РОЛЬ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТІВ З РОЗКРИТТЯ ПРИРОДИ ГРАВІТАЦІЙНОГО ПОЛЯ
PDF

Ключові слова

гіпотези
фундаментальні взаємодії
природа маси
бозон Хіггса
польова теорія

Як цитувати

Томашевська, Г. (2021). РОЛЬ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТІВ З РОЗКРИТТЯ ПРИРОДИ ГРАВІТАЦІЙНОГО ПОЛЯ. Молодий вчений, 5 (93), 73-80. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-15

Анотація

У статті показано роль наукової дискусії в дослідженні результатів експериментів. Зазначено, що здатність до творчої діяльності формується у шкільному віці. Запропонована методика навчання теорії відносності та гравітації з допомогою наукової дискусії, заснованої на новітніх даних з ядерної фізики, астрофізики, теорії гравітації, теорії еволюції Всесвіту. На основі пояснення цих питань показано розвиток інтелектуального мислення. Показано, що метою дискусії є пошук правильного рішення. В атмосфері дискусії виявляються такі особистісні властивості, як самостійність, нонконформізм. У діловому спілкуванні вчені спеціально організовують і використовують дискусію як метод дослідження. Перед закладами шкільної освіти стоїть завдання розвитку продуктивного мислення, як невід’ємної складової творчого потенціалу. Цього можна досягти на прикладі ведення дискусії. Навички продукування інтелектуальних цінностей розвиваються в результаті розумової активності. Серед видів діяльності, що сприяють інтелектуальному розвитку і є дискусія. Важливою є організація дослідження, що базується на основі вивчення сучасних проблем експериментальної фізики, які вирішуються методами наукової дискусії. Як свідчать дослідження, учні, внаслідок недостатньої сформованості відповідних умінь, недостатньо орієнтуються у виборі методів досліджень, зазнають труднощів у формулюванні гіпотези на підставі відомих фактів, не можуть запропонувати експеримент для підтвердження гіпотези. Озброєння учнів методологічними знаннями з ведення дискусії - є необхідною складовою гуманізації фізичної освіти. Переважна більшість навчальних завдань дослідницького характеру спрямована на організацію емпіричної діяльності, є лише незначна кількість завдань на організацію суто теоретичного дослідження. Такий дисбаланс не дозволяє учням з перевагою теоретичного стилю мислення реалізувати свої здібності.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-15
PDF

Посилання

Атаманчук П.С. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1997. 136 с.

Богоявленская Д.Б., Петухова И.А. Умственные способности как компонент интеллектуальной активности. Психологические исследования интеллектуальной деятельности; под ред. О.К. Тихомирова. Москва : Наука, 1979. С. 17–28.

Буева Л.П. Человек, деятельность, общение. Москва : Мысль, 1978. 216 с.

Бурлачук Л.Ф., Келесі М. Про критерії розвитку особистості. Вісник Київського університету. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. Вип. 2. Київ, 1996. С. 90–93.

Візгін В.П. Єдині теорії в 1-ій третині ХХ ст. Москва : Наука, 1985. 304 c.

Возняк Л.С. Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності: Автореферат. Київ., 2000. 19 с.

Галатюк Ю.М., Рибалко А.В. Керування пізнавальною діяльністю учнів за допомогою навчально-діагностичних завдань. Теорія і методика навчання математики і фізики. Збірник наукових праць. Кривий Ріг : Т. 2. 2002. С. 61–68.

Гальперин П. Я. О формировании умственных действий и понятий. Культурно-историческая психология. 2010. № 3. С. 111–114.

Іваненко Д.Д., Сарданашвілі Г.А. Гравітація. Москва, 2008. 200 с.

Лернер И.Я. Проблемное обучение. Москва : Знание, 1974. 144 с.

Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. Москва : Педагогика, 1972. 208 с.

Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. Москва : МГУ, 1984. 344 с.

Шут М.І., Сергієнко В.П. Науково-дослідна робота з фізики у середніх та вищих навчальних закладах : Навчальний посібник. Київ : Шкільний світ, 2004. 128 с.

У пошуках хвиль, не знайдених Ейнштейном. Ребекка Морель Науковий кореспондент, BBC News 30 листопада 2015. URL: http://www.dalеki-zori.com.ua/category/novini/doslidzhenya-ta-vidkrittya.

