ФІЛОСОФІЯ ДОВКІЛЛЯ У ТВОРЧОСТІ СЕРГІЯ ЯКУНІНА
PDF

Ключові слова

Сергій Якунін
ленд-арт
українське сучасне мистецтво
мистецтво довкілля

Як цитувати

Лісова, Н. (2021). ФІЛОСОФІЯ ДОВКІЛЛЯ У ТВОРЧОСТІ СЕРГІЯ ЯКУНІНА. Молодий вчений, 5 (93), 43-47. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-8

Анотація

В Україні поки що відсутні фундаментальні мистецтвознавчі дослідження в напрямку ленд-арт, а поодинокі статті в періодичних виданнях не розкривають засади формування власне українського мистецтва довкілля, його особливості та відмінності від закордонного. Творчість Сергія Якуніна, який багато років є знаковим представником українського ленд-арту, допоки теж не висвітлено в друкованих працях. Дослідження творчості С. Якуніна, який один з перших звернувся до властивостей природних матеріалів, є важливим компонентом розвитку самобутнього вітчизняного ленд-арту. В статті розглянуто особливості творчого становлення С. Якуніна, досліджено фестивальну діяльність художника, проаналізовано знакові роботи та самостійні проекти. Проведено огляд літератури стосовно обраної теми та проаналізовано документації із особистих архівів художників.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-8
PDF

Посилання

Вишеславський Г. Ленд-арт у творчості українських митців». Сучасне мистецтво. 2017. № 13. С. 59–72.

Вишеславський Г. Українському ленд-арту 36 років. Галерея. 2008. № 3/4 (35/36). С. 9–15.

Кохан Н.М. Ленд-арт у контексті сучасного ландшафтного дизайну : дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.07. Харків, 2019. 171 с.

Лісова Н. Український ленд-арт, в контексті розвитку сучасної української культури / Сьомі Платонівські читання. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції. Київ : Видавництво Людмила, 2020. С. 109–110.

Лісова Н. Формування специфіки українського ленд-арту / Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей VIII Міжнар. наук. конф. (Львів, 20 листопада 2020 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів; ред-упоряд.: Л. Купчинська, О. Осадця; відп. Ред. Л. Сніцарук. Львів, 2020. С. 133–134.

Лісова Н. Формування специфіки українського ленд-арту / Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. Вип. 20 / За ред. проф. В. Г. Виткалова. Рівне: РДГУ, 2020. С. 105–112.

Лісова Н. Ленд-арт як спосіб формотворення в роботах Сергія Якуніна / Восьмі Палатонівські читання. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції. Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2021. С. 98–99.

Мистецтво довкілля: Україна 1989–2010: Альбом / упор. П. Бевза, Г. Гідора. Київ: Софія-А, 2010. 200 с.

Никитюк О. Міфогенез. Міфогенез – Вінниця, 2016. 100 с.

Приватний архів Лісової Н.

Sergei Yakunin. Sculpture and Site-specific Art. – Kyiv: Stedley Art Foundation, 2021. – 168 p.

Якунін Сергій. URL: https://mitec.ua/category/artists/yakunin-sergey/.

Vysheslavsjkyy Gh. Lend-art u tvorchosti ukransjkykh mytciv». Suchasne mystectvo. 2017. № 13. S. 59–72.

Vysheslavsjkyy Gh. Ukraïnsjkomu lend-artu 36 rokiv. Ghalereja. 2008. № 3/4 (35/36). S. 9–15.

Kokhan N.M. Lend-art u konteksti suchasnogho landshaftnogho dyzaynu : dys. kand. mystectvoznavstva: 17.00.07. Kharkiv, 2019. 171 s.

Lisova N. Ukrainsjkyy lend-art, v konteksti rozvytku suchasnoï ukraïnsjkoï kuljtury / Sjomi Platonivsjki chytannja. Tezy dopovidei Mizhnarodni naukovoi konferenciji. Kyiv: Vydavnyctvo Ljudmyla, 2020. S. 109–110.

Lisova N. Formuvannja specyfiky ukrajinsjkogho lend-artu / Mystecjka kuljtura: istorija, teorija, metodologhija: tezy dopovidej VIII Mizhnar. nauk. konf. (Ljviv, 20 lystopada 2020 r.) / NAN Ukrajiny, LNNB Ukrajiny im. V. Stefanyka, In-t doslidzhenj bibliotechnykh mystecjkykh resursiv; red-uporjad.: L, Kupchynsjka, O. Osadcja; vidp. Red. L. Snicaruk. Ljviv, 2020. S. 133–134.

Lisova N. Formuvannja specyfiky ukrajinsjkogho lend-artu / Aktualjni pytannja kuljturologhiji: Aljmanakh naukovogho tovarystva «Afina» kafedry kuljturologhiï ta muzejeznavstva. Vyp. 20 / Za red. prof. V. Gh. Vytkalova. Rivne: RDGhU, 2020. S. 105–112.

Lisova N. Lend-art jak sposib formotvorennja v robotakh Serghija Jakunina / Vosjmi Palatonivsjki chytannja. Tezy dopovidey̆ Mizhnarodnoi naukovoi konferenciji. Kyiv: SPD Chalchynsjka N.V., 2021. S. 98–99.

Mystectvo dovkillja: Ukraïna 1989–2010: Aljbom / upor. P. Bevza, Gh. Ghidora. Kyïv: Sofija-A, 2010. 200 s.

Nykytjuk O. Mifoghenez. Mifoghenez – Vinnycja, 2016. 100 s.

Pryvatnyj arkhiv Lisovoji N.

Sergei Yakunin. Sculpture and Site-specific Art. Kyiv: Stedley Art Foundation, 2021. 168 s.

Jakunin Serghij. URL: https://mitec.ua/category/artists/yakunin-sergey/.