КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СПЕЦИФІКА СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМІКСІВ
PDF

Ключові слова

комікс
графічний роман
графічна література
історичні комікси
поп-культура

Як цитувати

Баран, Н., & Гнаткович, О. (2021). КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СПЕЦИФІКА СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМІКСІВ. Молодий вчений, 5 (93), 37-42. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-7

Анотація

В наш час індустрія графічних романів та коміксів є невід’ємною частиною сучасного простору масової культури, а кількість ґрунтовних досліджень даної продукції є вичерпною. Більшість дослідників індустрії графічних творів розглядають хронологію вітчизняних коміксів у контексті історії закордонних продуктів, уникаючи їхнього детального розгляду та встановлення класифікації. У цій статті розглянуто специфіку українських коміксів, з’ясовані причини їх формування, спираючись на тенденцію створення графічних творів іноземних країн. Простежено жанрову різнотипність і різноманітність характерів коміксів України та розглянуто явище Революції Гідності як зміну вектору розвитку індустрії коміксів. Також стаття містить спробу встановлення уніфікованого класифікування вітчизняної графічної продукції та хронологічного порядку їх випуску.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-7
PDF

Посилання

Абрамчук О.В. Жанри сучасної української літератури. Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23–24 березня 2016 р. URL: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/108 (дата звернення: 20.05.2021).

Бєлов Д. Комікс як продукт інформаційної культури. Наукові Праці Національної Бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2018. Вип. 49. 49. C. 71–88. URL: доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/naukprazi/49.pdf (дата звернення: 20.05.2021).

Волков А. Кутузов В. Тайная история комиксов. Москва : АСТ, 2017. 336 с.

Воля / В. Бугайов, Д. Фадєєв, О. Бондаренко, О. Филипович. Дніпро : Asgardian Comiсs, 2017. 56 с. (Том 1).

Готра О. Історична пам’ять як чинник формування ідентичності. INTERMARUM: історія, політика, культура. №2. 2015. С. 143–155.

Захарова И. В. Комиксы (La bande dessinée) во франко-бельгийской культуре – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,. 2017. URL: http://vernsky.ru/pubs/6836/Komiksy_La_bande_dessin_e_vo_franko-belgiyskoy_kulture (дата звернення: 20.05.2021).

Космацька Н.В. Мова сучасного коміксу як явища масової культури. Мова і культура. 2012. Вип. 15, т. 4. С. 15–20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_4_5 (дата звернення: 20.05.2021).

Логвин Ю. Похід князя Олега на Царгород. Соняшник. 1991. URL: http://chtyvo.org.ua/authors/Lohvyn/Pohid_kniazia_Ihora_na_Tsarhorod/ (дата звернення: 20.05.2021).

Маєвський О. Формування візуальних образів напередодні та у роки Першої світової війни. Краєзнавство. 2018. №4. С. 14.

Мартинович Ю. Комікс – це майже фільм: Як в Україні відновлюють забутий дев’ятий вид мистецтва – ZIK. URL: https://zik.ua/news/2019/01/07/komiks__tse_mayzhe_film_yak_v_ukraini_vidnovlyuyut_zabutyy_devyatyy_vyd_1481711 (дата звернення: 13.05.2019).

Мішенов Я. Комікси в Україні: результати 2018 року – Vertigo. URL: https://vertigo.com.ua/comics-in-ukraine-2018/ (дата звернення: 20.05.2021).

Нагорна Л.П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. 328 с.

Назарова Є. «Укрмен» та інші супергерої. Як розвивається українська індустрія коміксів – Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/yak-rozvyvayetsya-ukrayinska-industriya-komiksiv/29641200.html (дата звернення: 20.05.2021).

Онкович А.В. Комиксы как форма визуальной медиакомуникации – Институт высшего образования Национальной академии педагогических наук Украины. 2017 URL: https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/30146/viscom2014-85-92.pdf (дата звернення: 20.05.2021).

Позняк С. Бій богатирів. Львів : Хортиця, 1992.

Позняк С., Дергачов О., Коваленко О. Комікс-збірка №1. Львів : Фенікс Лтд, 1993. 20 с.

Позняк С. Облога Києва печенігами. Київ : «Україна», 1992.

