УТОЧНЕННЯ ДЕЯКИХ ДАТ І ФАКТІВ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІКА М.М. БОГОЛЮБОВА
PDF

Ключові слова

М.М. Боголюбов
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
кафедра математичної фізики
механіко-математичний факультет
архівні документи

Як цитувати

Гордієнко, М. (2021). УТОЧНЕННЯ ДЕЯКИХ ДАТ І ФАКТІВ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІКА М.М. БОГОЛЮБОВА. Молодий вчений, 5 (93), 27-31. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-5

Анотація

В статті на основі вивчення архівних документів Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за 1939 рік та за 1941 – 1951 роки, статей і монографій, що стосуються науково-організаційної та педагогічної діяльності академіка М.М. Боголюбова, спогадів учнів М.М. Боголюбова, уточнено дати перебування М.М. Боголюбова на посаді декана механіко-математичного факультету, завідувача кафедри теорії функцій та кафедри ма-тематичної фізики. Вказано викладацький склад кафедри математичної фізики в період 1945 – 1951 рр. Встановлено, що в аспірантурі Київського державного університеті ім. Т.Г. Шевченка М.М. Боголюбов був науковим керівником наступних аспірантів (в дужках вказано термін навчання під керівництвом М.М. Боголюбова): Авраменко С.О. (вересень 1939 – липень 1941), Гіхман Й.І. (вересень 1939 – липень 1941)., Крейн С.Г. (вересень 1940 – липень 1941), Хацет Б.І. (жовтень 1944 – березень 1948) Стрельцова О.О. (листопад 1946 – листопад 1949), Кац Г.І. (листопад 1946 – листопад 1949), Польський Н.Й. (жовтень 1947 – жовтень 1950), Лось Ф.С. (жовтень 1948 – жовтень 1949), Пахарєва Н.О. (жовтень 1950 – жовтень 1952). У статті відтворено хронологію подій пов’язаних з відновленням діяльності механіко-математичного факультету Київського державного університеті ім. Т.Г. Шевченка в перші післявоєнні роки.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-5
PDF

Посилання

Архів НАН України. Оп. 622. Спр. 3. 72 арк.

Архів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ф. Р–1246, Оп. 5. Од зб. 6. Т.4. Арк. 76–90.

Там само. Оп. 5. Од зб. 37. Т.1. Арк. 80–85, 106.

Там само. Оп. 4Л. Од зб. 1968-46 (ППС). 57 арк.

Там само. Оп. 5. Од зб. 27. Т. 2. Арк. 72.

Там само. Оп. 4Л. Од зб. 591(АСП). 40 арк.

Там само. Оп. 4Л. Од зб. 1207(АСП). 39 арк.

Там само. Оп. 4Л. Од зб. 246(АСП). Арк. 4–27.

Там само. Оп. 5. Од зб. 64. Т 6. Арк. 75–77.

Там само. Оп. 4Л. Од зб. 143 (АСП). 40 арк.

Там само. Оп. 4Л. Од зб. 1951-1 (ППС). Арк. 3.

Там само. Оп. 5. Од зб. 6. Т. 4. Арк. 19–20.

Боголюбов А.Н. Н.Н. Боголюбов. Жизнь. Творчество. Дубна : ОИЯИ, 1996. 182 с.

Боголюбов А.Н. Математики механики. Биографический справочник. Киев : Наукова думка, 1983. 639 с.

Боголюбов Н. Боголюбов Николай Николаевич. Автобиография. Физики о себе / В.Я. Френкель. Ленинград : Наука, 1990. С. 345–347.

Граб М.Л. Діяльність Київського університету в роки Другої світової війни. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. 2011. Вип. 25. С. 56–58.

Граб М.Л., Самойленко В.Г. Про науково-організаційну діяльність академіка М.М. Боголюбова в Київському університеті. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. 2010. Вип. 24. С. 54–59.

Граб М.Л., Самойленко В.Г. Діяльність М.М. Боголюбова з підготовки наукових кадрів у Київському університеті. Математичний вісник НТШ. 2010. Вип. 7. С. 423–454.

Литвинко А.С. Микола Миколайович Боголюбов і статистична фізика в Україні. Київ : Академперіодика, 2009. 304 с.

Мриглод І.М., Ігнатюк В.В., Головач Ю.В. Микола Боголюбов та Україна. Львів : Євросвіт, 2009. 192 с.

Хацет Б.І. Незабутні роки. Спогади про вчителя. У світі математики. 1998. Т. 4. № 4. С. 71–81.

