ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
PDF

Ключові слова

вибори
виборчий процес
юридична відповідальність
виборче законодавство
Виборчий кодекс

Як цитувати

Голобутовський, Р., & Сидоренко, А. (2021). ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Молодий вчений, 5 (93), 107-110. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-21

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей юридичної відповідальності за порушення виборчого законодавства. Наголошено, що юридична відповідальність є невід'ємною складовою виборчого процесу, яка виступає як одна з правових гарантій вільних демократичних виборів, які проводяться на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Зауважено, що юридична відповідальність за порушення виборчого законодавства характеризується тим, що ґрунтується на загальних теоретичних засадах, таких як принцип законності, обґрунтованості відповідальності, доцільності (адекватності), невідворотності покарання, одноразовості відповідальності, своєчасності. Виокремлено такі види відповідальності за порушення виборчого законодавства: кримінальну, адміністративну, конституційно-правову, дисциплінарну та цивільно-правову. Констатовано, що специфіка юридичної відповідальності за порушення виборчого законодавства України призводить до того, що, незважаючи на різні види відповідальності, у них спільний загальний об'єкт порушень, а саме конституційні та похідні від них правові можливості повнолітніх громадян держави брати участь в управлінні державними справами та вирішенні питань місцевого значення шляхом обрання на виборах їх представників на основі індивідуального волевиявлення, а також шляхом здійснення інших процесуальних дій, пов’язаних з такими виборами, які зазнають незаконного впливу на призначення, підготовку, проведення та встановлення результатів голосування, а також у період між виборами, що теж заподіює шкоди виборчій системі України.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-21
PDF

Посилання

Стеценко А.В. Адміністративна відповідальність за порушення виборчого законодавства, як гарантія виборчих прав громадян. Вісник Асоціації кримінального права України. 2018. № 1. С. 374–378.

Бондаренко Б., Задоя К., Калмиков Д., Кириченко Ю., Хавронюк М., Шехавцов Р. Відповідальність за порушення виборчого законодавства: посібник для членів виборчих комісій, поліцейських, слідчих та суддів / за ред. М. Хавронюка. Київ : «AK-Group», 2019. 122 с.

Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 556 с.

Багатомовний юридичний словник-довідник / І.О. Голубовська та ін. ; відп. ред. І.О. Голубовська, І.Ю. Штиченко. Київ : Київський університет, 2012. 543 с.

Виборчий кодекс України: Закон України від 19.12.2019 року № 396-IX. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 7, № 8, № 9. Ст. 48. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text

Марцеляк О.В. Заходи конституційно-правової відповідальності учасників виборчого процесу в Україні. Форум права. 2005. № 1. С. 50–57.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 року № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст.131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2341-14#Text

Скакун О. Теорія держави і права. О. Скакун. Харків : Консум, 2017. 656 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984. Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). 1984. Додаток до № 51, ст. 1122. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2543.

Асадчев Ю. Юридична відповідальність за порушення виборчого законодавства / Юридична газета online, 2015. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/yuridichna-vidpovidalnist-za-porushennya-viborchogo-zakonodavstva.html.

Черкашина К. Порушення законодавства під час виборів: порівняльний аналіз субінституту відповідальності політичних партій в Україні та Російській Федерації. Правознавство. 2017. № 4(95). С. 122.

Stetsenko A.V. (2018). Administrative liability for violation of election law as a guarantee of citizens' voting rights. Bulletin of the Association of Criminal Law of Ukraine, no. 1, рр. 374–378.

Bondarenko B., Zadoia K., Kalmykov D., Kyrychenko Yu., Khavroniuk M., Shekhavtsov R. (2019). Liability for Violation of Election Law: A Guide for Election Commission Members, Police, Investigators, and Judges. Kyiv: AK-Group, 122 р. (in Ukrainian)

Sovhyria O.V., Shuklina N.H. (2018). Constitutional law of Ukraine. Kyiv: Yurinkom Inter, 556 р. (in Ukrainian)

Holubovska I.O., Shtychenko I.Yu. Multilingual legal dictionary-reference book. Kyiv: Kyiv University, 543 р. (in Ukrainian)

Electoral Code of Ukraine: Law of Ukraine of 19.12.2019 № 396-IX. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2020. № 7, № 8, № 9. Art. 48. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text.

Martseliak O. (2005). Measures of constitutional and legal responsibility of participants in the election process in Ukraine. Law forum, no. 1, pp. 50–57.

Criminal Code of Ukraine: Law of Ukraine of April 5, 2001 № 2341-III. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2001. № 25-26. Article 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2341-14#Text

Skakun O. (2017). Theory of state and law. Kharkiv: Consumption, 656 p.

Code of Ukraine on Administrative Offenses: Law of Ukraine of December 7, 1984. Information of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR (VVR). 1984. Supplement to № 51, art. 1122. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2543.

Asadchev Yu. (2015). Legal liability for violation of election legislation. Legal newspaper online. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/yuridichna-vidpovidalnist-za-porushennya-viborchogo-zakonodavstva.html.

Cherkashyna K. (2017). Violations of the law during elections: a comparative analysis of the sub-institution of responsibility of political parties in Ukraine and the Russian Federation. Science of law, no. 4 (95), р. 122.