АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ГОСПОДАРСЬКА КОМПЕТЕНЦІЯ» В ПРАВОВОМУ ВИМІРІ
PDF

Ключові слова

компетенція
правове регулювання
Господарський Кодекс
правовідносини
право суб’єкт

Як цитувати

Починок , К., & Сировець, М. (2021). АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ГОСПОДАРСЬКА КОМПЕТЕНЦІЯ» В ПРАВОВОМУ ВИМІРІ. Молодий вчений, 5 (93), 124-127. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-24

Анотація

Автором відзначено, що на сучасному етапі наукового дослідження не було приділено достатньої уваги комплексному вивченні питань розуміння та роз’яснення господарської компетенції. Встановлено особливості трактування поняття «господарська компетенція» в контексті його порівняння з іншим поняттям «господарська правосуб’єктність» у відповідності до обсягу та змісту її базових компонентів. Наголошено на важливості розмежовувати вказані базові поняття. Детально розглянуто різноманітні трактування ключового поняття, представлені в наукових працях та нормативно-правових документах. Обумовлено, що якісні характеристики компетенції не обумовлені власною волею правосуб’єкта. Наголошено на важливості проведення комплексного дослідження загально правового трактування поняття. Вказано на важливості дотримуватися наукового підходу, що передбачає визначення тотожності розуміння змісту та структури компетенції.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-24
PDF

Посилання

Беззубов Д. О. Поняття та зміст господарської правосуб’єктності на сучасному етапі становлення господарського права. DICTUM FACTUM. 2020. №1 (6) URL: http://df.duit.edu.ua/index.php/dictum/article/view/120/105

Гарагонич О. В. Поняття та ознаки господарської компетенції. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 3. С. 93–96.

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-ІУII. Відомості Верховної Ради України. 1996. № № 18, 19–20, 21–22. Ст. 144.

Кулакова Є. В. Поняття та елементи господарської компетенції обласних рад та обласних державних адміністрацій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2013. № 6–2 (2). С. 19–23.

Остап’юк М. В. Господарська компетенція замовників у сфері державних закупівель лікарських засобів і медичних виробів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2015. № 32 (2). С. 114–118.

Попадинець Г. О. Особливості правового статусу суб’єктів господарювання у сфері господарських правовідносин. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 2. Том 1. С. 39–42.

Труш І. В. Господарська правосуб’єктність комунального підприємства. Економіка та право. 2011. № 3. С. 63–67.

Шевердіна О. Господарська компетенція органів місцевого самоврядування: правовий аналіз. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 1. С. 57–60.

Шевченко А. М. Поняття господарської компетенції фізичної особи. Держава та регіони. Серія: Право. 2019. № 3 (65). С. 103–108.

Щербина В. С. Суб’єкти господарського права. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 264 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко. Київ: Укр. енцикл. 1998–2004. Т. З: К-М. 2001. 792 с.

Bezzubov D. O. (2020) Poniattia ta zmist hospodarskoi pravosubiektnosti na suchasnomu etapi stanovlennia hospodarskoho prava [The concept and content of economic legal personality at the present stage of formation of economic law]: DICTUM FACTUM. 2020. Vol. 1 (6) URL: http://df.duit.edu.ua/index.php/dictum/article/view/120/105

Harahonych O. V. (2016) Poniattia ta oznaky hospodarskoi kompetentsii [Concepts and signs of economic competence]. Porivnialno-analitychne pravo. Vol. 3. PP. 93–96.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine] (1996): Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 436-IUII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Vol. № 18, 19–20, 21–22. St. 144.

Kulakova Ye. V. (2013) Poniattia ta elementy hospodarskoi kompetentsii oblasnykh rad ta oblasnykh derzhavnykh administratsii [Concepts and elements of economic competence of regional councils and regional state administrations]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Yurysprudentsiia. Vol. 6–2 (2). PP. 19–23.

Ostapiuk M. V. (2015) Hospodarska kompetentsiia zamovnykiv u sferi derzhavnykh zakupivel likarskykh zasobiv i medychnykh vyrobiv [Economic competence of customers in the field of public procurement of medicines and medical devices]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Pravo. Vol. 32 (2). PP. 114–118.

Popadynets H. O. (2018) Osoblyvosti pravovoho statusu subiektiv hospodariuvannia u sferi hospodarskykh pravovidnosyn [Economic competence of customers in the field of public procurement of medicines and medical devices]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. Vol. 2. T. 1. PP. 39–42.

Trush I. V. (2011) Hospodarska pravosubiektnist komunalnoho pidpryiemstva [Economic legal personality of a communal enterprise]. Ekonomika ta pravo. Vol. 3. PP. 63–67.

Sheverdina O. (2017) Hospodarska kompetentsiia orhaniv mistsevoho samovriaduvannia: pravovyi analiz [Economic competence of local governments: legal analysis]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. Vol. 1. PP. 57–60.

Shevchenko A. M. (2019) Poniattia hospodarskoi kompetentsii fizychnoi osoby [The concept of economic competence of an individual]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Pravo. Vol. 3 (65). PP. 103–108.

Shcherbyna V. S. (2008) Subiekty hospodarskoho prava [Subjects of economic law]. Kyiv: Yurinkom Inter. 264 p.

Iurydychna entsyklopediia [Legal encyclopedia] (2001). Kyiv: Ukr. entsykl. 1998–2004. T. Z: K-M. 792 p.