ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ §1 (B) СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПР АВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
PDF

Ключові слова

кримінальне провадження
право на свободу та особисту недоторканість

Як цитувати

Скідан, Н. (2021). ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ §1 (B) СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПР АВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. Молодий вчений, 5 (93), 134-139. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-26

Анотація

Розвиток кримінальних процесуальних відносин обумовлює важливість проведення дослідження їх окремих аспектів. Так, Україна, ратифікувавши Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод ще у 1997 р., взяла на себе зобов’язання забезпечити загальне та ефективне визнання і додержання проголошених у Загальній декларації прав людини та безпосеред-ньо Конвенції прав, до того ж визнала обов’язковою юрисдикцію Європейського суду з прав людини. Однак, і досі залишаються питання щодо тлумачення та правозастосування §1(b) ст. 5 Конвенції, який визначає випадки легального обмеження права особи на свободу та особисту недоторканість. В статті проаналізовано два аспекти §1(b) ст. 5 Конвенції, а також визначено умови, за наявності яких можна вважати правомірним обмеження права особи на свободу та особисту недоторканість. Зокрема, за невиконання судового рішення законним буде арешт чи затримання особи, коли: 1. вона була повідомлена про винесення судового рішення щодо неї; 2. вона мала можливість виконати припис суду, але не зробила цього. У свою чергу, арешт чи затримання особи для забезпечення виконання будь-якого обов'язку, встановленого законом, буде вважатися правомірним обмеженням права на свободу та особисту недоторканість, коли: 1. зобов’язання, покладене на неї, є точним і конкретним; 2. воно не може бути виконано більш м’яким способом. Визначено, що національними прикладами дії § 1 (b) ст. 5 ЄКПЛ є: ст. 140, ч. 3 ст. 187, ст. ст. 188-191, ч. 3 ст. 236, ч. 6 ст. 237, ч. 1 ст. 323, ч. 1 ст. 327 та ст. 476 КПК України, а також проаналізовано особливості їх застосування. Констатовано, що норми КПК відповідають механізму, визначеному Кон-венцією. Проте з аналізу національної судової практики можна дійти висновку про наявність помилкового підходу в окремих випадках застосування певних правових положень у цій площині.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-26
PDF

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Конституція України: Закон від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Рада Європи, Європейський суд з прав людини. Довідник із застосу-вання статті 5. Право на свободу та особисту недоторканість. Стаття 5 Конвен-ції. 2014. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_UKR.pdf.

Гом'єн Д. Короткий путівник Європейською Конвенцією з прав людини. URL: http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ECHR.htm.

Назаров В. В. Конституційні права і свободи громадян у кримінально-му провадженні – обмеження чи порушення? GOAL. 2014. URL: http://goal-int.org/konstitucijni-prava-i-svobodi-gromadyan-u-kriminalnomu-provadzhenni-obmezhennya-chi-porushennya/.

Судова справа № 192/196/20: Ухвала Солонянського районного суду Дніпропетровської області від 24.06.2020, URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90005384.

Судова справа № 936/264/20 Ухвала Воловецького районного суду Закарпатської області від 02.10.2020, URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91983289.

Судова справа № 607/12240/20: Ухвала Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08.10.2020, URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92082628.

Зіньковський І. П. Повноваження слідчого при неприбутті підозрюваного на виклик. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 2. С. 212-214.

Судова справа № 607/15290/20: Ухвала Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 11.09.2020, URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91545655.

Судова справа № 331/5362/15-к: Ухвала Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 08.02.2021, URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94874072.

Konventsiia Pro Zakhyst Prav Liudyny i Osnovopolozhnykh Svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] (4.11.1950 r.). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon vid 28.06.1996 r. №254k/96-VR. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 № 4651-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Rada Yevropy, Yevropeiskyi sud z prav liudyny (2014) Dovidnyk iz zastosu-vannia statti 5. Pravo na svobodu ta osobystu nedotorkanist. Stattia 5 Konventsii. [Handbook on the implementation of article 5. Right to liberty and security of person. Article 5 of the Convention.]. Available at: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_UKR.pdf.

Homien D. Korotkyi putivnyk Yevropeiskoiu Konventsiieiu z prav liudyny. [Short guide to the European Convention on Human Rights]. Available at: http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ECHR.htm.

Nazarov V. V. (2014) Konstytutsiini prava i svobody hromadian u kryminalnomu provadzhenni – obmezhennia chy porushennia? [Constitutional rights and freedoms of citizens in criminal proceedings - restriction or violation?]. GOAL. Available at: http://goal-int.org/konstitucijni-prava-i-svobodi-gromadyan-u-kriminalnomu-provadzhenni-obmezhennya-chi-porushennya/.

Sudova sprava № 192/196/20: Ukhvala Solonianskoho raionnoho sudu Dnipropetrovskoi oblasti vid 24.06.2020, Available at: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90005384.

Sudova sprava № 936/264/20 Ukhvala Volovetskoho raionnoho sudu Zakar-patskoi oblasti vid 02.10.2020, Available at: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91983289.

Sudova sprava № 607/12240/20: Ukhvala Ternopilskoho miskraionnoho su-du Ternopilskoi oblasti vid 08.10.2020, Available at: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92082628.

Zinkovskyi I. P. Povnovazhennia slidchoho pry neprybutti pidozriuvanoho na vyklyk. [Powers of an investigator when a suspect is not summoned]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. 2018. № 2. S. 212-214.

Sudova sprava № 607/15290/20: Ukhvala Ternopilskoho miskraionnoho sudu Ternopilskoi oblasti vid 11.09.2020, Available at: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91545655.