КІМНАТА-МУЗЕЙ О. ОСТАПА ТА НЕСТОРА НИЖАНКІВСЬКИХ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
PDF

Ключові слова

музейна діяльність
кімната-музей Остапа та Нестора Нижанківських
Стрийська дитяча музична школа імені Остапа Нижанківського
фото
документи

Як цитувати

Молчко, У., & Пучковська, С. (2021). КІМНАТА-МУЗЕЙ О. ОСТАПА ТА НЕСТОРА НИЖАНКІВСЬКИХ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ. Молодий вчений, 5 (93), 48-51. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-9

Анотація

Досліджено історію створення кімнати-музею Остапа та Нестора Нижанківських в м. Стрию Львівської області. Наведено огляд експозиційних матеріалів, які розміщенні в Стрийській дитячій музичній школі імені Остапа Нижанківського. Визначено типологічні особливості кімнати-музею як культурного осередку мистецького напрямку. Описано фондовий арсенал, що висвітлює життєписи та творчі спадщини корифеїв української культури ХХ століття. Проаналізовано світлини, концертні афіші, рукописні копії авторських музичних творів, публіцистичні матеріали. Розглянуто монографії, книги, наукові статті, котрі характеризують життєтворчість фундаторів музичного мистецтва, а також вшанування постатей Остапа та Нестора Нижанківських сучасними художниками та скульпторами Галичини. Встановлено, що важливим явищем у кінці ХХ століття стало утворення та функціонування кімнати-музею Остапа та Нестора Нижанківських в сучасному національному мистецькому просторі, що був покликаний повернути незаслужено забуті імена цих композиторів, культурно-освітніх та громадських діячів Україні.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-9
PDF

Посилання

Боднарук І. До історії Стрийського музею «Верховина». Стрийщина: істо-рично-мемуарний збірник : у 3-х тт. Нью-Йорк ; Торонто ; Париж ; Сідней, 1990–1993. Т. ІІ. С. 438–440.

Бурин. О. Вогнище шани. Хвилі Стрия : Сторінки з історії культури та національно-визвольного руху; Сучасне літературно-мистецьке життя. Стрий : Щедрик, 1995. С. 588–592.

Верес Г. До історії музею Верховина. Краєзнавчий вісник. Збірник краєзнав-чих розвідок. Стрий : Щедрик, 2002. С. 3–8.

Квас О., Волошин С. Видова різноманітність музеїв України при навчальних закладах у контексті патріотичного виховання учнів початкової школи. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Збірник наукових праць. Сєвєродонецьк, 2017. Випуск 1(76). С. 40–57.

Кияновська Л. Галицька музична культура ХІХ–ХХ ст. : Навчальний посіб-ник. Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. 424 с.

Молчко У. Публіцистична спадщина Нестора Нижанківського : Монографія. Дрогобич : Посвіт, 2014. 304 с.

Музеологія. Програма курсу для студентів історичного факультету. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять. Львів : Тріада плюс, 2009. 72 с.

Bodnaruk I. (1990–1993) Do istoriyi Stryjskogo muzeyu «Verxovyna». [To the history of the Stryi Museum «Verkhovyna»]. Stryjshhyna: istorych-no-memuarnyj zbirnyk : u 3-x tt. Nyu-Jork ; Toronto ; Paryzh ; Sidnej. T. II. pp. 438–440.

Buryn. O. (1995) Vognyshhe shany. [The hearth of honor]. Xvyli Stryya : Storinky z istoriyi kultury ta nacio-nalno-vyzvolnogo ruxu; Suchasne literaturno-mysteczke zhyttya. Stryj : Shhedryk. рр. 588–592.

Veres G. (2002) Do istoriyi muzeyu Verxovyna. [To the history of the museum Verkhovyna]. Krayeznavchyj visnyk. Zbirnyk krayeznavchyx rozvidok. Stryj : Shhedryk. рр. 3–8.

Kvas O., Voloshyn S. (2017) Vydova riznomanitnist muzeyiv Ukrayiny pry navchalnyx za-kladax u konteksti patriotychnogo vyxovannya uchniv pochatkovoyi shkoly. [Species diversity of museums of Ukraine at educational institutions in the context of patriotic education of primary school students]. Duxovnist osobystosti: metodologiya, teoriya i praktyka. Zbirnyk naukovyx pracz. Syevyerodoneczk. Vypusk 1(76). рр. 40–57.

Kyyanovska L. (2007) Galyczka muzychna kultura XIX–XX st. : Navchalnyj posibnyk. [Galician musical culture of the XIX-XX centuries. : Tutorial.]. Chernivci : Knygy – XXI. 424 р.

Molchko U. (2014) Publicystychna spadshhyna Nestora Nyzhankivskogo : Monografiya. [Nestor Nyzhankivsky’s journalistic legacy: Monograph]. Drogobych : Posvit. 304 р.

Muzeologiya (2009) Programa kursu dlya studentiv istorychnogo fakultetu. Metodychni rekomendaciyi dlya pidgotovky do seminarskyx zanyat [Course program for students of the Faculty of History. Methodical recommendations for preparation for seminars]. Lviv : Triada plyus. 72 р.