СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

вища освіта
якість освіти
дуальна освіта
освітній процес
учасники дуальної освіти
держава
підприємство
роботодавець
майбутній фахівець

Як цитувати

Кравченко, О. (2021). СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ. Молодий вчений, 5 (93), 64-68. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-13

Анотація

У статті проаналізовано структуру професійної діяльності фахівців з харчових технологій, виділено різноманітні підходи до вивчення її компонентів. Відзначено, що проблема вдосконалення професійної підготовки спеціалістів для різних галузей народного господарства з кожним роком набуває все більшої актуальності. Обґрунтовано теоретичні аспекти професійної підготовки фахівців з харчових технологій за умови реалізації дуальної форми здобуття освіти. До особливостей такої підготовки віднесено: системність та послідовність, тісний зв'язок теоретичної та професійно-практичної складової навчання, відтворення виробничих процесів, соціального змісту професії, адаптація випускників закладів освіти до першого робочого місця, оптимальне співвідношення навчальних методів, прийомів, технологій для вирішення навчальних та виробничих завдань. Визначено, що професійна діяльність фахівців з харчових технологій вимагає наявності спеціальних знань, вмінь, навичок, ціннісних орієнтацій, мотивацій, психологічної готовності до виконання виробничих дій. Серед структурних компонентів такої діяльності виокремлено стратегічні цілі, функції та завдання, для реалізації яких випускникові необхідно мати сформовані на належному рівні професійні компетенції. Вони відображають зміст і характер діяльності та слугують орієнтиром для реалізації дуального освітнього процесу. Зміст типових завдань професійної діяльності та її функції обумовлені особливостями виробничої галузі (підгалузі), характером економічної діяльності суб’єкта господарювання. У структурі професійної діяльності також визначено різноманітні соціальні, психологічні та професійні аспекти.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-13
PDF

Посилання

Андрейців І. Що таке дуальна освіта і навіщо вона українцям. Українська правда. Київ. 2017. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2017/02/16/222630/ (дата звернення: 21.03.2021).

Артюх С., Ашеров А. Инженерно-педагогическое образование в Украине: состояние и перспективы. Новий колегіум. 2000. № 1. С. 35–39.

Батечко Н.Г. Підготовка викладачів вищої школи в умовах магістратури: теоретико-методологічні засади. Київ : Едельвейс, 2014. 708 с.

Биков В.Ю. Навчальне середовище сучасних педагогічних систем. Професійна освіта: педагогіка і психологія. Україно-польський журнал. Вид. ІV. Ченстохова : Видавництво Вищої педагогічної школи у Ченстохові, 2004. С. 59–80.

Вем’ян В.Г., Тер-Ованес’ян В.Г. Дуальна форма професійної освіти як умова ефективного рішення завдань модернізації освіти. Психологія : реальність і перспективи : збірник наукових праць. Рівне, 2015. Вип. 5. С. 29–34.

Гайдук Г. Модель структурної організації професійної толерантності педагога. Психологічні перспективи. 2018. №. 32. С. 73–85.

Григорьева Н. В., Швец Н. А. Модель подготовки специалистов в условиях дуального обучения. Современные проблемы науки и образования. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25763 (дата звернення 17.03.2021 р.).

Никандров Н., Грохольская О. Профессиональная деятельность, её сущность, структура и содержание. Научные исследования в образовании. 2012. №. 11. С. 19.

Зінченко В.О. Теоретичні основи побудови моделі сучасного фахівця. Науковий вісник ЛНУ. 2009. 74 с.

Методичні вказівки щодо семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моделювання діяльності сучасного викладача» для аспірантів денної форми навчання за напрямом 015 – «Професійна освіта» / укладач канд. пед. наук, доц. С. М. Сошенко та ін. Кременчуг, 2018. С. 13–15.

Моделювання діяльності фахівця: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / В. М. Ковальчук та ін. Івано-Франківськ. Видання Прикарпат. нац. ун-ту. ім. В. Стефаника, 2016. 50 с.

Немченко С. Г. Педагогіка вищої школи : підручник для студ. ВНЗ / С. Г. Немченко, О. Б. Голік, О. В. Лебідь. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. 534 с.

