ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ДОСЯГНЕННЯ СУСПІЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО КОНСЕНСУСУ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА ДОКТРИНАЛЬНИХ ПІДХОДІВ
PDF

Ключові слова

засоби масової інформації
інформаційне суспільство
інформаційний простір
мас-медіа
засоби масової комунікації
інформаційне законодавство

Як цитувати

Сікорський, А. (2021). ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ДОСЯГНЕННЯ СУСПІЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО КОНСЕНСУСУ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА ДОКТРИНАЛЬНИХ ПІДХОДІВ. Молодий вчений, 5 (93), 128-133. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-25

Анотація

У статті представлено результат теоретичного осмислення поняття засобів масової інформації як суб’єктів досягнення суспільно-державного консенсусу на основі аналізу законодавчих та доктринальних підходів. Розглянуто парадигму інформаційної співпраці органів державної влади і засобів масової інформації, що створює можливість для вдосконалення законодавчого підґрунтя функціонування засобів масової інформації в демократичному суспільстві. У результаті критичного аналізу визначень засобу масової інформації у сучасній науці, сформульовано авторську дефініцію «засобу масової інформації» як юридичної особи (організації), діяльність якої спрямована на виробництво і швидкісну передачу інформаційної продукції публічного характеру для необмеженої кількості споживачів, яка функціонує шляхом створення та розповсюдження будь-яким законним способом донесення інформації до споживачів (аудиторії).

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-25
PDF

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 21.10.2020).

Статут ООН з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) 1945 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_014#Text (дата звернення: 21.10.2020).

Резолюция 428 (1970) Относительно декларации о средствах массовой информации и правах человека. URL: http://www.data.minsk.by/books/ce_massmedia/3.html (дата звернення: 21.10.2020).

Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055#Text (дата звернення: 21.10.2020).

Конвенция о международном праве опровержения (1952 г.). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/correct.shtml (дата звернення: 21.10.2020).

Рекомендація CM/Rec(2007)15 Комітету Міністрів країнам-членам Ради Європи щодо висвітлення виборів засобами масової інформації. URL: http://www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_international/155/ (дата звернення: 20.10.2020).

Рекомендация CM/Rec(2011)7 Комитета министров государствам-членам о новом понятии СМИ (Принята Комитетом министров 21 сентября 2011 года на 1121-ом заседании постоянных представителей министров). URL: http://cyberpeace.org.ua/files/ii_e_14.pdf (дата звернення: 20.10.2020).

The Mass Media Act. URL: http://www.rtvslo.si/files/razno/mass_media_act.pdf. (Last accessed: 10.10.2020).

Radio and Television Act. URL: http://www.radioochtv.se/Documents/Styrdokument/Radio%20and%20Television %20Act.pdf?epslanguage=sv (Last accessed: 05.10.2020).

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16.11.1992 № 2782-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 1. Ст. 1.

Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 3759-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 10. Ст. 43.

Про телекомунікації : Закон України від 18.11.2003 № 1280-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 12. Ст. 155.

Про інформацію : Закон України від 2.10.1992№ 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення: 15.10.2020).

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.

Штромайєр Г. Політика і мас-медіа / Пер. з нім. А. Орган. К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 303 с.

Федотов М.А. Право массовой информации в Российской Федерации. Москва : Междунар. отнош., 2002. 624 с.

Ільченко Н.М. Механізми реалізації державної політики у сфері ЗМІ (регіональний рівень) : автореф. дис. … канд. наук з держ. управління : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління». Київ, 2008. 20 с.

Шестак В.С. Засоби масової інформації та їх роль у суспільстві і державі: питання адміністративно-правового забезпечення. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pib/2010_5/PB-5/PB-5_33.pdf (дата звернення: 15.10.2020).

Вознесенська О.А. Правові засади державного регулювання в галузі аудіовізуальних засобів масової інформації: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Науково-дослідний інститут інформатики і права. Київ, 2012. 215 с.

Авраменко В.И. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации в современной России: общетеоретический анализ : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Нижний Новгород, 2001. 170 с.

Пахнін М.Л. Сутність, форми та функції засобів масовоїкомунікації в сучасних умовах. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. Харків: ХНАДУ, 2016. № 3(14), т. 2. С. 83–88.

Каплій О.В. Класифікація засобів масової інформації: конституційно-правові питання. Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 50. С. 35–46.

Гусейнова-Чекурда Р.З. Конституційне право людини і громадянина на свободу слова (на прикладі ЗМІ). Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2011. № 2(75). С.159–166.

