ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПАНУВАННЯ СУЧАСНИМИ АКТОРАМИ ТВОРІВ МАСОВОЇ МУЗИКИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
PDF

Ключові слова

вокальне мистецтво
вокальне виховання актора
виконавство
творча самоідентифікація
творча самореалізація

Як цитувати

Соболева, О. (2021). ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПАНУВАННЯ СУЧАСНИМИ АКТОРАМИ ТВОРІВ МАСОВОЇ МУЗИКИ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ. Молодий вчений, 5 (93), 52-58. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-10

Анотація

У зв’язку з перманентною музично-драматичною природою національного театру, активізацією сучасного культурного полілогу та тенденцією універсалізації актора акцентується значимість опанування акторами творів масової музики іноземними мовами. Підкреслено важливість опанування такого репертуару як чинників розширення компетентнісного кола та процесу творчої самоідентифікації та самореалізації актора. Висвітлено особливості таких етапів опанування акторами творів масової музики іноземними мовами, як: когнітивний; фонетичний, артикуляційний; оволодіння інтонаціями мови; оволодіння стилістичними особливостями масової музики; оволодіння вокально-виконавською специфікою естрадного співу при збереженні настанов bel canto; семантико-змістовне опанування вербального тексту; корегування «вокального образу» твору з режисерським задумом, тембровою фарбою ролі, сценічним завданням.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-10
PDF

Посилання

Антонюк В.Г. Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект. Київ: Українська ідея, 2001. 144 с.

Бень Г. Особливості співу акторів драми. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. 2012. № 11. С. 111–116.

Гринь Л.О. Інтеграція в професійну підготовку майбутнього актора музично-драматичного театру спеціалізації «Сольний спів: академічний та естрадний». Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах, 2013. Вип. 32 (85). С. 155–161.

Гринь Л.О. Нормативна основа вокальної підготовки актора музично-драматичного театру: система принципів. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогічні науки, 2018. № 1 (30). С. 95–100.

Данильчук О.Я. Актуальність фонетичного методу в процесі виховання співака виконавця. Молодий вчений. 2019. № 10 (74). С. 53–56.

Дзюба О.А. Специфіка вокальної підготовки драматичних акторів у ВНЗ. Мистецтвознавчі записки. 2017. Вип. 32. С. 334–343.

Дорошенко В.О. Сольний спів як засіб виховання студента-актора. Харків : «Колегіум», 2010. 152 с.

Єрошенко О.В. Особливості вокального навчання низьких чоловічих голосів студентів-акторів (на матеріалі українських класичних музично-драматичних творів). Культура України. 2016. Вип. 54. С. 116–127.

Сгібнєва С.С. Роль особистісно-орієнтованого підходу в вокальній творчості драматичного актора. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. 2018. Вип. 51. С. 241–257.

Уманець О.В. Естетичні пріоритети особистості як маркери образу людини в контексті культури постсучасності. Філософія в сучасному світі : Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 листопада 2020 р., Харків). Харків : Друкарня Мадрид, 2020. С. 262–264.

Швидків М.Л. Художня виразність мовлення як основа оволодіння технікою співу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університет ім. Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство, 2014. № 1. С. 145–150.

Antonyuk V.G. (2001) Ukrayinska vocalna shkola: ethno-culturologichnyi aspect [Ukrainian vocal school: ethno-culturological aspect]. Kyiv: Ukryinska ideya. (in Ukrainian)

Ben H. (2012) Osoblyvosti spivu actoriv dramy [Peculiarities of vocalization for drama theatre actors]. Visnyk of the Lviv university. Series Art Studies, 11, pp. 111–116. (in Ukrainian)

Grin L.O. (2013) Integratziya v profesiynu pidgotovku maybutnogo actora musichno-dramatychnogo teatru spetzializatziyi «Solnyi spiv: academichnyi ta estradnyi» [Integration in the professional training of future actor musical drama theatre of specialization «Solo singing: academic and pop»]. Pedagogy of creative personality formation in higher and general education schools, vol. 32 (85), pp. 155–161. (in Ukrainian)

Grin L.O. (2018) Normatyvna osnova vocalnoyi pdgotovky actora muschno-dramatychnogo teatru: systema prynyzypiv [Normative bases of actor vocal training for musical dramatic theatre] Bulletin Zaporizhzhia National University. Pedagogical Science, vol. 1 (30), pp. 95–100. (in Ukrainian)

Danyilchuk O.Ya. (2019) Aktualnist phonetychnogo method v protzessi vyhovannya spivaka vykonabtzya [Actuality of the phonetical method in the process of education of the singer]. Young Scientist, vol. 10 (74), pp. 53–56. (in Ukrainian)

Dziuba O.A. (2017) Spetzifika vocalnoyi pidgotovky dranatychnykh actoriv u VNZ [Specific of the vocal educating theatrical actors in the higher art-schools]. Notes of Art Criticism, vol. 32, pp. 334–343. (in Ukrainian)

Doroshenko V.О. (2010) Solnyi spiv yak zasib vykhovannya studenta-actora [Solo singing as a means of educating a student-actor]. Kharkiv : «Colegium». (in Ukrainian)

Yeroshenko O.V. (2016) Osoblyvosti vocalnogo navchannya nyzkykh cholovichykh golosiv studentiv-actoriv (na materiali ukrayinskikh clasychnykh musichno-dramatychnykh tvoriv) [Features of the vocal training of deep male voices of students-actors (a case study of the Ukrainian classical musical and drama works)]. Culture of Ukraine, vol. 54, pp. 116–127. (in Ukrainian)

Sgibneva S.S. (2018) Rol osobystisno-oriyentovanogo pidkhodu v vocalniy tvorchosti dramatychnogo actora [The role of the person-centered approach in the vocal art of dramatic actor]. Problems of Interaction of Art, Pedagogy and Theory and Practice of education, vol. 51, pp. 241–257. (in Ukrainian)

Umanets O.V. (2020) Estetychni priorytety osobystosti yak marker obrazu lyudyny v kontexti cultury postsuchasnosti [Aesthetic priorities of personality as markers of human mage in the context of postmodern culture]. Proceeding of the Philosophy in the modern world (Ukraine, Kharkiv, November 20-21, 2020) (eds.: Tararoyev, Ya. V., Kipensky, A. V., Korablyova, N. S.). Kharkiv: Drukarnya Madrid, pp. 262–264. (in Ukrainian)

Shvydkiv M.L. (2014) Khudozhnya vyraznist movlennya yak osnova ovolodinnya tekhnkoyu spivu [Artistic expressiveness of pronunciation as a basis of the capture the technique of singing]. The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Art Criticism, vol. 1, pp. 145–150. (in Ukrainian)