Ринк О. Таємна історія українських коміксів – Vertigo. URL: https://vertigo.com.ua/history-of-ukrainian-comics/ (дата звернення: 20.05.2021).

Троян Т. Г. Формування комікс-культури: переваги, функції, значення. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 7(1). С. 22–26.

Філоненко Б. Робити комікси з національними героями зараз на часі – Читомо URL: http://www.chytomo.com/book-art/boris-filonenko-robiti-komiksi-z-nacionalnimi-geroyami-zaraz-na-chasi (дата звернення: 13.05.2019).

Харитошкин В.В. Комиксы в Европе – История комиксов. URL: http://comixy.narod.ru/evrocom.htm (дата звернення: 20.05.2021).

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. Санкт-Петербург: Петрополис, 1998. – 432 с.

Як і для чого використовувати візуалізацію даних? – Ейдос. URL: http://eidos.org.ua/novyny/yak-i-dlya-choho-vykorystovuvaty-vizualizatsiyu-danyh/ (дата звернення: 20.05.2021).

Lacassin F. Pour un neuvième art, la bande dessinée. Paris: Slatkine, 1982. 510 p.

Onion D. The political influence in Americe during WWII – ThoughtHub URL: https://www.sagu.edu/thoughthub/the-political-influence-of-comics-in-america-during-wwii (дата звернення: 20.05.2021).

Thompson J. Manga: The Complete Guide. New York: Del Rey, (First Edition). 2007. 592 p.

Abramchuk O.V. (2016) Zhanry suchasnoyi ukrayins`koyi literatury [Genres of modern Ukrainian literature]. Proceedings of the XLV Scientific and technical conference of Vinnytsia National Technical University (Ukraine, Vinnytsia, March 23-24, 2016). pp. 1–6. Available at: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/108 (accessed 20 May 2021).

Belov D. (2018) Komiks yak produkt informacijnoyi kul`tury [Comics as a product of information culture]. Naukovi Praci Nacional`noyi Biblioteky Ukrayiny im. V.I. Vernads`kogo: zbirnyk Naukovi Praci [Scientific Papers of the National Library of Ukraine named after V. Vernadsky: a collection of scientific works] (electronic journal), vol. 49, pp. 71–88. Available at: http://nbuviap.gov.ua/images/naukprazi/49.pdf (accessed 20 May 2021).

Volkov A. Kutuzov V. (2017) Tajnaja istorija komiksov [The secret history of comics]. Moscow: AST. (in Russian)

V. Bugajov, D. Fadyeyev, O. Bondarenko, O. Fylypovych. (2017). Volia [The Will]. Dnipro; Asgardian Comiсs. (in Ukrainian)

Gotra O. (2015) Istorychna pamyat yak chynnyk formuvannya identychnosti [Historical memory as a factor in the formation of identity]. INTERMARUM: istoriya, polityka, kultura [INTERMARUM: history, politics, culture] (electronic journal), vol. 2, pp. 143–155.

Zaharova I.V. (2017) Komiksy (La bande dessinée) vo franko-belgijskoj culture [Comics (La bande dessinée) in Franco-Belgian culture]. Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M.V. Lomonosova [Moscow State University named after M.V. Lomonosov]. Available at: http://vernsky.ru/pubs/6836/Komiksy_La_bande_dessin_e_vo_franko-belgiyskoy_kulture (accessed 20 May 2021).

Kosmatska N.V. (2012) Mova suchasnogo komiksu yak yavyshha masovoyi kultury [The language of modern comics as a phenomenon of mass culture]. Mova i kultura [Language and culture] (electronic journal), vol. 4, no. 15, pp. 15-20. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_4_5 (accessed 20 May 2021).

Logvyn Yu. (1991) Pokhid Kniazia Oleha Na Tsarhorod [Prince Oleg's march on Constantinople]. Kyiv: Editorial office of children`s magazine “Sunflower”. (in Ukrainian)

Maievskyi O. (2018) Formuvannia Vizualnykh Obraziv Naperedodni Ta U Roky Pershoi Svitovoi Viiny [Formation of visual images on the eve and during the First World War]. Kraieznavstvo, vol. 14, pp. 14.

