкідливих чинників на працездатність персоналу, що обслуговує комп’ютерну техніку. Металургія : Наукові праці Інженерного інституту Запорізького національного університету. 2017. № 1(37). C. 137–141.

Рабіч О.В., Чумак Л.О., Мещерякова І.В. Аналіз зміни умов праці робочих місць при модернізації виробництва. Геотехнічна механіка. Міжвідомчий збірник наукових праць. Головний редактор академік НАН України А.Ф. Булат. Випуск 128. Дніпро, 2016. С. 31-45.

Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: навчальний посібник. Київ : Знання, 2010. 167 с.

ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. Мінбуд України : Київ, 2006. URL: https://www.sunpower.ua/cp37498-dbn-v25-28-2006-prirodne-shtuchne-osvtlennya.html (дата звернення: 26.05.2021)

ДСНтаП «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небе-зпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудо-вого процесу» Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 №248. URL: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14 (дата звернення: 26.05.2021)

Kuris Y.V., Tarasov V.K., Matyasheva O.B., Berenda N.V. (2017) Doslidzhennya vplyvu shkidlyvyx chynnykiv na pracezdatnist personalu, shho obslugovuye kompyuternu texniku [Investigation of the influence of adverse factors on the productivity of the personnel who maintains computer technology]. Metallurgy, vol. 1(37), pp. 137–141.

Rabich H.V., Chumak L.A., Mescheryakova I.V. (2016) Analiz zminy umov praci robochyx miscz pry modernizaciyi vyrobnycztva [Analysis of changes in workplace conditions during modernization of production]. Geotechnical mechanics, vol. 128, pp. 31–45.

Tretyakov A.V., Zatsarniy V.V., Bezsonniy, V.K. (2010) Okhorona pratsi: navchalny iosibnyk [Labour protection: train aid], Knowledge, Kiev, UA.

Minbuild of Ukraine (2006), «DBN V.2.5-28-2006. Natural and artificial lighting». Available at: https://www.sunpower.ua/cp37498-dbn-v25-28-2006-prirodne-shtuchne-osvtlennya.html

Ministry of Health of Ukraine (2014), DSNtaP «Hygienic classification of work in terms of hazard and danger environment factors, severity and intensity of the work process». Available at: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14