ЮРИДИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19): СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ
PDF

Ключові слова

здоров’я
пандемія
психологічний вплив
соціальний вплив
соціальний захист
коронавірус
карантин
COVID-19

Як цитувати

Кучма, О., & Сіньова, Л. (2021). ЮРИДИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19): СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Молодий вчений, 2 (90), 227-232. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-46

Анотація

Стаття присвячена питанням психологічного та юридичного впливу на поведінку людини в період пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19). Авторами виокремлені наступні чинники, які сприяли порушенню особами карантину, та визначені їх складові. До психологічних чинників належать: небажання змінювати усталений спосіб життя, суперечливі поради та заклики у засобах масової інформації, небажання сприймати існування ризиків та відповідальності, перевага фінансового інтересу над життям та здоров’ям своїм і оточуючих; до юридичних чинників належать: недосконале законодавство, яке дає можливість для зловживань, неналежна якість оформлення документів для притягнення порушника до юридичної відповідальності. Частина населення гостро сприйняла запроваджені обмеження, апелюючи до непорушності конституційних прав. Неусвідомлення ризику небезпеки від порушення карантинних заходів, халатне ставлення до наслідків сприяли поширенню пандемії надшвидкими темпами. Запропоновано розробити на всесвітньому, міждержавному та локальному рівнях алгоритм взаємодії на різних рівнях в період пандемії, який би передбачав безпечний баланс між заходами по збереженню життя і здоров’я та мінімізацією економічних втрат від таких заходів, удосконалити законодавство, шаблони документів та інструкції по їх використанню та, для того щоб вищезгадані заходи були дієві, необхідно приділити увагу психологічній підготовці людини до життя в період пандемії. Також необхідно передбачити соціальний захист для осіб, які зазнали негативних наслідків від пандемії.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-46
PDF

Посилання

Акопов В.І., Маслов Ю.Н. Право в медицині. М. : Книга-сервіс. 2002, 352 с.

Богуславська О.Г. Психологічний вплив та засоби протидії небажаному впливу: практичні аспекти. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2016. № 67. С. 203–213.

Чаплак Я. Психологічний вплив у науковій психології. URL: http://C:/Users/Home/Downloads/znpfsp_2011_16(2)__19.pdf (дата звернення: 18.05.2020).

Ніколаєнко С. Категорія психологічного впливу в психології. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39499/09-Nikolaienko2.pdf?sequence=1 (дата звернення: 18.05.2020).

Куций О. А. Види психологічного впливу у діяльності спеціалістів ризиконебезпечних професій. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2010. Вип. 7. С. 259–268.

Орлюк О.П., Малюга Л.Ю., Сіньова Л.М., Д.В. Зозуля Здоров’я людини як найвища соціальна цінність. Світ Медицини та Біології. 2019. №3(69). С. 133–136.

Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова від 11 березня 2020 р. №211 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF (дата звернення: 18.05.2020)

Стефанчук Р.О., Янчук А.О., Стефанчук М.М., Стефанчук М.О. Здоров’я як правова категорія. Світ медицини та біології. 2019. № 1 (67). С. 93–99.

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: (http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1) (дата звернення: 17.05.2020).

Євангеліє від Луки. URL: http://www.my-bible.info/biblio/ukrainskaya-bibliya/evangelie-ot-luki.html#g4 (дата звернення: 17.05.2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) : Закон України від 30 березня 2020 р. №540-ІХ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#n112 (дата звернення: 16.05.2020).

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» : Закон України від 13 квітня 2020 р. №553-ІХ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-20/sp:full#n119 (дата звернення: 16.05.2020).

Akopov, V.I., & Maslov, Y.N. (2002) Pravo v medytsyni [Law in medicine]. M.: Kniga-servis. (in Russian)

Boguslavska, O.G. (2016) Psykholohichnyy vplyv ta zasib protydiyi nebazhanomu vplyvu: praktychni aspekty [Psychological influence and means of counteracting undesirable influence: practical aspects]. Humanitarnyy visnyk ZDIA – Gumanitarnij visnik ZDIA, 67, 203–213. (in Ukrainian)

Chaplak, Y. (2011) Psykholohichnyy vplyv u naukoviy psykholohiyi [Psychological influence in scientific psychology] Archived from the original on 2020-05-19. Retrieved 2020-05-19. URL: file:///C:/Users/Home/Downloads/znpfsp_2011_16(2)__19.pdf (in Ukrainian)

Nikolayenko, S., & Nikolayenko, S. (n.d.) Kategoriya psihologichnogo vplivu v psihologiyi [Category of psychological influence in psychology] Archived from the original on 2020-05-19. Retrieved 2020-05-19. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39499/09-Nikolaienko2.pdf?sequence=1 (in Ukrainian)

Kucij, O.A. (2010) Vidi psihologichnogo vplivu u diyalnosti specialistiv rizikonebezpechnih profesij [Types of psychological influence in the activities of specialists of risky professions]. Problemi ekstremalnoyi ta krizovoyi psihologiyi - Problems of extreme and crisis psychology, 7, 259–268. (in Ukrainian)

Orlyuk, O.P., Malyuga, L.Y., Sinova, L.M., & Zozulya D.V. (2019) Zdorov’ya lyudini yak najvisha socialna cinnist [Human health as the highest social value]. Svit Medicini ta Biologiyi - World of Medicine and Biology, 3(69), 133–136. (in Ukrainian)

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini Pro zapobigannya poshirennyu na teritoriyi Ukrayini gostroyi respiratornoyi hvorobi COVID-19, sprichinenoyi koronavirusom SARS-CoV-2 : pryiniatyi 11 bereznya 2020 roku. № 211 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On prevention of the spread on the territory of Ukraine of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2 from March 11 2020, № 211]. Archived from the original on 2020-05-19. Retrieved 2020-05-19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF) (in Ukrainian)

Stefanchuk, R.O., Yanchuk, A.O., Stefanchuk, M.M., & Stefanchuk M.O. (2019. Zdorovya yak pravova kategoriya [Health as a legal category]. Svit Medicini ta Biologiyi – World of Medicine and Biology, 1 (67), 93–99. (in Ukrainian)

Yedinnij derzhavnij reyestr sudovih rishen [Unified state register of court decisions] Archived from the original on 2020-05-19. Retrieved 2020-05-19. URL: (http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1) (in Ukrainian)

Yevangeliye vid Luki [The Gospel of Luke]. Archived from the original on 2020-05-19. Retrieved 2020-05-19. URL: http://www.my-bible.info/biblio/ukrainskaya-bibliya/evangelie-ot-luki.html#g4 (in Ukrainian)

Zakon Ukrayini Pro vnesennya zmin do deyakih zakonodavchih aktiv Ukrayini, spryamovanih na zabezpechennya dodatkovih socialnih ta ekonomichnih garantij u zvyazku z poshirennyam koronavirusnoyi hvorobi (COVID-19): pryiniatyi 30 bereznya 2020 roku. № 540-IX [Law of Ukraine On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Aimed at Providing Additional Social and Economic Guarantees in Connection with the Spread of Coronavirus Disease (COVID-19) from March 30 2020, № 540-IX]. Archived from the original on 2020-05-19. Retrieved 2020-05-19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#n112 (in Ukrainian)

Zakon Ukrayini Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayini «Pro Derzhavnij byudzhet Ukrayini na 2020 rik : pryiniatyi 13 kvitenʹ 2020 roku. № 553-IX [Law of Ukraine on the State Budget of Ukraine for 2020 from April 13 2020, № 553-IX]. Archived from the original on 2020-05-19. Retrieved 2020-05-19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-20/sp:full#n119 (in Ukrainian)