Чернышов К.И. Воспоминания о неупорядоченной паре Марк Александрович – Селим Григорьевич. / В кн.: Воспоминания о С.Г. Крейне. Воронеж : ВорГУ, 2002. С. 54–72.

Arkhіv Natsіonalnoi Akademіi Nauk Ukrainy [Archives of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Op. 622, Spr. 3, 72 ark.

Arxіv Kiivskogo naczіonalnogo unіversitetu іmenі Tarasa Shevchenka [Archives of the Taras Shevchenko National Unsversity of Kyiv]. F. R-1246, Op. 5. Od. zb. 6. T. 4. Ark. 70–90.

Tam samo. Op. 5. Od. zb. 37. Т.1. Ark. 80–85, 106.

Tam samo. Op. 4L. Od. zb. 1968-46 (PPS). 57 ark.

Tam samo. Op. 5. Od. zb. 27. Т. 2. Ark. 72.

Tam samo. Op. 4L. Od. zb. 591(ASP). 40 ark.

Tam samo. Op. 4L. Od. zb. 1207(ASP). 39 ark.

Tam samo. Op. 4L. Od. zb. 246(ASP). Ark. 4–27.

Tam samo. Op. 5. Od. zb. 64. Т 6. Ark. 75–77.

Tam samo. Op. 4L. Od. zb. 143 (ASP). 40 ark.

Tam samo. Op. 4L. Od. zb. 1951-1 (PPS). Ark. 3.

Tam samo. Op. 5. Od. zb. 6. Т. 4. Ark. 19–20.

Bogolyubov A. (1996). N.N. Bogolyubov. Zhizn. Tvorchestvo. [N.N. Bogolyu-bov. A life. Creation]. Dubna: JINR. (in Russian)

Bogolyubov A. (1983). Matematiki. Mexaniki. Biograficheskij spravochnik. [Mathematicians. Mechanics. Biographical reference book] Kiev: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Frenkel V.Ya. (1990). Bogolyubov N. Bogolyubov Nikolaj Nikolaevich. Avtobiografiya. [Bogolyubov N. Bogolyubov Nikolaj Nikolaevich. Avtobiography]. Fiziki o sebe. [Physicists about themselves]. Leningrad: Nauka, pp. 345–347.

Hrab M.L. (2011) Dіialnіst Kyivskoho unіversytetu u roky Druhoi svіtovoi vіiny [Activities of Kyiv University in years of Second World War]. Bulletin Taras Shevchenko National University of Kyiv. Mathematics. Mechanics, vol. 25, pp. 56–58.

Hrab M.L., Samoilenko V.H. (2010) Pro naukovo-orhanіzatsіinu dіialnіst akademіka M.M. Boholiubova v Kyivskomu unіversytetі [About scientific and organizational activity of academician MM Bogolyubov in Kyiv University]. Bulletin Taras Shevchenko National University of Kyiv. Mathematics. Mechanics, vol. 24, pp. 54–59.

Hrab M.L., Samoilenko V.H. (2010) Dіialnіst M.M. Boholiubova z pіdhotovky naukovykh kadrіv u Kyivskomu unіversytetі [Activities of M.M. Bogolyubov on tutoring post graduate students in Kyiv University]. Mathematical Bulletin of Taras Shevchenko Scientific Society, vol. 7, pp. 423–454.

Lytvynko A.S. (2009). Mykola Mykolaiovych Boholiubov і statystychna fіzyka v Ukrainі. [Mykola Mykolayovych Bogolyubov and statistscal physics in Ukraine]. Kyiv: Akademperіodyka. (in Ukrainian)

Mryhlod І.M., Іhnatiuk V.V., Holovach Yu.V. (2009). Mykola Boholiubov ta Ukraina. [Mykola Bogolyubov and Ukraine]. Lvіv: Yevrosvіt. (in Ukrainian)

Khatset B.I. (1998). Nezabutnі roky. Spohady pro vchytelia. [Unforgettable years. Memories of a teacher]. In the World of Mathematics, vol. 4, no. 4, pp. 71–81.

Chernyshov K.I. (2002). Vospominaniya o neuporyadochennoj pare Mark Ale-ksandrovich – Selim Grigorevich [Memories of a disordered couple Mark Alexan-drovich – Selim Grigorievich]. Vospominaniya o S.G. Krejne. [Memories of S.G. Crane]. Voronezh: VorGU, pp. 54–72.