ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ПОЛІТИЧНОЇ КОНФЛІКТОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
PDF

Ключові слова

конфлікт
політичний конфлікт
конфліктологія
суб’єкти політичного конфлікту
типологія
публічне управління
соціальний конфлікт
політична конфліктологія

Як цитувати

Мілославська, О., & Бернадський, Б. (2021). ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ПОЛІТИЧНОЇ КОНФЛІКТОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ. Молодий вчений, 5 (93), 95-99. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-19

Анотація

У статті розглядаються головні теоретико-методологічні засади науки конфліктології, науковий підхід до вирішення проблемних ситуацій сучасної публічної політики, а також специфіку їх протікання в галузі політології. Досліджується понятійно-термінологічний апарат політичної конфліктології в публічному управлінні; проводиться визначення предмету та об’єкту науки «політична конфліктологія», а також виокремлення її основних функцій. В роботі проаналізовано окремі підходи до визначення поняття «конфлікт», «політичний конфлікт», надано визначення поняттям «конфліктологія», «політична конфліктологія». У cтатті також приділено увагу дослідженню сучасних підходів запобігання конфліктів для подальшого застосування їх у політичному просторі. Окреслено проблеми і питання науки, що вже увійшли до неї як парадигма сучасної конфліктології.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-19
PDF

Посилання

Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тисяч слів і словосполучень; уклад. О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк; за ред. Г.П. Півторак; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. Київ : Довіра, 2006. 790 с.

Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика : навч. посіб. Київ : ВД Професіонал, 2006. 416 с.

Пірен М.І. Конфліктологія : підручник. Київ : МАУП, 2003. 360 с.

Калаур С.М., Фалинська З.З. Соціальна конфліктологія : навч. посіб. Тернопіль : Астон, 2010. 360 с.

Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология. Харьков : Ун-т внутрен. дел. 1997. 196 с.

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология : учеб. для вузов. Москва : ЮНИТИ, 1999. 551 с.

Матвійчук Т. Конфліктологія, лекції. 2011. 179 с.

Политологический словарь. Москва : Academia, 1994. 197 с.

Примуш М.М. Політичні конфлікти та їх типи. Політичний менеджмент. 2010. № 1. С. 96–104.

Орлянський В.С. Конфліктологія. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 218 с.

Тимофієв В.Г. Управління конфліктами в діяльності державних службовців : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. Дніпропетровськ, 2006. 20 с.

Мандрагеля В.А. Причини та характер воєн (збройних конфліктів). Київ : ЄУ, 2003. 284 с.

Skopnenko O.I., Tsymbaliuk T.V. (2006) Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv: blyzko 20 tysiach sliv i slovospoluchen [Modern dictionary of foreign words: about 20 thousand of words and word-combinations]. Kyiv: Dovira. (in Ukrainian)

Lozhkin H.V., Poviakel N.I. (2006) Psykholohiia konfliktu: teoriia i suchasna praktyka: navch. posib. [The psychology of conflict: theory and modern practice: tutorial]. Kyiv: VD Profesional. (in Ukrainian)

Piren M.I. (2003) Konfliktolohiia: pidruchnyk.[Conflictology: textbook]. Kyiv: MAUP. (in Ukrainian)

Kalaur S.M., Falynska Z.Z. (2010) Sotsialna konfliktolohiia: navch. posib. [Social conflictology: tutorial]. Ternopil: Aston. (in Ukrainian)

Bandurka A.M., Druz V.A. (1997) Konflyktolohyia. [Conflictology]. Kharkov: Un-t vnutren. del. (in Russian)

Antsupov A.Ya., Shypylov A.Y. (1999) Konflyktolohyia: ucheb. dlia vuzov. [Conflictology: textbook for universities]. Moskva: YuNYTY. (in Russian)

Matviychuk Т. (2019) Konflyktolohyia, lektsiyi. [Conflictology, lectures]. (in Ukrainian)

Politologicheskiy slovar. [Political science dictionary]. (1994). Ch.1. Moskwa: Academia. (in Russian)

Primush М.М. (2010) Politychni konflikty ta yih typy [Political conflicts and their types]. Politychny menedgment – Political management, no. 1, pp. 96-104. (in Ukrainian)

Orlyanskiy V.S. (2007) Konflyktolohyia. [Conflictology]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. (in Ukrainian)

Tymofiyev V.G. (2006) Upravlinnya konflictamy v diyalnosti derzhavnyh slujbovtsiv. [Conflict management in the activities of civil servants]. Dnipropetrovsk. (in Ukrainian)

Mandragelya V.А. (2003) Prychyny ta haracter voyen (zbrojnuh conflictiv). [Causes and nature of wars (armed conflicts)]. Kyiv: EU. (in Ukrainian)