ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ НУТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МІНЕРАЛЬНИХ ТА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

нут
добрива
ефективність: агрономічна, економічна, енергетична, рентабельність

Як цитувати

Парлікокошко, М., & Бурикіна, С. (2021). ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ НУТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МІНЕРАЛЬНИХ ТА ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 5 (93), 20-26. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-4

Анотація

Досліджено ефективність мінеральних та рідких органо-мінеральних добрив з включенням мікроелементів при вирощуванні нуту без зрошення в умовах Південного Степу України. Аналіз отриманих даних дозволило виявити чітку тенденцію зростання урожайності нуту за 3-х кратної обробки посівів на початку фаз гілкування, бутонізація та наливу наступними рідкими органо-мінеральними добривами (РОМД): на неудобреному фоні – Фульво ТЕ, Антистрес, Полімікростим, Extra та Root Most забезпечили від 0,23 до 0,27 т/га приросту урожаю, економічний ефект склав від 4,6 до 5,6 грн. чистого прибутку на 1 грн. додаткових затрат; коефіцієнт енергетичної ефективності – 6,22; на фоні мінерального азоту з внесенням N30 під посів і підживлення N30 на початку гілкування, максимальна агрономічна ефективність відзначена при використанні препаратів Фульво ТЕ і Полімікростим (приріст урожаю склав 0,335-0,300 т/га, Антистрес (0,25т/га); економічний ефект – 1,5 грн., 1,25 та 0,90 грн. чистого прибутку на 1 грн. затрат; коефіцієнт енергетичної ефективності при використанні РОМД в середньому дорівнював 6,22, а при використанні мінеральних добрив та РОМД на фоні мінерального живлення коливався в інтервалі від 4,28 до 3,25. Вирощування нуту за різним рівнем мінерального живлення з передпосівною бактеризацією насіння інокулянтами в умовах Південного степу України є економічно ефективним та вигідним, не зважаючи на високу ціну на мінеральні добрива. При загальних технологічних витрат вирощування культури умовно чистий прибуток становив від 11362,34 до 20427,64 грн./га, собівартість зерна коливалася в інтервалі 4196,08-7190,49 грн./т залежно від норми внесення добрив та співвідношення елементів живлення. Рентабельність вирощування нуту без мінеральних добрив складала 189,9%, при внесенні N30 під сівбу – 197,9%, додатковим підживленням мінеральним азотом в такій же нормі у фазу гілкування – 174,7% та при внесенні повного мінерального добрива N30Р30К30 – 131,9%; мінімальний рівень рентабельності (73,8%) був при використанні N60Р30К30.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-4
PDF

Посилання

Вирощування нуту принесе €1600 з гектара. URL: https://agroreview.com/news/vyroshchuvannya-nutu-prynese-€1600-z-hektara. (дата звернення: 19.05.2021).

Все зернотрейдеры. URL: https://agrotender.com.ua/traders/region_ukraine/Nut (дата звернення: 23.05.2021).

Гирка А.Д., Бочевар О.В., Сидоренко Ю.А., Ільєнко О.В., Костиря І.В., Кулик А.О. Врожайність зерна нуту залежно від агротехнічних заходів вирощування в умовах Північного Степу України. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН. 2013. № 4. С. 53–57.

Вожегова Р., Влащук А., Прищепо М., Дробіт А. Насіннєва продуктивність нуту в умовах південного Степу України. AgroOne. 2020. № 1 (50). С. 22–24.

Коваленко О. А., Корхова М.М., Танцюра В. Економічна ефективність вирощування нуту залежно від інокуляції та обробки насіння біофунгіцидом. Інноваційний шлях розвитку аграрного виробництва. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 08 грудня 2017 р. Херсон : ІЗЗ НААН, 2017. С. 51–52.

Сомова С.В. Технология возделывания нута от Костанайского НИИ сельского хозяйства. URL: https://agroinfo.kz/texnologiya-vozdelyvaniya-nuta-ot-kostanajskogo-nii-sx/. (дата звернення: 10.05.2021).

Лавренко С.О., Лавренко Н.Н. Экономическая эффективность выращивания нута в условиях юга Украины. Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2014. № 4 (16). С. 49–59.

Томницький А. В. Ефективність мінеральних добрив при вирощуванні нуту в умовах Південного Степу України. Автореф. на здоб. н. ступ. канд. с.-г. н.: 06.01.04 – агрохімія. Харків, 2012. 20 с.

Впровадження технології вирощування нуту в умовах ПСП "Зоря" Снігурівського району Миколаївської області. 2015. URL: https://stud.wiki/agriculture/3c0a65635b3ac69a5c53a89521216c36_1.html. (дата звернення: 10.05.2021).

