КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ
PDF

Ключові слова

принципи і етапи становлення компетентнісного підходу
особистісно-орієнтовану
генезісную модель освіти
знання
вміння і навички
гностичний і аксіологічний компоненти компетенції
мотивація

Як цитувати

Ткаченко, І., & Ткаченко, А. (2021). КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ. Молодий вчений, 5 (93), 69-72. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-14

Анотація

У статті розглядаються основні принципи компетентнісного підходу в сучасній освіті, етапи його становлення, склад мотиваційної компетенції в галузі навчання фахівців, характерологічні ознаки ключових компетенцій. Однією з головних науково-методичних проблем, що постають перед вишами в зв'язку з переходом на нові стандарти, за основу яких взято компетентнісний підхід, є розробка вітчизняної концепції компетентнісного навчання, змісту, типологій та рівнів самих компетенції в системі вищої професійної освіти. Багато положень компетентнісної освіти ще не стали предметом практичної педагогіки. Тому сьогодні для реалізації компетентнісного підходу необхідно спиратися на міжнародний освітній досвід і враховувати необхідність його адаптації до традицій і потреб країни. Перехід до компетентнісного підходу у вищій освіті дозволяє не просто накопичувати знання з дисциплін, які викладаються, а стимулює творче, креативне їх використання, що дозволяє студенту бути мобільним в освітньому середовищі, як країни, так і світу, а випускникові вишу стати затребуваним і конкурентноспроможним на ринку праці.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-14
PDF

Посилання

Новиков А.М. Культура как основание содержания образования. Педагогика. 2011. № 6. С. 3–14

Солодков В. Соціальна сутність і структура дій Європейського простору вищої освіти. Післядипломна освіта в Україні. 2007. № 1. С. 27–35.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: Світовий досвід та українські перспективи / за заг. ред. О.В. Овчарук. Київ : К.І.С., 2004. 112 с.

Десятов Т.М. Національні рамки кваліфікацій у країнах ЄС: порівняльний аналіз : наук.-метод. посіб. Київ : Артек, 2008. 263 с.

Луговий В. І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні. Педагогіка і психологія: Науково-теоретичний та інформаційний журнал. 2009. № 2. С. 13–25.

Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. Школьные технологии. 2004. № 5. С. 3–12.

Ландшеер В. Концепция «минимальной компетентности». Перспективы: Вопросы образования. 1988. № 1. С. 27–34.

Ермаков Д.С. Педагогическая концепция формирования экологической компетентности учащихс : автореф. д-ра пед. наук. Москва, 2009. 39 с.

Novikov A.M. (2011) Kul'tura kak osnovaniye soderzhaniya obrazovaniya [Culture as the basis of content of education]. Pedagogy, no. 6, pp. 3–14.

Solodkov V. (2007) Sotsialʹna sutnistʹ i struktura diy Yevropeysʹkoho prostoru vyshchoyi osvity [Social essence and structure of the European Space of Higher Education]. Postgraduate Education in Ukraine, no. 1, pp. 27–35.

Ovcharuk O.V. (2004) Kompetentnisnyy pidkhid u suchasniy osviti: Svitovyy dosvid ta ukrayinsʹki perspektyvy [Competent approach in modern education: world experience and Ukrainian prospects]. Kyiv: K.I.S. (in Ukrainian)

Desyatov T.M. (2008) Natsionalʹni ramky kvalifikatsiy u krayinakh YES: porivnyalʹnyy analiz [National qualifications framework in EU countries: comparative analysis]. Kyiv: Artek. (in Ukrainian)

Lugovyy V.I. (2009) Yevropeysʹka kontseptsiya kompetentnisnoho pidkhodu u vyshchiy shkoli ta problemy yiyi realizatsiyi v Ukrayini [The European Concept of a Competent Approach in Higher School and Problems of His Implementation in Ukraine]. Pedagogy and Psychology: Scientific and Theoretical and Information Journal, no. 2, pp. 13–25.

Lebedev O.Ye. (2004) Kompetentnostnyy podkhod v obrazovanii [Competent subordinate in order]. School technologies, no. 5, pp. 3–12.

Landsheyer V. (1988) Kontseptsiya «minimal'noy kompetentnosti» [Concept of "Minimal competence"]. Perspectives: Education Issues, no. 1, pp. 27–34.

Yermakov D.S. (2009) Pedagogicheskaya kontseptsiya formirovaniya ekologicheskoy kompetentnosti uchashchikhsya [Pedagogical concept of the formation of ecological competence of students] (PhD Thesis), Moscow: GOUVPO "Peoples' Friendship University of Russia".