Бозон Хиггса – крайне важно и загадочно. URL: http://www.gazeta.ru/science/2012/07/03_a_4661569.shtml)

Физика 21 века Теория гравитации елементарных частиц Copyright БГУ физфак Горунович В.А. © 2017. URL: http://www.ucoz.ru.

Atamanchuk P.S. (1997). Upravlinnya procesom navchalno-piznavalnoyi diyalnosti [Management of the process of cognitive activity]. Kamyanec-podilskiy: Kamyanec-podilskiy state pedagogical college. (in Ukrainian)

Bogoyavlenskaya D.B., Petukhova I.A. (1979). Umstvennyye sposobnosti kak komponent intellektual'noy aktivnosti [Intellect capabilities as component of intellectual activity] Moscow; Psychological researches of intellectual activity; under red. O.K. Tikhomirova: Science. (in Russian)

Buyeva L.P. (1978) Chelovek, deyatel'nost', obshcheniye [Man, activity, communication]. Moscow: Mysl, 216p. (in Russian)

Burlachuk L.F., Kelesi M. (1996) Pro kryteriyi rozvytku osobystosti [On the criteria of personality development]. Bulletin of the University of Kiev. Series: Sociology. Psychology. Pedagogy. Vip. 2. P. 90-93. (in Ukrainian)

Vizhin V.P. (1985) Yedyni teoriyi v 1-iy tretyni ХХ st. [Unified theories in the 1st third of the twentieth century]. Moscow: Nauka, P. 304. (in Ukrainian)

Voznyak L.S. (2000) Psykholohichni osoblyvosti profesiynoyi pidhotovky maybutnikh spetsialistiv do upravlins'koyi diyal'nosti [Psychological features of professional training of future specialists in management]. Kiev. Psychological features of professional training of future specialists in management: Abstract dis. Cand. psi-hall. Science. P. 19. (in Ukrainian)

Halatyuk Yu.M., Rybalko A.V. (2002) Keruvannya piznaval'noyu diyal'nistyu uchniv za dopomohoyu navchal'no-diahnostychnykh zavdan' [.Management of students' cognitive activity with the help of educational and diagnostic tasks.] Kryvyi Rih. Theory and methods of teaching mathematics and physics. Collection of scientific works - Ed. department. Nau. MetAU. T. 2. P. 61-68. (in Ukrainian)

Gal'perin P.YA. (2010) O formirovanii umstvennykh deystviy i ponyatiy. [On the formation of mental actions and concepts]. Cultural and historical psychology. № 3. P. 111–114. (in Ukrainian)

Ivanenko D.D., Sardanashvili G.A. (2008) Hravitatsiya [Gravity]. Moscow. P. 200. (in Ukrainian)

Lerner I.YA. (1974) Problemnoye obucheniye [Problem-based learning] Moscow: Knowledge, P. 144. (in Russian)

Matyushkin A.M. (1972) Problemnyye situatsii v myshlenii i obuchenii [Problem situations in thinking and learning]. Moscow: Pedagogy, P. 208. (in Russian)

Talyzina N.F. (1984). Upravlenie processom usvoeniya znaniy [Management by the process of mastering of knowledges]. Moscow: MGU. (in Russian)

Shut M.I., Sergienko V.P. (2004). Naukovo-doslidna robota z fizyky u sered¬nih ta vyshhyh navchalnyh zakladah [Research work is from physics in middle and higher educational establishments]. Kiev: School world. (in Ukrainian)

In search of waves, not found Einstein. Rebekka Morel the Scientific cor-respondent, BBC News on November, 30 2015. URL: http://www.dalki-zori.com.ua/category/novini/doslidzhenya-ta-vidkrittya

Bozon Khiggsa - krayne vazhno i zagadochno (2012) [Bozon Khyhhsa - krayne vazhno y zahadochno]. URL: http://www.gazeta.ru/science/2012/07/03_a_4661569.shtml)"

Gorunovich V.A. (2017) Fizika 21 veka Teoriya gravitatsii yelementarnykh chastits [Physics of the 21st century Theory of gravitation of elementary particles] Copyright BSU Fizfak Gorunovich V.A. © URL: http://www.ucoz.ru