ПРОЕКТИ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ПЕРІОД З 2014 ПО 2019 РІК: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
PDF

Ключові слова

реформа
децентралізація
Конституція України
зміни до конституції
повноваження
місцеве самоврядування
виконавчі органи влади
префект

Як цитувати

Кочерга, О. (2021). ПРОЕКТИ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ПЕРІОД З 2014 ПО 2019 РІК: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД. Молодий вчений, 2 (90), 209-212. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-41

Анотація

У даній статті проаналізовано актуальні проблеми конституційної реформи в Україні на основі запропонованих зміни до Конституції України в частині децентралізації влади за період з 2015 по 2019 роки. Основну увагу привернуто питанням, що стосуються адміністративно-територіального устрою, діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчих органів влади, повноважень Президента України. Висвітлено основні засади конституційних змін, що передбачені в проектах Законів про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Наголошено, що дані зміни відповідають положенням Європейської Хартії місцевого самоврядування. В ході дослідження прийшли до висновку, що вказані зміни до Конституції України є прогресивним кроком до завершення реформи децентралізації в Україні та потребують якнайшвидшого їх прийняття.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-41
PDF

Посилання

Постанова Верховної Ради України: «Про Меморандум порозуміння й миру» від 20 травня 2014 року № 1280-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст. 903. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-18#Text (дата звернення: 8.02.2021).

Проєкт Закону про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування) від 26 червня 2014 р. № 4178 // Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51513. (дата звернення: 8.02.2021).

Батанов О. Концепція розвитку конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні. Часопис Київського університету права. 2015. №1. С. 85.

Європейська хартія місцевого самоврядування. Офіційний переклад від 04.06.2013. URL: https://zаkоn.rаdа.gоv.uа/rаdа/shоw/994_036. (дата звернення: 11.02.2021).

Бедрій Р.Б. До питання про конституційні зміни щодо децентралізації влади в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2017. Вип. 3. С. 3–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2017_3_3 (дата звернення: 20.02.2021).

Барікова А., Давиденко К., Журба Я., Кириченко Ю., Коліушко І., Куйбіда Р. Оновлення конституції як завершення революції. Центр політико-правових реформ. Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД). Київ, 2015. С. 65.

Проєкт Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644 (дата звернення: 20.02.2021).

Президент відкликав проект змін до Конституції України щодо децентралізації влади. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12070?page=10 (дата звернення: 20.02.2021).

Коментарі Ради Європи до проекту змін до Конституції України в частині децентралізації. Centre of expertise for good governance. Страсбург, 20 лютого 2020 р. CEGG/LEX(2020)2 ст. 20. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wpcontent/uploads/2020/03/CEGGLEX20202_UKR.pdf?fbclid=IwAR2xq2aQe-sdeHkpbjiMD3w6rWRip4sLEx3i8sp179sSoOwBYS0ZnjR4Xi4 (дата звернення: 21.02.2021).

Decree The Verkhovna Rada of Ukraine» About the Memorandum of Understanding and Peace». (Information of the Verkhovna Rada (VVR). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-18#Text

The project of the Law about amending changes to the Constitution of Ukraine (as for authorities of state power and local self government) / from 26 June 2014. № 4178 // official portal of Supreme Council of Ukraine. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51513.

Batanov O. (2015) The concept of the development of constitutional model of self government. Me in Ukraine. Journal of Kyiv University of Law, № 1, p. 85.

European Charter of local self government. Official translation from 04.06.2013. URL: https://zаkоn.rаdа.gоv.uа/rаdа/shоw/994_036.

Bedriy R.B. (2017) To the question about constitutional changes as for decentralisation in Ukraine. Scientific bulletin of Lviv State University of Inner Affairs judicial series, edition, №3, p. 3–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2017_3_3

Barikova A., Davydenko K., Zhurova Y., Kyrychenko Y., Koliushko L., Kuibida R. (2015) Renewing of construction as completion of revolution. Centre of political reform; International centre of perspective researchers. Kyiv, p. 65.

The project of the Law about amending changes to the Constitution of Ukraine (as for authorities of state power and local self government) / from 13 december 2019. № 2598 // official portal of Supreme Council of Ukraine. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644

The President rejected the project of changes to the Constitution of Ukraine as for decentralisation of power. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12070?page=10

Commentaries of European Council to the project changes to the Constitution of Ukraine in the part of decentralisation./Centre of Expertise for Good Governance. Strasbourg, 20 February. CEGG/LEX(2020)2 st. 20. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wpcontent/uploads/2020/03/CEGGLEX20202_UKR.pdf?fbclid=IwAR2xq2aQesdeHkpbjiMD3w6rWRip4sLEx3i8sp179sSoOwBYS0ZnjR4Xi4