ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
PDF

Ключові слова

податковий контроль
податкові перевірки
онлайн-взаємовідносини
моніторинг
горизонтальний моніторинг
податковий моніторинг

Як цитувати

Пухальський, В. (2021). ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ. Молодий вчений, 5 (93), 146-151. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-28

Анотація

Однією із основних функцій податків, як економічної категорії є контрольна функція, яка реалізується через різні форми податкового контролю, визначені Податковим кодексом України. Однак в умовах цифрової економіки впровадження інформаційних технологій стає одним із факторів, який забезпечує високу швидкість прийняття управлінських рішень, що в свою чергу вимагає миттєвого отримання і аналізу інформації. Все більше платників податків подають податкову звітність в електронному вигляді, ведуть реєстр податкових накладних, а органи податкової служби запроваджують електронні сервіси для платників податків. Обмін документами (інформацією) в електронному вигляді також сприяє подальшій трансформації як моделі ведення бізнесу і бізнес-процесів організацій, так і традиційної концепції податкового контролю. У цьому контексті така форма податкового контролю, як горизонтальний податковий моніторинг, стала новим інструментом – цифровим майбутнім податкового контролю. Предметом дослідження становлять теоретичні аспекти «горизонтального моніторингу», «податкового моніторингу», які викладені в зарубіжній та вітчизняній практиці. Метою даної роботи є дослідження сутності, мети, завдань, нормативного регулювання горизонтального податкового моніторингу, визначення місця, ролі, поточного стану, проблем та перспектив подальшого функціонування цієї форми податкового контролю в системі податкового контролю України. У статті проведено аналіз зарубіжного досвіду застосування даної форми податкового контролю, обґрунтовано та наведено авторське визначення поняття «горизонтальний податковий моніторинг», визначено мету, принципи, правові аспекти його функціонування.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-28
PDF

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. Київ : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. Москва : ИНФРА-М, 2003. 480 с.

Новий тлумачний словник української мови / [уклад. І. Радченко]. Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. 544 с.

Тлумачний словник української мови / В. Федоров. Львів, 2010. URL: http://eslovnik.com/ (дата звернення: 09.05.2021).

Оксфордський словник / Дж. Борн. Лондон, 2005. URL: http://www.oed.com/ (дата звернення: 09.05.2021).

Маас А. Горизонтальный мониторинг: изменения в системе налогообложения Нидерландов. URL: https://palata-nk.ru/global/global-experience/gorizontalnyy-monitoring-izmeneniya-v-sisteme-nalogooblozheniyaniderlandov/ (дата звернення: 11.05.2021).

Organization for economic cooperation and development. Forum on Tax Administration (FTA). URL: https://www.oecd/org/ (дата звернення: 11.05.2021).

Кодекс Республики Казахстан О налогах и других обязательных платежах в бюджет. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#pos=4;-106 (дата звернення: 11.05.2021).

Податковий кодекс Республіки Узбекистан (нова редакція). URL: https://www.bss.uz/nalogoviy-kodeks-2020-uzbekistan (дата звернення: 11.05.2021).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 12.05.2021).

Про затвердження Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення : наказ Міністерства фінансів України від 14.08.2015 № 706. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1055-15#Text (дата звернення: 12.05.2021).

Горизонтальний моніторинг як новий сервіс для сумлінних платників податків / ДФС України : Офіційний портал. URL: http://sfs.gov.ua/arhiv/modernizatsiya-dps-ukraini/povidomlenia_/2012_povidomleniamodernizatsia/print-59282.html#:~:text (дата звернення: 12.05.2021).

Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language (2001) / [ed. and heads. ed. W. T. Busel]. KyivIrpin: PH “Perun”, 1440 р.

Reisberg B.A. (2003) Modern economic dictionary. Moscow: INFRA-M, 480 p.

New explanatory dictionary of the Ukrainian language (2006) / [ed. I. Radchenko]. Kamyanets-Podilsky: Abetka, 544 p.

Explanatory dictionary of the Ukrainian language (2010) / V. Fedorov. Lviv. Available at: http://eslovnik.com/ (accessed 9 May 2021).

Oxford Dictionary / J. Bourne. London, 2005. Available at: http://www.oed.com/ (accessed 9 May 2021).

Maas A. Horizontal monitoring: changes in the system of taxation of the Netherlands. Available at: https://palata-nk.ru/global/global-experience/gorizontalnyy-monitoring-izmeneniya-v-sisteme-nalogooblozheniyaniderlandov/ (accessed 11 May 2021).

Organization for economic cooperation and development. Forum on Tax Administration (FTA). Available at: https://www.oecd/org/ (accessed 11 May 2021).

Code of the Republic of Kazakhstan on taxes and other mandatory payments to the budget. Available at: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#pos=4; – 106 (accessed 11 May 2021).

Tax Code of the Republic of Uzbekistan (new edition). Available at: https://www.bss.uz/nalogoviy-kodeks-2020-uzbekistan (accessed 11 May 2021).

Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010 № 2755-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (accessed 12 May 2021).

On approval of the Procedure for monitoring controlled transactions and the Procedure for interviewing authorized, officials and/or employees of the taxpayer on transfer pricing: order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 14.08.2015 № 706. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1055-15#Text (accessed 12 May 2021).

Horizontal monitoring as a new service for conscientious taxpayers / SFS of Ukraine Official portal. Available at: http://sfs.gov.ua/arhiv/modernizatsiya-dps-ukraini/povidomlenia_/2012_povidomlenia-modernizatsia/print-59282.html#:~:text (accessed 12 May 2021).