ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ СУДАМИ ПОЛОЖЕНЬ ЄКПЛ ТА ПРАКТИКИ ЄСПЛ
PDF

Ключові слова

ЄКПЛ
судоустрій України
прецеденти ЄСПЛ
ratio decidendi
obiter dictum

Як цитувати

Ярмак, А., & Шарович, Д. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ СУДАМИ ПОЛОЖЕНЬ ЄКПЛ ТА ПРАКТИКИ ЄСПЛ. Молодий вчений, 4 (92), 284-287. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-62

Анотація

У даній статті, автори досліджують роль Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини у функціонуванні національного судоустрою. У роботі розкриваються позитивні та негативні аспекти застосування норм Конвенції та практики Суду. Автори досліджують правову природу судових прецедентів, їх структуру (ratio decidendi та obiter dictum) та приклади застосування суддями приписів Конвенції та практики ЄСПЛ у власній правозастосовчій діяльності. Окрім цього, автори висвітлюють певні види правових «дефектів» у вітчизняній судовій діяльності у застосуванні практики ЄСПЛ та норм Конвенції («декларативне», «помилкове» та «маніпулятивне» застосування). Окремо підкреслюється проблема «релевантного» (належного) застосування приписів прецедентів ЄСПЛ. Наприкінці роботи, запропоновані певні способи щодо покращення механізму належного використання Конвенції та практики ЄСПЛ.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-62
PDF

Посилання

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 26.02.2021)

Бойченко С. В., ОНЮА, Додаткові протоколи до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що гарантують захист прав людини в кримінально-правовій сфері. URL: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/25289/%C1#chapter (дата звернення: 28.02.2021)

Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» Закон України від 17.07.1997 № 475/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 26.02.2021)

Узагальнення практики застосування судами при здійсненні судочинства у кримінальних справах статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. за 2011 – перше півріччя 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-13#Text (дата звернення: 27.02.2021)

Москвич Л.М. Вплив Практики Європейського суду з прав людини на судову практику національних судів. Наукове життя. 2014. Випуск 27. С. 327–335.

Дикин А. Решение Европейского суда по правам человека в национальной правовой системе. Юридичний журнал. 2009. № 1.

Буроменський М.В., Сердюк О.В. Аналітичний звіт за результатами моніторингу судових рішень щодо застосування в Україні положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини. 2018. URL: https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/390506 (дата звернення: 03.03.2021)

Кравчук В.М. Застосування Практики українськими суддями. Міжнародні юридичні науково-практичні конференції «Актуальна юриспуденція». 30 травня 2019 року. С. 140. URL: https://legalactivity.com.ua/attachments/035_Zb.conf_30.05.2019.pdf#page=139 (дата звернення: 04.03.2021)

Бабанли Р., Пушкар П. До питання про (не)релевантне застосування практики Європейського суду з прав людини: практичні поради. URL: https://sud.ua/ru /news/blog/140972-do-pitannya-pro-ne-relevantne-zastosuvannya-praktikiyevropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini-praktichni-poradi (дата звернення: 05.03.2021)

Рішення «Пономарьов проти України» від 03.04.2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_434#o90 (дата звернення: 26.02.2021).

Konvencіya pro zahist prav lyudini ta osnovopolozhnih svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] (1950) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (accessеd 26.02.2021)

Boychenko SV, ONUA, Dodatkovі protokoli do Єvropejs'koї konvencіi pro zahist prav lyudini і osnovopolozhnih svobod, shcho garantuyut' zahist prav lyudini v krimіnal'no-pravovіj sferі [Additional Protocols to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which guarantee the protection of human rights in the criminal law sphere]. URL: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/25289/%C1#chapter (accessеd 28.02.2021)

Zakon Ukraini «Pro ratifіkacіyu Konvencіi pro zahist prav lyudini і osnovopolozhnih svobod 1950 roku, Pershogo protokolu ta protokolіv N 2, 4, 7 ta 11 do Konvencіi» Zakon Ukraini [Law of Ukraine «On Ratification of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, First Protocol and Protocols No. 2, 4, 7 and 11 to the Convention» Law of Ukraine of July 17, 1997 № 475/97-VR URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80#Text (accessеd 26.02.2021)

Uzagal'nennya praktiki zastosuvannya sudami pri zdіjsnennі sudochinstva u krimіnal'nih spravah statej 3, 5, 6 Konvencіi pro zahist prav lyudini і osnovopolozhnih svobod 1950 r. za 2011 – pershe pіvrіchchya 2012 roku. [Generalization of the practice of application by courts in criminal proceedings of Articles 3, 5, 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950 for 2011 – the first half of 2012]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-13#Text (accessеd 27.02.2021)

Moskvich L.M. (2014) Vpliv Praktiki Evropejs'kogo sudu z prav lyudini na sudovu praktiku nacіonal'nih sudіv [The impact of the case law of the European Court of Human Rights on the case law of national courts]. Naukove zhyttia. Issue 27. pp. 327–335.

Dickin A. (2009) Reshenie Evropejskogo suda po pravam cheloveka v nacional'noj pravovoj sisteme [Decision of the European Court of Human Rights in the national legal system]. Legal. Journ. No. 1.

Buromensky M.V., Serdyuk O.V. (2018) Analіtichnij zvіt za rezul'tatami monіtoringu sudovih rіshen' shchodo zastosuvannya v Ukraїnі polozhen' Konvencії pro zahist prav lyudini і osnovopolozhnih svobod ta praktiki Єvropejs'kogo sudu z prav lyudini [Analytical report on the results of monitoring court decisions on the application in Ukraine of the provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the case law of the European Court of Human Rights] URL: https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/390506 (accessеd 03.03.2021)

Kravchuk V.M. (2019) Zastosuvannya Praktiki ukrains'kimi suddyami. [Application of the Practice by Ukrainian judges] Mіzhnarodnі yuridichnі naukovo-praktichnі konferencіi «Aktual'na yurispudencіya». URL: https://legalactivity.com.ua/attachments/035_Zb.conf_30.05.2019.pdf#page=139 (accessеd 04.03.2021)

Babanli R., Pushkar P. Do pitannya pro (ne)relevantne zastosuvannya praktiki Єvropejs'kogo sudu z prav lyudini: praktichnі poradi [On the issue of (in) relevant application of the case law of the European Court of Human Rights: practical advice]. URL: https://sud.ua/en/news/blog/140972-do-pitannya-pro-ne-relevantne-zastosuvannya-praktikiyevropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini-praktichni-poradi (accessеd 05.03.2021)

Rіshennya «Ponomar'ov proti Ukraїni» [Judgment of Ponomarev v. Ukraine] of 3 April 2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_434#o90 (accessеd 26.02.2021)