Костенко Н. Досвід контент-аналізу: Моделі та практики. К. : Центр вільної преси, 2003. 200 с.

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text [in Ukrainian].

Statut OON z pytan osvity, nauky ta kultury (IuNESKO) 1945 roku URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_014#Text [in Ukrainian].

Rezoliutsyia 428 (1970) Otnosytelno deklaratsyy o sredstvakh massovoy̆ ynformatsyy y pravakh cheloveka. URL: http://www.data.minsk.by/books/ce_massmedia/3.html [in Russian].

Zakliuchnyi akt Narady z bezpeky ta spivrobitnytstva v Yevropi URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055#Text [in Ukrainian].

Konventsiya o mejdunarodnom prave oproverjeniya(1952). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/correct.shtml [in Russian].

Rekomendatsiia CM/Rec(2007)15 Komitetu Ministriv kraïnam-chlenam Rady Yevropy shchodo vysvitlennia vyboriv zasobamy masovoï informatsiï . URL: http://www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_international/155/ [in Ukrainian].

Rekomendatsiya CM/Rec(2011)7 Komiteta ministrov gosudarstvam-chlenam o novom ponyatii SMI (Prinyata Komitetom ministrov 21 sentyabrya 2011 goda na 1121-om zasedanii postoyannyih predstaviteleĭ ministrov).URL: http://cyberpeace.org.ua/files/ii_e_14.pdf [in Russian].

The Mass Media Act. URL: http://www.rtvslo.si/files/razno/mass_media_act.pdf.

Radio and Television Act. URL: http://www.radioochtv.se/Documents/Styrdokument/Radio%20and%20Television %20Act.pdf?epslanguage=sv

Pro drukovani zasoby masovoï informatsiï (presu) v Ukraïni. No 2782-XII. No 1. Ст. 1. (1993). [in Ukrainian].

Pro telebachennia i radiomovlennia. No 3759-XII. No 10. Ст. 43. (1994). [in Ukrainian].

Pro telekomunikatsiï . No 1280- IV. No 12. Ст. 155. (2004). [in Ukrainian].

Pro informatsiiu : Zakon Ukrainy vid 2 zhovtnia 1992 roku № 2657- XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 [in Ukrainian]

Busel. V.T. (2009).Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / uklad. i holov. red. V.T. Busel. Kyiv : Irpin: VTF «Perun». [in Ukrainian].

Shtromay̆ier H. (2008) Polityka i mas-media. /Per. z nim. A. Orhan. K. : Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia». [in Ukrainian].

Fedotov M.A. (2002) Pravo massovoy informatsii v Rossiyskoy Federatsii. Moskva : Mejdunar. otnosh. [in Russian].

Ilchenko N.M. (2008) Mekhanizmy realizatsii derzhavnoi polityky u sferi ZMI (rehionalnyi riven): avtoref. dys. … kand. nauk z derzh. upravlinnia : spets. 25.00.02 «Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia». Kyiv. [in Ukrainian].

Shestak V.S. Zasoby masovoi informatsii ta yikh rol u suspilstvi i derzhavi: pytannia administratyvno-pravovoho zabezpechennia. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pib/2010_5/PB-5/PB-5_33.pdf [in Ukrainian].

Voznesenska O.A. (2012) Pravovi zasady derzhavnoho rehuliuvannia v haluzi audiovizualnykh zasobiv masovoi informatsii: dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.01 / Naukovo-doslidnyi instytut informatyky i prava Kyiv[in Ukrainian].

Avramenko V.Y. (2001). Pravovoe rehulyrovanye deiatelnosty sredstv massovoi ynformatsyy v sovremennoi Rossyy: obshcheteoretycheskyi analyz : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.01. Nyzhnyi Novhorod. [in Russian].

Pakhnin M.L. (2016). Sutnist, formy ta funktsii zasobiv masovoikomunikatsii v suchasnykh umovakh. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva: zb. nauk. pr. Kharkiv: KhNADU. 3. [in Ukrainian].

Kaplii O.V. (2013). Klasyfikatsiia zasobiv masovoi informatsii: konstytutsiino-pravovi pytannia. Aktualni problemy polityky. 50. [in Ukrainian].

Huseinova-Chekurda R.Z. (2011). Konstytutsiine pravo liudyny i hromadianyna na svobodu slova (na prykladi ZMI). Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. 2(75). [in Ukrainian].

Kostenko N. (2003). Dosvid kontent-analizu: Modeli ta praktyky. K.: Tsentr vilnoi presy. [in Ukrainian].