Каленська С.М., Новицька Н.В., Барзо І.Т. Економічна ефективність вирощування нуту в умовах Правобережного Лісостепу України. Молодий вчений. 2014. № 10(13)(1). С. 18–20.

Rafique M., Naveed M., Mustafa A., Akhtar S., Munawar M., Kaukab S., Ali H.M., Siddiqui M.H., Salem M.Z.M. The Combined Effects of Gibberellic Acid and Rhizobium on Growth, Yield and Nutritional Status in Chickpea (Cicer arietinum L.). Agronomy. 2021. 11. 105–120. DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy11010105

Васин В.Г., Васин А.В., Вершинина О.В., Саниев Р.Н., Новиков А.В. Применение современных стимуляторов роста при возделывании зернобобовых культур:гороха, нута, сои. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2018. Т 2. № 2(2). С. 339–350.

Щукин В.Б., Ледовский Н.В., Джафарова Р.И., Ильясова Н.В. Продуктивность посевов нута при использовании в технологии его возделывания регуляторов роста, микроэлементов и Ризоторфина. Известия Оренбургского государственного университета. 2018. № 4 (72). С. 28–30.

Зважене рішення – гарантований результат. Каталог добрив компанії «Лібра - Агро». 2018. 95 с.

Аватар – серія мікроелементних комплексів, добрив для кращих врожаїв : URL: http://avatar1.com.ua. (дата звернення: 10.03.2021).

Инструкции и нормативы по определению экономической и энергетической эффективности применения удобрения. Москва : АгроНИИТЭИПП, 1987. 44 с.

Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням / За ред. Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. Харків : ХНТУСГ. 2006. 725 с.

Моніторинг цін мінеральних добрив, офіційний сайт ДУ "Інститут охорони ґрунтів України" URL: http://www.iogu.gov.ua/monitoring/ (дата звернення: 17.09.2020).

Компанія "Marker Group" Онлайн сервіс моніторингу цін на ринку агроресурсів України. URL: http://map.markergroup.info. (дата звернення: 24.05.2021).

Статистика курса доллар США. URL: https://net.dn.ua/money/stat.php. (дата звернення: 20.09.2020).

Методика біоенергетичної оцінки систем землеробства і агротехнологій. Київ, 2000. 48 с.

Ушкаренко В.О., Лазер П.Н., Остапенко А.І., Бойко І.О. Методика оцінки біоенергетичної ефективності технологій виробництва сільськогосподарських культур. Херсон, 1997. 21 с.

Vyroshchuvannia nutu prynese €1600 z hektara [Growing chickpeas will bring € 1600 per hectare]. URL: https://agroreview.com/news/vyroshchuvannya-nutu-prynese-€1600-z-hektara (accessed 19 May 2021).

Vse zernotreydery [All grain traders]. URL: https://agrotender.com.ua/traders/region_ukraine/Nut (accessed

May 2021).

Hyrka A.D., Bochevar O.V., Sydorenko Yu.A., Ilienko O.V., Kostyria I.V., Kulyk A.O. (2013) Vrozhainist zerna nutu zalezhno vid ahrotekhnichnykh zakhodiv vyroshchuvannia v umovakh Pivnichnoho Stepu Ukrainy. [Yield of chickpea grain depending on agrotechnical measures of cultivation in the conditions of the Northern Steppe of Ukraine]. Biuleten Instytutu silskoho hospodarstva stepovoi zony NAAN. № 4. P. 53–57.

Vozhehova R., Vlashchuk A., Pryshchepo M., Drobit A. (2020) Nasinnieva produktyvnist nutu v umovakh pivdennoho Stepu Ukrainy. [Seed productivity of chickpeas in the conditions of the southern steppe of Ukraine]. AgroOne. №1 (50). P. 22–24.

Kovalenko O.A., Korkhova M.M., Tantsiura V. (2017) Ekonomichna efektyvnist vyroshchuvannia nutu zalezhno vid inokuliatsii ta obrobky nasinnia biofunhitsydom. Innovatsiinyi shliakh rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva. [Economic efficiency of chickpea cultivation depending on inoculation and seed treatment with biofungicide. Innovative way of development of agricultural production]. Zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii, 08 hrudnia 2017 r. Kherson: IZZ NAAN. P. 51–52.

Somova S.V. Tekhnologiya vozdelyvaniya nuta ot Kostanayskogo NII selskogo khozyaystva. [Chickpea cultivation technology from the Kostanay Research Institute of Agriculture]. URL: https://agroinfo.kz/texnologiya-vozdelyvaniya-nuta-ot-kostanajskogo-nii-sx/. (accessed 10 May 2021).

Lavrenko S.O., Lavrenko N.N. (2014) Ekonomicheskaya effektivnost vyrashchivaniya nuta v usloviyakh yuga Ukrainy.[ Economic efficiency of growing chickpeas in the south of Ukraine]. Nauchnyy zhurnal Rossiyskogo NII problem melioratsii. № 4 (16). P. 49–59.

