АНАЛІЗ ПРАВОПОРУШЕННЯ ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА
PDF

Ключові слова

правопорушення
доведення до самогубства
замах на самогубство
кваліфікуючі ознаки
схиляння до самогубства
сприяння
спосіб вчинення
суб’єктивна сторона

Як цитувати

Маслова, О., & Кунченко, А. (2021). АНАЛІЗ ПРАВОПОРУШЕННЯ ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА. Молодий вчений, 5 (93), 118-123. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-23

Анотація

У статті представлено комплексне дослідження кримінально-правових характеристик складу правопорушення, передбаченого статтею 120 Кримінального кодексу України – доведення до самогубства або до замаху на самогубство. Вивчаються окремі аспекти вчинення цього правопорушення, його головні ознаки та найбільш визначальні риси. Запропоновані висновки щодо розуміння понять самогубства як акту самокалічення або самоліквілації, а також інших понять, таких як доведення до самогубства та схиляння до самогубства, спосіб доведення до самогубства, зазначені й інші дії, що сприяють доведенню людей до самогубства. Розглянуто деякі дискусійні питання щодо суб’єктивної сторони складу даного правопорушення та додано позиції видатних вітчизняних вчених стосовно їх бачення проблематики доведення особи до самогубства. Наводиться нова редакція ст. 120 КК Украiни від 8 лютого 2018 року в аспекті розширення переліку способів вчинення досліджуваного протиправного діяння. Запропоновані дані щодо динаміки вчинення правопорушення на даний момент в Україні і світі в цілому та чинники, що провокують вчинення правопорушення. Розглянуто доведення та схиляння до самогубства найбільш психологічно незахищених верст населення – підлітків та малолітніх осіб різноманітними онлайн-спільнотами, іграми та безпосередньо їхніми членами сім'ї шляхом насильства чи прямого булінгу. Запропоновано способи удосконалення вітчизняного законодавства в аспекті врегулювання даного правопорушення в умовах сучасності та активного розвитку технологій для найефективнішого застосування кримінального законодавства, боротьби з проблемою та зведення до мінімуму виникнення випадків доведення інших осіб до самогубства. В статті також присутній короткий аналіз кримінальних кодексів зарубіжних країн, таких як Росія, Республіка Молдова, Данія, Айзербайджан, Сан-Маріно та інших в частині доведення до самогубства, замаху на самогубства, схиляння, допомоги вчинення самогубства, тощо. Також проаналізовано історичний досвід розвитку законодавчого врегулювання даного протиправного діяння в УСРР, правонаступницею якої є наша держава.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-23
PDF

Посилання

Войцек В.Ф. Клиническая Суицидология. Москва : Миклош, 2007. 280 с.

Уголовный кодекс УССР, утвержденный ВУЦИК 23 августа 1922 г. (с измен. и дополнениями по 1-ое июня 1924 года и с алфав. указ.). [6-е офиц. изд.]. Xарьков : Юрид. изд-во Наркомюста УССР, 1924. 104 c.

Гусак О. А. Кримінально-правова характеристика доведення до самогубства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 : Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Нац. ун.-т Одеська юридична академія. Одеса, 2014. C. 9.

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 7 лютого 2003 р. – Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws

Ениколопов С. Н. Некоторые результаты исследования агрессии. Личность преступника как объект психологического исследования. Москва : Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1979. С. 100–109.

Колінько О.О. Доведення до самогубства: порівняльна характеристика Українського і зарубіжного кримінального законодавства : зб. наук. пр. 2010. С. 258–263.

Шестопалова Л.М. Самогубство та доведення до самогубства: заходи протидії : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право». Нац. академія внутр. справ України. Київ, 2001. С. 11.

Вирок Герцаївського районного суду Чернівецької області від 3 березня 2018 року Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72576682 (дата звернення: 20.03.2021).

Vojceh V.F. (2007) Klinicheskaja suicidologija. Moscow: Miklosh, 280 р.

Ugolovnyj kodeks USSR, utverzhdennyj VUCIK 23 avgusta 1922 g. (s izmen. i dopolnenijami po 1-oe ijunja 1924 goda i s alfav. ukaz.). [6-e ofic. izd.]. Kharkiv: Jurid. izd-vo Narkomjusta USSR, 1924. 104 р.

Gusak O.A. (2014) Kryminal’no-pravova harakterystyka dovedennja do samogubstva: avtoref. dys. ... kand. juryd. nauk: 12.00.08: Kryminal’ne pravo ta kryminologija; kryminal’no-vykonavche parvo. Nac. un.-t Odes’ka jurydychna akademija. Odesa, 9 р.

Postanova Plenumu Verhovnogo Sudu Ukrai’ny No 2 vid 07 ljutogo 2003 r. – Pro sudovu praktyku v spravah pro zlochyny proty zhyttja ta zdorov’ja osoby. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws

Enikolopov S.N. (1979) Some results of the study of aggression. Personality of the criminal as an object of psychological research. Moscow: All-Union Institute for the Study of the Causes and Development of Crime Prevention Measures, рр. 100–109.

Kolinko O.O. (2010) Driving to suicide: the characteristic of the Ukrainian and foreign criminal legislation is trivial: zb. sciences. pr., рр. 258–263.

Shestopalova L.M. (2001) Samogubstvo ta dovedennja do samogubstva: zahodi protidії: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk: 12.00.08: Krimіnal’ne pravo ta krimіnologіja; krimіnal’no-vikonavche parvo. Nacіonal’na akademіja vnutrіshnіh sprav Ukraіny. Kyiv.

Virok of the Hertsaivskyi district court of the Chernivtsi region from 3 March 2018 to the United State Register of Court Decisions. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72576682 (accessed 20 March 2021).