КОЛОНІЗАЦІЯ ОЧАКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧОРНОМОРСЬКИМ КОЗАЦЬКИМ ВІЙСЬКОМ
PDF

Ключові слова

Чорноморське військо
Очаківська область
Бугу-Дністровське межиріччя
козаки
колонізація

Як цитувати

Ложешник, О. (2021). КОЛОНІЗАЦІЯ ОЧАКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧОРНОМОРСЬКИМ КОЗАЦЬКИМ ВІЙСЬКОМ. Молодий вчений, 5 (93), 32-36. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-6

Анотація

У статті розглядаються окремі аспекти територіального оформлення Чорноморського війська під час його перебування в Буго-Дністровському межиріччі, а саме господарське освоєння земель, наданих чорноморцям урядом Російської імперії, на жаль, на дуже короткий час. В 1790 р. «довгоочікувана» Очаківська область, яка відкривала шлях до Чорного моря, нарешті була звільнена від турків і потрібно було її якнайшвидше заселяти, укріплюючи при цьому південні рубежі. Для цього найкраще підходили чорноморці, які геройськи проявили себе під час військових дій російсько-турецької війни. Невдовзі на території Подністрянської паланки козаки проживали в поселеннях: Аджидер, Біляївка (Головківка), Глинне, Гоголівка (неподалік від Маяків), Калаглія, Карагач, Коротне, Котлярівка друга, Кучургани, Миколаївка, Незавертай (Незавертайлівка), Суклея, Паркани, Петровка, Терновка, Чобручі, Яськи тощо.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-6
PDF

Посилання

Анцупов И. А. Казаки и военные поселенцы на Днестре и Буге XVIII-ХІХ веков. Ежегодный исторический альманах Приднестровья. 1997. №1. С. 30–39.

Анцупов И. А. Казачество российское между Бугом и Дунаем. Кишинев, 2000. 290 с.

Аргатюк С. Аджидер-Овидиополь. Одесса, 2015. 312 с.

Аргатюк С. Татарка-Прилиманське. Одеса, 2006. 248 с.

Бачинська О. А. Козацтво в «післякозацьку» добу української історії (кінець ХVІІІ-ХІХ ст.). Київ, 2011. 287 с.

Бачинський А. Д., Бачинська О. А. Козацтво на Півдні України 1775–1869 рр. Одеса: Маяк, 1995. 56 с.

Бачинський А. Хаджибей-Одеса і українське козацтво // Одесі–200: тези доп. Міжнар. наук.-теорет. конф. Одеса, 1994. Ч. 1. С. 49–51.

Бойко А. В. Запорозький зимівник останньої чверті XVIII століття. Запоріжжя, 1995. 255 с.

Голобуцкий В. А. Чорноморське козацтво за Бугом // Наукові Записки Інституту історії АН УРСР. Київ, 1952. Т. 4. С. 133–154.

Гончарук Т. Г. Григорій Потьомкін – гетьман українського козацтва. Одеса, 2002. 141 с.

Гончарук Т. Г. История Хаджибея (Одессы). 1415-1795 гг. Одесса, 1997. 88 с.

Гончарук Т., Гуцалюк С. Українське козацтво та Хаджибей (Одеса). Середина XVI ст. – 1794 р. Одеса, 1998. 67 с.

Гончарук Т. Г. Участь чорноморських козаків у військових діях під час російсько-турецької війни 1787–1791 років // Одеса козацька. Одеса, 2008. С. 39–54.

Григорович В. И. Записка о пособиях к изучению Южно-русской земли, находящихся в Военно-ученом архиве Главного штаба. Одесса, 1876. С. 17.

Дмитренко И. И. Сборник исторических материалов по истории Кубанского казачьего войска: в 4 т. СПб., 1896. Т. 1: 1737–1801. 897 с.

Дмитренко И. И. Сборник исторических материалов по истории Кубанского казачьего войска. СПб., 1896. Т. 3: 1787-1795. 799 с.

Дружинина Е. И. Северное Причерноморье 1775-1800. М., 1959 г. 277 с.