Tomnytskyi A.V. (2012) Efektyvnist mineralnykh dobryv pry vyroshchuvanni nutu v umovakh Pivdennoho Stepu Ukrainy. [The effectiveness of mineral fertilizers in the cultivation of chickpeas in the Southern Steppe of Ukraine]. Avtoref. na zdob. n. stup. kand. s.-h. n.: 06.01.04 – ahrokhimiia. Kharkiv, 20 p.

Vprovadzhennia tekhnolohii vyroshchuvannia nutu v umovakh PSP "Zoria" Snihurivskoho raionu Mykolaivskoi oblasti. 2015. [Introduction of technology of cultivation of chickpeas in the conditions of PSP "Dawn" of the Snigurovsky region of the Nikolaev area]. URL: https://stud.wiki/agriculture/3c0a65635b3ac69a5c53a89521216c36_1.html. (accessed 10 May 2021).

Kalenska S.M., Novytska N.V., Barzo I.T. (2014) Ekonomichna efektyvnist vyroshchuvannia nutu v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. [Economic efficiency of chickpea cultivation in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine]. Molodyi vchenyi. № 10(13)(1). P. 18–20.

Rafique M., Naveed M., Mustafa A., Akhtar S., Munawar M., Kaukab S., Ali H.M., Siddiqui M.H., Salem M.Z.M. (2021) The Combined Effects of Gibberellic Acid and Rhizobium on Growth, Yield and Nutritional Status in Chickpea (Cicer arietinum L.). Agronomy. 11. P. 105–120. DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy11010105

Vasin V.G., Vasin A.V., Vershinina O.V., Saniyev R.N., Novikov A.V. (2018) Primeneniye sovremennykh stimulyatorov rosta pri vozdelyvanii zernobobovykh kultur:gorokha. nuta. soi. [The use of modern growth stimulants in the cultivation of leguminous crops: peas, chickpeas, soybeans] Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. T 2. № 2(2). P. 339–350.

Shchukin V.B., Ledovskiy N.V., Dzhafarova R.I., Iliasova N.V. (2018) Produktivnost posevov nuta pri ispolzovanii v tekhnologii ego vozdelyvaniya regulyatorov rosta. mikroelementov i Rizotorfina. [The productivity of chickpea crops when used in the technology of its cultivation of growth regulators, trace elements and Rizotorfin] Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. №4 (72). S. 28–30.

Zvazhene rishennia – harantovanyi rezultat.(2018) [A balanced decision is a guaranteed result]. Kataloh dobryv kompanii «Libra – Ahro». 95 p.

Avatar – seriia mikroelementnykh kompleksiv, dobryv dlia krashchykh vrozhaiv [Avatar – a series of micronutrient complexes, fertilizers for the best harvests]. URL: http://avatar1.com.ua. (accessed 10 March 2021).

Instruktsii i normativy po opredeleniyu ekonomicheskoy i energeticheskoy effektivnosti primeneniya udobreniya (1987) [Instructions and standards for determining the economic and energy efficiency of fertilizer use]. Moskva: AgroNIITEIPP, 44 p.

Tekhnolohichni karty ta vytraty na vyroshchuvannia silskohospodarskykh kultur z riznym resursnym zabezpechenniam (2006) [Technological maps and costs for growing crops with different resources] / Za red. D.I. Mazorenka, H.Ie. Maznieva. Kharkiv: KhNTUSH, 725 p.

Monitorynh tsin mineralnykh dobryv, ofitsiinyi sait DU "Instytut okhorony gruntiv Ukrainy" [Monitoring of mineral fertilizer prices, official site of the State Institution "Institute of Soil Protection of Ukraine"]. URL: http://www.iogu.gov.ua/monitoring/ (accessed 17 September 2020)

Kompaniia "Marker Group" Onlain servis monitorynhu tsin na rynku ahroresursiv Ukrainy. [Marker Group Online price monitoring service on the market of agricultural resources of Ukraine]. URL: http://map.markergroup.info (accessed 24 May 2021).

Statystyka kursa dollar SShA. [US dollar rate statistics US dollar rate statistics]. URL: https://net.dn.ua/money/stat.php (accessed 20 September 2020).

Metodyka bioenerhetychnoi otsinky system zemlerobstva i ahrotekhnolohii. (2000) [Methods of bioenergy assessment of agricultural systems and agrotechnologies]. Kyiv, 48 p.

Ushkarenko V.O., Lazer P.N., Ostapenko A.I., Boiko I.O. (1997) Metodyka otsinky bioenerhetychnoi efektyvnosti tekhnolohii vyrobnytstva silskohospodarskykh kultur [Methods for assessing the bioenergy efficiency of crop production technologies]. Kherson, 21 p.