ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
PDF

Ключові слова

освітній процес
педагогічний процес
майбутні медичні сестри
фахова діяльність
професійна компетентність

Як цитувати

Чорнобрива, Н., & Чорнобрива, Л. (2021). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ. Молодий вчений, 5 (93), 81-84. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-16

Анотація

Розглянуто теоретичні засади формування майбутніх медичних сестер в освітньому процесі фахової підготовки медичного коледжу відповідно до сучасних вимог Концепції розвитку охорони здоров’я населення України. Проведено аналіз психолого-педагогічних джерел, нормативних документів із організації освітнього та виховного процесів медичних освітніх закладів. З’ясовано особливості формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер котрі пов’язані з розвитком пізнавальної активності, особистісних якостей, творчого потенціалу, загальної культури, професійної майстерності. Охарактеризовано структуру професійної підготовки майбутніх медичних сестер яка характеризується управлінням освітнім процесом і шляхами підвищення ефективності процесу підготовки майбутніх медичних сестер до фахової діяльності. Виявлено пріоритети спрямованості педагогічного процесу на професійної компетентності майбутніх медичних сестер в освітньому процесі медичного коледжу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-16
PDF

Посилання

Бабич М. Я. Формування професійних якостей майбутнього молодшого медичного спеціаліста як психологічна проблема. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем: матеріали наук.-практ. конф. Хмельницький : ХНУ, 2011. С. 102–103.

Данюк М. І. Організація навчально-виховного процесу підготовки медичних сестер на засадах гуманної педагогіки. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. / ред. кол.: І. А. Зязюн та ін. Київ, Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. Вип. 39. С. 195–200.

Комщук Т. С. Етичні основи сестринської справи. Медсестринство. 2009. № 2. С. 25–27.

Маркович О. В. Формування професійних умінь майбутніх медичних сестер хірургічного профілю засобами алгоритмізації : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2008. 20 с.

Неловкіна-Берналь О. А. Формування професійної спрямованості студентів медичних спеціальностей на початковому етапі навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Луганськ, 2010. 23 с.

Програма розвитку медсестринства України (2005–2010 рр.). Медична освіта. 2006. № 1. С. 14–21.

Цехмістер Я. В. Теорія і практика допрофесійної підготовки учнів у ліцеях медичного профілю при вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2002. 45 с.

Babich M. Y. (2011) Formuvannia profesiinykh yakostei maibutnoho molodshoho medychnoho spetsialista yak psykholohichna problema [Formation of professional qualities of the future junior medical specialist as a psychological problem]. Proceedings of the Aktualni pytannia teorii ta praktyky psykholoho-pedahohichnoi pidhotovky fakhivtsiv za sotsionomichnym profilem (Ukraina, Khmelnytskyi, 2011), Khmelnytskyi: KhNU, 2011, pp. 102–103.

Daniuk M. I. (2014) Orhanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu pidhotovky medychnykh sester na zasadakh humannoi pedahohiky [Organization of the educational process of training nurses on the basis of humane pedagogy]. Proceedings of the Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy (Ukrainian, Kyiv, 2014) (eds. Ziaziun I. A.), Vinnytsia: TOV firma «Planer», vol. 39, pp. 195–200.

Komshchuk T. S. (2009) Etychni osnovy sestrynskoi spravy [Ethical foundations of nursing]. Medsestrynstvo, vol. 2, pp. 25–27.

Markovіch O. V. (2008) Formuvannia profesiinykh umin maibutnikh medychnykh sester khirurhichnoho profiliu zasobamy alhorytmizatsii [Formation of professional skills of future nurses of surgical profile by means of algorithmization]. Extended abstract of Candidate’s thesis (Pedag. Sciences: 13.00.04). Kyiv. (In Ukrainian).

Nelovkina-Bernal O. A. (2010) Formuvannia profesiinoi spriamovanosti studentiv medychnykh spetsialnostei na pochatkovomu etapi navchannia [Formation of professional orientation of medical students at the initial stage of study]. Extended abstract of Candidate’s thesis (Pedag. Sciences: 13.00.04). Luhansk. (In Ukrainian).

Prohrama rozvytku medsestrynstva Ukrainy (2005–2010 rr.) (2006) Medychna osvita. Vol. 1, pp. 14–21. (In Ukrainian).

Tsekhmister Y. V. (2002) Teoriia i praktyka doprofesiinoi pidhotovky uchniv u litseiakh medychnoho profiliu pry vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theory and practice of preprofessional training of students in lyceums of medical profile at higher educational institutions]. Extended abstract of Candidate’s thesis (Pedag. Sciences: 13.00.04). Kyiv. (In Ukrainian).