Дубровин Н. Ф. Сборник военно-исторических материалов. СПб., 1895. Вып. 8. 375 с.

Иванов П. А. Черноморские казаки в Слободзее // ЗООИД. Одесса, 1902. Т. 24. С. 80–91.

Короленко П. П. Черноморцы. CПб, 1874. С. 29.

Материалы для оценки земель Херсонской губернии. Херсон, 1883. Т. 2. 385 с.

Одеса і одесити в III тисячолітті. Підприємства. Організації. Установи. Персоналії. Міста і села Одеської області. Київ, 2008. 590 с.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое / под ред. М. М. Сперанского. СПб.: Тип. 2 Отд. Собств. Его Имп. Величества канцелярии, 1830. Т. 22: 1784–1788. 1174 с.

Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края и Бессарабии. Одесса, 1850. 386 с.

Скальковский А. Сравнительный взгляд на Очаковскую область в 1790 и 1840 гг. // ЗООИД. Одесса, 1844. Т. 1. С. 257–277.

Шиян Р. І. Козацтво Південної України останньої чверті ХVІІІ ст. Запоріжжя: Тандем-У, 1998. 98 с. 233.

Шиян Р. І. Чорноморське військо вірних козаків в останній чверті XVIII ст. Запоріжжя: Тандем-У, 1996. 28 с.

Яковлев В. А. К истории заселения Хаджибея 1789-1795 г.: к истории завоевания Хаджибея. Одесса, 1889. 57 с.

Antsupov I. A. (1997). Kazaki i voyennyye poselentsy na Dnestre i Buge XVIII-XІX vekov [Cossacks and soldiery settlers on Dnister and Bug of XVIII-ХІХ of centuries]. Annual historical almanac of Pridnestrovya. no. 1, pp. 30–39.

Antsupov I. A. (2000). Kazachestvo rossiyskoye mezhdu Bugom i Dunayem [The cossacks are Russian between Bug and Danube]. Kishinev. (in Russian)

Argatyuk S. (2015). Adzhider-Ovidiopol [Adzhider-Ovidiopol]. Odessa. (in Ukrainian)

Argatyuk S. (2006). Tatarka-Prylymanske [Tatarka-Prylymanske]. Odesa. (in Ukrainian)

Bachynska O. A. (2011). Kozatstvo v «pisliakozatsku» dobu ukrainskoi istorii (kinets XVIII-XIX stolittia) [The cossacks are in "postcossack" time of Ukrainian history(end of ХVІІІ- ХІХ to the century)]. Kyiv. (in Ukrainian)

Bachynskyi A. D. (1995). Kozatstvo na pivdni Ukrainy (1775-1869) [The cossacks are on South of Ukraine (1775-1869)]. Odesa. (in Ukrainian)

Bachynskyi A. (1994). Khadzhybei-Odesa i ukrainske kozatstvo [Hadjibey-Odessa and the Ukrainian cossacks]. Odessa – 200. Odessa, vol, 1, pp. 49–51.

Boiko A. V. (1995). Zaporozkyi zymivnyk ostannoi chverti XVIII stolittia [The Zaporizhzhya winterer of the last fourth XVIII is a century]. Zaporizhzhia. (in Ukrainian)

Golobutskiy V. A. (1952). Chornomorske kozatstvo za Bugom [The black sea cossacks are after Bug]. Scientific Messages of Institute of history of Academy of sciences of the Ukrainian soviet socialistic republic. Kyiv, vol. 4, pp. 133–154.

Goncharuk T. H. (2002). Hryhorii Potomkin – hetman ukrainskoho kozatstva [Hryhorii Potomkin – is a hetman of the Ukrainian cossacks]. Odesa. (in Ukrainian)

Goncharuk T. G. (1997). Istoriya Khadzhibeya (Odessy). 1415-1795 gg. [History of Hadjibey (Odesa). 1415-1795]. Odessa. (in Ukrainian)

Honcharuk T. Hutsaliuk S. (1998). Ukrainske kozatstvo ta Khadzhybei (Odesa). seredyna XVI st. – 1794 r. [The Ukrainian cossacks and Hadjibey (Odessa). Middle of XVI of century – in 1794]. Odessa. (in Ukrainian)

Honcharuk T. H. (2008). Uchast Chornomorskykh kozakiv u viiskovykh diiakh pid chas rosiisko-turetskoi viiny 1787–1791 rokiv. Odesa is cossack. Odessa, pp. 39–54.