Овсиенко Л. В., Зимина И. В., Есенина Е. Ю. Дуальное обучение как важный фактор повышения инвестиционной привлекательности региона. Вестник Казанского технологического университета, 2014. Т. 17. № 5. С. 339–344.

Олексін Ю.П., Якубовська С.С. Педагогічна супервізія як елемент індивідуалізації дуального навчання. Молодь і ринок, 2019. № 4.1 (56.1). С. 102–105.

Пономарьов О.С., Середа Н.В., Чеботарьов М.К. Моделювання діяльності фахівця. Харків : НТУ «ХПІ», 2015. 58 с.

Сабатовська І.С., Кайдалова Л.Г. Моделювання діяльності фахівця : навчальний посібник. Харків, 2014. 180 с.

Сидакова Л.В. Сущность и основные признаки дуальной модели обучения. Образование и воспитание. 2016. № 2. С. 62–64.

Слозанська Г.І. Доцільність застосування моделювання професійної діяльності у підготовці майбутніх фахівців ВНЗ. Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженні молодих вчених : матеріали V Міжнародної наук.- практ. конференції, м. Київ, 1 жовтня 2016 р. Київ, 2016. С. 241–243.

Столяренко О.В. Моделювання педагогічної діяльності у підготовці фахівця : навч.-метод. посібник. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. 196 с.

Файер О.А. Поняття професійної діяльності та її структурні елементи. Університетські наукові записки. 2009. № 3. С. 126–131.

Шерман Є.М. Організаційно-економічний механізм розвитку підпр-ств харчової промисловості: дис. канд. ек. наук. М-во освіти і науки України. Херсонський національний технічний Університет. Херсон. 2015. 247 с.

Kravchenko O., Starova T., Nykyforov R. World models of dual education and features or their functioning. AD ALTA: journal of interdisciplinary research. 2021. Vol. 11/01 (XV). Р. 87–91.

Andrejciv I. (2017) Shho take dualna osvita i navishho vona ukrayincyam [What is dual education and why it is for Ukrainians]. Ukrayinska pravda. Kyyiv. Available at: https://life.pravda.com.ua/society/2017/02/16/222630/ (accessed 21.03.2021).

Artiukh S., Asherov A. (2000) Ynzhenerno-pedahohycheskoe obrazovanye v Ukrayne: sostoianye y perspektyvі. [Engineering and pedagogical education in Ukraine: state and prospects]. Novyi kolehium, no. 1, рр. 35–39

Batechko N. H. (2014) Pidhotovka vykladachiv vyshchoi shkoly v umovakh mahistratury: teoretyko-metodolohichni zasady [Training of higher school teachers in the conditions of master's degree: theoretical and methodological principles]. Kyiv : Edelveis, 708. (in Ukrainian).

Bykov V. Yu. (2004) Navchalne seredovyshche suchasnykh pedahohichnykh system [Learning environment of modern pedagogical systems]. Profesiina osvita: pedahohika i psykholohiia. Ukraino-polskyi zhurnal. Vol. IV. Chenstokhova : Vyd-vo Vyshchoi pedahohichnoi shkoly u Chenstokhovi, рр. 59–80.

Vemyan V. G., Ter-Ovanesyan V. G. (2015) Dualna forma profesijnoyi osvity yak umova efektyvnogo rishennya zavdan modernizaciyi osvity [Dual form of vocational education as a condition for effective solution of problems of modernization of education]. Psyxologiya : realnist i perspektyvy : zb. nauk. pr., Rivne, no. 5, рр. 29–34.

Haiduk H. (2018) Model strukturnoi orhanizatsii profesiinoi tolerantnosti pedahoha [Model of structural organization of professional tolerance of a teacher]. Psykholohichni perspektyvy, no. 32, рр. 73–85.

Grigoreva N. V., Shvets N. A. Model podgotovki spetsialistov v usloviyah dualnogo obucheniya [Model of training of specialists in conditions of dual education]. Sovremennyie problemyi nauki i obrazovaniya. Available at: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25763 (accessed 17.03.2021) (in Russian)

Nykandrov N., Hrokholskaia O. (2012). Professyonalnaia deiatelnost, sushchnost, struktura y soderzhanye [Professional activity, its essence, structure and content]. Nauchnie ysledovanyia v obrazovanyy, no. 11, 19.

