СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ COVID-19
PDF

Ключові слова

стійкість національної економіки
стійкість банківського сектору
пандемія COVID-19
коронакриза
шокові впливи
кономічні нормативи діяльності банків

Як цитувати

Шкуропадська, Д. (2021). СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ COVID-19. Молодий вчений, 5 (93), 152-158. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-29

Анотація

Розглянуто сутність понять «стійкість національної економіки», «стійкість банківського сектору» та «коронакриза». Визначено три ключові властивості стійкості національної економіки: здатність уникнути, витримати та відновитися від дії шокових впливів. Визначено ознаки стійкості банківського сектору: забезпечення фінансування необхідних запасів власними оборотними засобами; пропорційне розширення фінансових ресурсів; підтримка ліквідності та платоспроможності на належному рівні; збалансованість розвитку всіх елементів фінансових ресурсів; безперервний розвиток якісної та кількісної діяльності. Проаналізовано економічні нормативи діяльності банківських установ України. Досліджено заходи державної підтримки банківського сектора України в умовах пандемії COVID-19. Запропоновано напрями забезпечення стабільного розвитку банківських установ в умовах коронакризи.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-29
PDF

Посилання

Гальчинський А. С. Вилікувати економіку можна тільки на ліберальних засадах. Дзеркало тижня. 2010. № 6 (786).

Interfax-Україна. Рада НБУ оцінила втрати економіки від банківської кризи 2014-2016 рр. у 38% ВВП. 2017. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/general/433985.html

Шемаєва Л. Г. Проблеми та перспективи зміцнення стійкості фінансової системи України. Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень. Київ, 2020. 29 с.

Ramskyi А., Budnichenko I. Financial stability of a bank - factor of stability of banking system. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2018. № 2. P. 5–11.

Варцаба В. І. Проблеми забезпечення фінансової стійкості банківської системи України. Науковий вісник Ужгородського університету. 2018. № 1 (51). С. 311–315.

Федишин М. П., Жаворонок А. В., Ковальчук Н. О. Аналітична оцінка фінансової стійкості та стабільності банківської системи України на основі індикаторів. Гроші, фінанси і кредит. 2019. № 6 (74). С. 83–88.

Карчева Г. Т. Фінансовий стан банків України в умовах загрози світової фінансово-економічної кризи. Ефективна економіка. 2020. № 3. С. 1–9.

Ruza C., Cuesta-Gonzаlez M., Paredes-Gazquez J. Banking system resilience: an empirical appraisal. Journal of Economic Studies. 2019. № 46 (6). URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JES-06-2018-0199/full/html

Martіnez M., Lotti G., Powell A. Resilience and fragility in global banking: Impacts on emerging economies. VoxEU & CEPR. 2020. URL: https://voxeu.org/article/resilience-and-fragility-global-banking-impacts-emerging-economies

Williams Q. The role of banks in building post-pandemic resilience. Beneficial state foundation.2020. URL: https://beneficialstate.org/perspectives/the-role-of-banks-in-building-post-pandemic-resilience/

OECD economic policy paper. Strengthening economic resilience: insights from the post-1970 record of severe recessions and financial crises. Paris, 2016. 30 p.

Center for Economic Development Research. What is Economic Resilience? January 9, 2017. URL: http://cedr.gatech.edu/what-is-economic-resilience/

Economic resilience in EMU. European Commission. Directorate general economic and financial affairs. Brussels, 2017. 13 p. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/23535/eurogroup-15-september-item1-com-note-economic-resilience-in-emu.pdf

Національний банк України. Офіційний сайт. URL: www.bank.gov.ua.

Національний банк України. Огляд банківського сектору. Травень 2020. 12 с.

Мінфін. Кількість комерційних банків в Україні з 2008 по 2021 рр. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/

Мінфін. Сумарні активи українських комерційних банків з 2008 по 2021 рр. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/active/

Постанова НБУ. Про затвердження «Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 28.08.2001 № 368.

Національний банк України. Дані наглядової статистики. Економічні нормативи. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision

Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України: постанова Національного банку України від 30.04.2009 р. № 259.

Національний банк України. Підтримка банків та економіки на період дії карантинних заходів. 2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zaprovadjeno-antikrizovi-zahodi-dlya-pidtrimki-bankiv-ta-ekonomiki-pid-chas-posilenogo-karantinu

Halchynskyi A. S. (2010). Vylikuvaty ekonomiku mozhna tilky na liberalnykh zasadakh [It is possible to cure the economy only on a liberal basis]. Dzerkalo tyzhnia, vol. 6 (786).