Grigorovich V. I. (1876). Zapiska o posobiyakh k izucheniyu Yuzhno-russkoy zemli, nakhodyashchikhsya v Voyenno-uchenom arkhive Glavnogo shtaba [Message about manuals to the study of South-Russian earth, being in the Military-scientific archive of the Main staff]. Odessa. (in Ukrainian)

Dmitrenko I. I. (1896) Sbornik istoricheskikh materialov po istorii Kubanskogo kazachyego voyska [Collection of historical materials on history of the Kuban cossack army]. Sankt-Peterburg, vol. 1: 1737–1801. (in Russian)

Dmitrenko I. I. (1896). Sbornik istoricheskikh materialov po istorii Kubanskogo kazachyego voyska [Collection of historical materials on history of the Kuban cossack army]. Sankt-Peterburg, vol. 3: 1787–1795. (in Russian)

Druzhinina YE. I. (1959). Severnoye Prichernomorye 1775-1800 [North black sea Region 1775-1800]. Moscow. (in Russian)

Dubrovin N. F. (1895). Sbornik voyenno-istoricheskikh materialov [Collection of military historical materials]. Sankt-Peterburg, vol. 8. (in Russian)

Ivanov P. A. (1902). Chernomorskiye kazaki v Slobodzeye [Black sea cossacks are in Slobodzee]. Messages of Odesa society of history and antiquities. Odessa, vol. 24, pp. 80–91.

Korolenko P. P. (1874). Chernomortsy [Chernomorets]. Sankt-Peterburg. (in Russian)

Statisticheskoye otdeleniye pri Khersonskoy gubernskoy zemskoy uprave (1883). Materialy dlya otsenki zemel Khersonskoy gubernii [Material for the estimation of earth of the Kherson province]. Kherson, vol. 2. (in Ukrainian)

Odeska oblasna derzhavna nasinnyeva inspektsiya (2008). Odesa i odesyty v tretmu tysiacholitti. Pidpryiemstva. Orhanizatsii. Ustanovy. Personalii. Mista i sela Odeskoi oblasti [Odesa and Odesa are in the third millennium. Enterprises. Organizations. Establishments. Personalias. Cities and villages of the Odesa area]. Kyiv. (in Ukrainian)

Speranskiy M. M. (1830). Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii. Sobraniye pervoye [Complete collection of laws of the Russian empire. Collection first]. Sankt-Peterburg, vol.. 22: 1784–1788. (in Russian)

Skalkovskiy A. (1850). Opyt statisticheskogo opisaniya Novorossiyskogo kraya i Bessarabii [Experience of statistical description of the Novorossisk edge and Bessarabia]. Odessa. (in Ukrainian)

Skalkovskiy A. (1844). Sravnitelnyy vzglyad na Ochakovskuyu oblast v 1790 i 1840 gg.[ Comparative look to the Ochakiv area in 1790 and 1840]. Messages of Odesa society of history and antiquities. Odessa, vol. 1, pp. 257–277.

Shyian R. I. (1998). Kozatstvo Pivdennoi Ukrainy Ostannoi chverti XVIII st. [The cossacks of South Ukraine of the last fourth of ХVІІІ of century]. Zaporizhzhia. (in Ukrainian)

Shyian R. I. (1996). Chornomorske viisko virnykh kozakiv v ostannii chverti XVIII st. [A black sea army of faithful cossacks is in the last fourth of XVIII of century]. Zaporizhzhia. (in Ukrainian)

Yakovlev V. A. (1889). K istorii zaseleniya Khadzhibeya 1789-1795g.: k istorii zavoyevaniya Khadzhibeya [To history of settling of Hadjibey of 1789-1795: to history of conquest of Hadjibey]. Odessa. (in Ukrainian)