Zinchenko V. O. (2009) Teoretychni osnovy pobudovy modeli suchasnoho fakhivtsia [Theoretical bases of construction of model of the modern expert]. Naukovyi visnyk LNU, 74.

Metodychni vkazivky shchodo seminarskykh zaniat ta samostiinoi roboty z navchalnoi dystsypliny Modeliuvannia diialnosti suchasnoho vykladacha dlia aspirantiv dennoi formy navchannia za napriamom 015 – Profesiina osvita (2018) [Methodical instructions on seminars and independent work on the subject Modeling the activities of a modern teacher] / Ukladach kand. ped. nauk, S. M. Soshenko. Kremenchuh, 62.

Modeliuvannia dialnosti fakhivtsia: metodychni rekomendatsii dlia samostiinoi roboty studentiv (2016) [Modeling of the specialists activity: Methodical recommendations for independent work of students] / avt.-uporiad. V. M. Kovalchuk. Ivano-Frankivsk. Vyd. Prykarpat. nats. un-tu. im. V. Stefanyka, 50. (in Ukrainian).

Nemchenko S. H. (2014). Pedahohika vyshchoi shkoly : pidruchnyk dlia stud [Pedagogy of a school of food]. VNZ / S. H. Nemchenko, O. B. Holik, O. V. Lebid. Donetsk, 534. (in Ukrainian)

Ovsienko L. V., Zimina I. V., Esenina E. Y. (2014) Dualnoe obuchenie kak vazhnyj faktor povysheniya investicionnoj privlekatelnosti regiona [Dual education as an important factor in increasing the investment attractiveness of the region]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta, no. 17/5, pp. 339–344. (in Russian)

Oleksin Yu.P., Yakubovska S.S. (2019) Pedahohichna superviziia yak element indyvidualizatsii dualnoho navchannia [Pedagogical supervision as an element of individualization of dual learning]. Molod i rynok, no. 4.1 (56.1), pp. 102–105.

Ponomarov O. S., Sereda N. V., Chebotarov M. K. (2015) Modeliuvannia diialnosti fakhivtsia [Modeling the activities of a specialist]. Khrkov : NTU, 58. (in Ukrainian)

Sabatovska I.S., Kaidalova L.H. (2014) Modeliuvannia diialnosti fakhivtsia [Modeling the activities of a specialist]: navch. posibnik. Kharkiv, 180. (in Ukrainian)

Sidakova L. V. (2016) Sushchnost y osnovnie pryznaky dualnoi modely obuchenyia [The essence and main features of the dual learning model]. Obrazovanie i vospitanie, no. 2, pp. 62–64. (in Russian)

Slozanska G. I. (2016) Docilnist zastosuvannya modelyuvannya profesijnoyi diyalnosti u pidgotovci majbutnix faxivciv VNZ [Expediency of application of modeling of professional activity in preparation of future experts]. Aktualni problemy gumanitarnyx nauk u doslidzhenni molod`x vchenyx: materialy` V Mizhnar. nauk.- prakt. int.-konf., Kiev, pp. 241–243.

Stoliarenko O. V. (2015) Modelyuvannya pedahohichna diyalnosti u pidhotovtsi fakhivtsia [Modeling of pedagogical activity in specialist training]: navch.-method. рosibnik, Vinnytsia, 196. (in Ukrainian)

Faier O. A. (2009) Poniattia profesiinoi diialnosti ta yii strukturni elementy [Modeling of pedagogical activity in specialist training]. Universytetski naukovi zapysky, no. 3, pp. 126-131.

Sherman Ye. M. (2015) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm rozvytku pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti: dys. kand. ek. nauk. M-vo osvity i nauky Ukrainy [Organizational and economic mechanism of development of enterprises of food industry: dis. Cand. ek. Science]. Khersonskyi natsionalnyi tekhnichnyi Universytet. Kherson, 247. (in Ukrainian)

Kravchenko O., Starova T., Nykyforov R. (2021). World models of dual education and features or their functioning. AD ALTA: journal of interdisciplinary research, vol. 11/01 (XV), pp. 87–91.