Martynovych Yu. (2019) Komiks – Tse Maizhe Film: Yak V Ukraini Vidnovliuiut Zabutyi Deviatyi Vyd Mystetstva [Comics is almost a film: How the forgotten ninth art form is being restored in Ukraine]. ZIK [ZIK]. Available at: https://zik.ua/news/2019/01/07/komiks__tse_mayzhe_film_yak_v_ukraini_vidnovlyuyut_zabutyy_devyatyy_vyd_1481711 (accessed 13 May 2019).

Mishenov Ya. (2018) Komiksy V Ukraini: Rezultaty 2018 Roku [Comics in Ukraine: the results of 2018]. Vertigo [Vertigo]. Available at: https://vertigo.com.ua/comics-in-ukraine-2018/ (accessed 20 May 2021).

Nahorna L. (2012) Istorychna Pamiat Teorii Dyskursy Refleksii [Historical Memory: Theories, Discourses, Reflections]. Kyiv: I. Kuras Institute for Political and Ethnonational Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. (in Ukrainian)

Nazarova Ye. (2017) «Ukrmen» Ta Inshi Superheroi. Yak Rozvyvaietsia Ukrainska Industriia Komiksiv ["Ukrmen" and other superheroes. How the Ukrainian comics industry is developing]. Radio Svoboda [Radio Svoboda]. Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/yak-rozvyvayetsya-ukrayinska-industriya-komiksiv/29641200.html (accessed 20 May 2021).

Onkovich A. (2017) Komiksy kak forma vizual'noj mediakomunikacii [Comics as a form of visual media communication]. Institut vysshego obrazovanija Nacional'noj akademii pedagogicheskih nauk Ukrainy [Institute of Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine]. Available at: https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/30146/viscom2014-85-92.pdf (accessed 20 May 2021).

Pozniak S. (1992) Bii Bohatyriv [Battle of the heroes]. Lviv: Khortytsia. (in Ukrainian)

Pozniak S. Derhachov O. Kovalenko O. (1993) Komiks-Zbirka №1 [Comic book collection №1]. Lviv: Phoenix Ltd. (in Ukrainian)

Pozniak S. (1992) Obloha Kyieva Pechenihamy [Siege of Kiev by the Pechenegs]. Kyiv: Ukraina. (in Ukrainian)

Rynk O. (2017) Taiemna Istoriia Ukrainskykh Komiksiv [The Secret History of Ukrainian Comics]. Vertigo [Vertigo]. Available at: https://vertigo.com.ua/history-of-ukrainian-comics/ (accessed 20 May 2021).

Troian T. H. (2018) Formuvannia Komiks-Kultury: perevahy, funktsii, znachennia [Formation of comic culture: advantages, functions, meanings]. Mizhnarodnyi Naukovyi Zhurnal «Internauka», vol. 7, no. 1, pp. 22–26.

Filonenko B. Robyty Komiksy Z Natsionalnymy Heroiamy Zaraz Na Chasi [It's time to make comics with national heroes]. Chytomo [Chytomo]. Available at: http://www.chytomo.com/book-art/boris-filonenko-robiti-komiksi-z-nacionalnimi-geroyami-zaraz-na-chasi (accessed 13 May 2019).

Haritoshkin V. (2003) Komiksy v Evrope [Comics in Europe]. Istorija komiksov [History of comics]. Available at: http://comixy.narod.ru/evrocom.htm (accessed 20 May 2021).

Jeko U. (1998) Otsutstvujushhaja struktura. Vvedenie v semiologiju. [Missing structure. Introduction to semiology]. Saint Petersburg: Petropolis. (in Russian)

Tarnai V. Yak I Dlia Choho Vykorystovuvaty Vizualizatsiiu Danykh? [How and for whom is it to be victorious in the visualization of the tribute?]. Eidos [Eidos]. Available at: http://eidos.org.ua/novyny/yak-i-dlya-choho-vykorystovuvaty-vizualizatsiyu-danyh/ (accessed 20 May 2021).

Lacassin F. Pour un neuvième art, la bande dessinée. Paris: Slatkine, 1982. 510 p.

Onion D. The political influence in Americe during WWII. ThoughtHub. Available at: https://www.sagu.edu/thoughthub/the-political-influence-of-comics-in-america-during-wwii (accessed 20 May 2021).

Thompson J. Manga: The Complete Guide. New York: Del Rey, (First Edition). 2007. 592 p.