ПРОБЛЕМИ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ТА ХОРЕОГРАФІЧНИХ ПОСТАНОВАХ
PDF

Ключові слова

проблеми міжособистісних відносин
хореографічна постанова
екзистенціальна парадигма
фемінність
конфлікт

Як цитувати

Томаш, О., & Луньо, П. (2022). ПРОБЛЕМИ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ТА ХОРЕОГРАФІЧНИХ ПОСТАНОВАХ. Молодий вчений, 9 (109), 61-63. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-9-109-14

Анотація

Одні з найпоширеніших конфліктів у суспільстві є міжособистісні конфлікти. Вони охоплюють практично всі сфери життєдіяльності людей. Якщо детальніше розглядати конфлікти, зрештою кожен з них зводиться до міжособистісного. У статті розглянуто проблематику міжособистісних стосунків крізь призму екзистенціалізму та фемінності. Розгорнуто розкриті терміни екзистенціальної проблематики, фемінності та хореографічної постанови. Була розглянута вистава «Макс і Ло» за однойменним оповіданням С. Остапенка та міфологічний балет «Амур і Психея». Проведено аналіз основних складових конфлікту, визначено особливості їх розвитку, описано шляхи вирішення конфліктів. У статті сформульовані завдання проаналізувати перешкоди у коханні у літературних творах та хореографічних постановках; показати боротьбу протиріч та шляхи вирішення проблем у міжособистісних відносинах головних героїв.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-9-109-14
PDF

Посилання

Базіна Є.С. Екзистенційні мотиви в оповіданні С.М. Сергєєва-Ценського «Лісова трясанина». Срібний Вік: діалог культур. Збірник наукових статей за матеріалами III Міжнар. науков. конф., присвяч. пам'яті проф. С.П. Ільєва. Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Одеса, 2012. С. 559–568.

Зелінська Л. В. Феміністична критика новели про Психею та Амура (за романом Луція Апулея «Метаморфози, або золотий осел»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 1(69), ч. 1, березень. С. 157–159.

Лукашов В.О. Екзистенційна парадигма експериментального теп-модерн хореографічної вистави «Макс і Ло». Молодий вчений. 2019. № 10 (74). С. 79–82.

Плахотнюк О.А. Джаз-танець на академічній балетній сцені: генезис та персоналії. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Вип. 8. Дрогобич, 2014. С. 164–169.

Плахотнюк О.А. Джаз-танець як феномен художньої культури : дис. канд. мистецтвознавства : 26.00.01. Львів, 2016. С. 295.

Bazina Ye.S. (2012) Ekzystentsiini motyvy v opovidanni S.M. Serhieieva-Tsenskoho «Lisova triasanyna» [Existential motifs in the story of S.M. Sergeev-Tsensky «Forest quagmire»]. Sribnyi Vik: dialoh kultur. Zbirnyk naukovykh statei za materialamy III Mizhnar. naukov. konf., prysviach. pamiati prof. S.P. Ilieva. Odes. nats. un-t im. I.I. Mechnykova. Odesa, pp. 559–568. (in Ukrainian)

Zelinska L.V. (2018) Feministychna krytyka novely pro Psykheiu ta Amura (za romanom Lutsiia Apuleia «Metamorfozy, abo zolotyi osel») [Feminist criticism of the novel about the Psyche and Cupid (based on the novel by Lucius Apuleius «Metamorphoses, or the Golden Donkey»)]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»: seriia «Filolohiia». Ostroh : Vyd-vo NaUOA, vol. 1(69), part 1, March, pp. 157–159. (in Ukrainian)

Lukashov V.O. (2019) Ekzystentsiina paradyhma eksperymentalnoho tep-modern khoreohrafichnoi vystavy «Maks i Lo» [Existential paradigm of experimental tep-modern choreographic performance «Max and Lo»]. Molodyi vchenyi, vol. 10 (74), pp. 79–82. (in Ukrainian)

Plakhotniuk O.A. (2014) Dzhaz-tanets na akademichnii baletnii stseni: henezys ta personalii [Jazz dance on the academic ballet stage: genesis and personalities]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk : mizhvuzivskyi zbirnyk prats molodykh vchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. I. Franka, vol. 8. Drohobych, pp. 164–169. (in Ukrainian)

Plakhotniuk O.A. (2016) Dzhaz-tanets yak fenomen khudozhnoi kultury [Jazz dance as a phenomenon of art culture]: dys. kand. mystetstvoznavstva : 26.00.01. Lviv, p. 295. (in Ukrainian)