ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

банківська система
рефінансування
НБУ
облікова ставка
ліквідність
кредит

Як цитувати

Татарин, Н., Мацей, К., & Скородинський, Н. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 4 (92), 336-340. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-71

Анотація

У статті розглянуто основні підходи до визначення сутності поняття “рефінансування”, крім цього проаналізовано систему рефінансування банків в Україні на сучасному етапі. Проведено аналіз динаміки показників обсягів на-даних коштів через постійно діючу лінію кредитів рефінансування(овернайт), кредитів наданих шляхом проведення тендерів та середніх значень облікової ставки НБУ протягом 2017-2020 років. Проведений аналіз показав, що протя-гом досліджуваного періоду відбувалося незначні коливання цих показників в сторону зниження або збільшення. Також окреслено основні проблеми, які гальмують розвиток рефінансування банків в Україні. Наведено можливі рекомендації для вдосконалення системи рефінансування банків в Україні та для стимулювання подальшого розвитку національної банківської системи. Сьогодні ефективне функціонування банківської системи України є неможливим без здійснення певних заходів задля її подальшого розвитку.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-71
PDF

Посилання

Глосарій банківської термінології. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123491 (дата звернення: 18.04.2021).

Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua (дата звернення: 18.04.2021).

Екстрена підтримка ліквідності банків (ELA). URL: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43242155 (дата звернення: 18.04.2021).

Результати проведення операцій Національного банку України з регулю-вання ліквідності банків. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/liquidity (дата зве-рнення: 19.04.2021).

Вдовенко Л.О. Рефінансування як механізм підтримки стабільності бан-ківської системи. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №2.

Гаркуша Ю.О. Особливості механізму рефінансування банків в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №151. URL: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/151.pdf (дата звернення: 16.04.2021)

Возняковська К. А. Щодо вдосконалення правових механізмів рефінансування як засобу підтримки національним банком україни слабких та проблемних банків. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. №1.

Glossary of banking terminology. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123491

Official site of the National Bank of Ukraine. URL: http://www.bank.gov.ua

Emergency support for bank liquidity (ELA). URL: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43242155

Results of the National Bank of Ukraine's liquidity regulation operations. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/liquidity

Vdovenko L.O. (2018). Refinancing as a mechanism to maintain the stability of the banking system. Economics. Finance. Management: current issues of science and practice. № 2.

Garkusha Yu.O. (2016) Features of the mechanism of bank refinancing in Ukraine. Global and national economic problems. № 151. URL: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/151.pdf

Voznyakovska K.A. (2018) On improvement of legal mechanisms of refinancing as a means of support by the national bank of ukraine for weak and problems. Bulletin of the Chernivtsi Faculty of the National University "Odessa Law Academy". № 1.