Interfax-Ukraina (2017). Rada NBU otsinyla vtraty ekonomiky vid bankivskoi kryzy 2014-2016 rr. u 38% VVP [The NBU Council estimated the economic losses from the banking crisis of 2014-2016 at 38% of GDP]. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/ general/433985.html

Shemaieva L. H. (2020). Problemy ta perspektyvy zmitsnennia stiikosti finansovoi systemy Ukrainy [Problems and prospects for strengthening the stability of the financial system of Ukraine]. Analitychna dopovid Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen. Kyiv, 29 p.

Ramskyi A., Budnichenko I. (2018). Financial stability of a bank - factor of stability of banking system . European scientific journal of Economic and Financial innovation, vol. 2, pp. 5–11.

Vartsaba V. I. (2018). Problemy zabezpechennia finansovoi stiikosti bankivskoi systemy Ukrainy [Problems of ensuring the financial stability of the banking system of Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, vol. 1 (51), pp. 311–315.

Fedyshyn M. P., Zhavoronok A. V., Kovalchuk N. O. (2019). Analitychna otsinka finansovoi stiikosti ta stabilnosti bankivskoi systemy Ukrainy na osnovi indykatoriv [Analytical assessment of financial stability and stability of the banking system of Ukraine on the basis of indicators]. Hroshi, finansy i kredyt, vol. 6 (74), pp. 83–88.

Karcheva H. T. (2020). Finansovyi stan bankiv Ukrainy v umovakh zahrozy svitovoi finansovo-ekonomichnoi kryzy [Financial condition of Ukrainian banks in the face of the global financial and economic crisis]. Efektyvna ekonomika, vol. 3, pp. 1–9.

Ruza C., Cuesta-Gonzalez M., Paredes-Gazquez J. (2019). Banking system resilience: an empirical appraisal. Journal of Economic Studies, vol. 46 (6). URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JES-06-2018-0199/full/html

Martinez M., Lotti G., Powell A. (2020). Resilience and fragility in global banking: Impacts on emerging economies. VoxEU & CEPR. URL: https://voxeu.org/article/resilience-and-fragility-global-banking-impacts-emerging-economies

Williams Q. (2020). The role of banks in building post-pandemic resilience. Beneficial state foundation. URL: https://beneficialstate.org/perspectives/the-role-of-banks-in-building-post-pandemic-resilience/

OECD economic policy paper. (2016). Strengthening economic resilience: insights from the post-1970 record of severe recessions and financial crises. Paris, 30 p.

Center for Economic Development Research. (2017). What is Economic Resilience? URL: http://cedr.gatech.edu/what-is-economic-resilience/

Economic resilience in EMU. (2017). European Commission. Directorate general economic and financial affairs. Brussels, 13 p. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/23535/eurogroup-15-september-item1-com-note-economic-resilience-in-emu.pdf

Natsionalnyi bank Ukrainy. Ofitsiinyi sait. URL: www.bank.gov.ua.

Natsionalnyi bank Ukrainy. (2020). Ohliad bankivskoho sektoru, 12 p.

Minfin. Kilkist komertsiinykh bankiv v Ukraini z 2008 po 2021 rr. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/

Minfin. Sumarni aktyvy ukrainskykh komertsiinykh bankiv z 2008 po 2021 rr. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/active/

Postanova NBU. Pro zatverdzhennia «Instruktsii pro poriadok rehuliuvannia diialnosti bankiv v Ukraini» vid 28.08.2001 № 368.

Natsionalnyi bank Ukrainy. Dani nahliadovoi statystyky. Ekonomichni normatyvy. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro rehuliuvannia Natsionalnym bankom Ukrainy likvidnosti bankiv Ukrainy: postanova Natsionalnoho banku Ukrainy vid 30.04.2009 r. № 259.

Natsionalnyi bank Ukrainy. (2020). Pidtrymka bankiv ta ekonomiky na period dii karantynnykh zakhodiv [Support for banks and the economy during the quarantine period]. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zaprovadjeno-antikrizovi-zahodi-dlya-pidtrimki-bankiv-ta-ekonomiki-pid-chas-posilenogo-karantinu