АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ (ПОЛЬСЬКОЇ) МОВ И ДОРОСЛИМИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
PDF

Ключові слова

дистанційне навчання
польська мова
навчання дорослих
дистанційний курс
особливості та методи навчання дорослих

Як цитувати

Веньгрін, М., & Носкова, М. (2021). АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ (ПОЛЬСЬКОЇ) МОВ И ДОРОСЛИМИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Молодий вчений, 5 (93), 59-63. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-12

Анотація

Доцільність використання дистанційного навчання в процесі навчання іноземної мови дорослих; ефективність використання засобів дистанційного навчання для вивчення польської мови дорослими (початковий рівень); демонстрація результатів навчання студентів дистанційного курсу для вивчення польської мови; аргументувати актуальність використання засобів дистанційного навчання, як повноцінного та результативного навчання. Стаття присвячена актуальному питанню дослідження можливостей викладання польської мови за допомогою дистанційних технологій для дорослих, які виявили бажання самовдосконалюватися та поєднувати це зі своєю роботою чи іншими заняттями. Виявлено переваги та недоліки використання дистанційного навчання для дорослих, проаналізовано особливості традиційного та дистанційного навчання іноземної мови дорослим, створено дистанційний курс з польської мови (початковий рівень), у якому враховано особливості дистанційного навчання дорослих та особливості викладання польської мови. Дистанційний курс розроблено на основі підручників та інтерактивних засобів, що дозволяє вивчати польську мову ефективно та швидко, не прив’язуючись до місця та часу. Ефективність використання дистанційного навчання польської мови дорослими доведено експериментально під час апробації курсу особами, які вперше вивчали польську мову. Доведено актуальність створення дистанційного курсу для вивчення польської мови дорослими на початковому рівні, виявлено переваги і недоліки використання дистанційних технологій для вивчення іноземної мови, зокрема польської мови дорослими на початковому рівні. Висвітлено методи навчання дорослих, зокрема з використанням дистанційних технологій навчання. Під час апробації створеного курсу виявлено основні переваги застосування технологій дистанційного навчання для вивчення польської мови дорослими, до яких можна віднести зниження рівня складності навчального матеріалу через можливість багаторазового повернення до ресурсів курсу, завдань тощо, індивідуалізація освітнього процесу та поліпшення комунікації між учасниками навчання між собою та викладачем, економія часу та коштів, вільний та необмежений доступ до навчальних матеріалів. використання різноманітних інноваційних технологій уже на етапі формування курсу та його змістового наповнення, планування взаємодії учасників освітнього процесу тощо.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-12
PDF

Посилання

Балалаєва О.Ю. Навчання граматики латинської мови студентів-ветеринарів за допомогою електронного посібника. Science Rise. 2015. № 9(1). С. 74–78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_9%281%29__15. (дата звернення: 12.01.2021).

Биков В.Ю. Дистанцiйнi технології навчання в забезпеченні формування освіти України. Управління проектами. 2001. № 2.

Носкова М.В. Проблема мотивації педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2009. № 1. С. 6–10.

Сидоренко І.А. Дистанційна освіта як сучасний метод викладання іноземної мови. Придніпровські соціально-культурні читання : матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф., 29 листопада 2014 р. URL: http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/sydorenko_dystantsiina.pdf

Олексієнко Р.В., Степковська С.О. Інтернет-технології у вивченні іноземних мов. Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. 2010. № 1 (188). C. 229–236.

Чорна О.А. Педагогічні та інформаційні технології дистанційного навчання іноземних мов у ВНЗ. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. 2011. Вип. 18. С. 301–308.

Хоменко Л.О., Балалаєва О.Ю. Досвід розробки методів дистанційного навчання іноземних мов у НАУ. URL: http://nd.nubip.edu.ua/2005-1/05klomin.pdf. (дата звернення: 05.01.2021).

Mukan, N., Noskova, M., & Zinchuk, I. (2019). Teachers’ digital competence development: Estonian state policy in the field. Porivnialna profesiina pedahohika, 9 (1), 26–32. doi: https://doi.org/10.2478/rpp-2019-0003

Balalaieva O.Yu. (2015) Navchannia hramatyky latynskoi movy studentiv-veterynariv za dopomohoiu elektronnoho posibnyka [The methodology of teaching Latin grammar for veterinary students with author’s electronic textbook]. Science Rise, № 9/1(14), pp. 74–78. (in Ukrainian)

Bykov V.Yu (2001) Dystantsiyni technolohii navchania v zabespecheni formuvania osvity v Ukraini [Distance learning technologies in ensuring the formation of education in Ukraine]. Upravlinia proektamy, № 2.

Noskova M.V. (2009) Problema motyvatsii pedahohiv do vykorystania informatsiino-komunikatsiinyсh technolohii u navchalnomu protsesi [The problem of motivating teachers to use information and communication technologies in the educational process]. Kompyuter u shkoli ta simii, №1, pp. 6–10.

Sydorenko I.A. Dystantsiina osvita yak suchasnyi metod vykladania inozemnoii movy [Distance education as a modern method of teaching a foreign language], Prydniprovski sotsialno-kulturni chytania: materiay III Vseukr. Nauk. Konf., 29 lystopada 2014 r.

Oleksiienko R.V., Stepanovska S.O. (2010) Internet technolohii u vyvcheni inozemnych mov [Internet technologies in the study of foreign languages]. Visnyk LNU im. T. Shevchenka, № 1, pp. 229–236.

Chorna O.A. (2011) Pedahohichni ta informatsiini technolohii dystantsiinoho navchania inozemnych mov u VNZ [Pedagogical and information technologies of distance learning of foreign languages in higher education]. Vykladania mov u vyshchych navchalnych zakladach osvity na suchasnomu etapi. Mijpredmetni zviazky. Naukovi doslodjenia. Dosvid. Poshuky, № 18, pp. 301–308.

Chomenko L.O., Balalaieva O.Yu. Dosvid rozrobky metodiv dystantsiinoho navchania inozemnych mov u NAU [Experience in developing methods of distance learning of foreign languages at NAU].

Mukan, N., Noskova, M., & Zinchuk, I. (2019) Teachers’ digital competence development: Estonian state policy in the field. Porivnialna profesiina pedahohika, 9 (1), 26–32. doi: https://doi.org/10.2478/rpp-2019-0003