МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
PDF

Ключові слова

фінанси
фінансова система
фінансове регулювання
фінансова стратегія
соціально-економічний розвиток країни

Як цитувати

Татарин, Н., & Єзерська, У. (2022). МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. Молодий вчений, 6 (106), 75-78. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-16

Анотація

Стаття присвячена дослідженню та аналізу стану модернізації фінансової по-літики України в умовах сьогодення. Визначено, що фінансова політика як складова економічного розвитку є дієвим інструментом регулювання соціа-льних та економічних процесів. Наголошено на тому, що найбільш важли-вими завданнями в процесі розробки та реалізації фінансової політики є за-безпечення фінансової стабільності, підвищення якісного рівня життя насе-лення, удосконалення системи державних фінансів, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, у тому числі шляхом покращення рівня інвестиційної привабливості країни та її адміністративно-територіальних одиниць, здійснення структурних змін в економіці, що спрямовано на підви-щення темпів економічного зростання держави. Зазначено, що ефективність проведення фінансової політки залежить від врахування специфіки сучасних умов військового стану, змін у зовнішній та внутрішній політиці, реальних фінансових можливостей країни та взаємозв’язку з кредитною, ціновою і грошовою політиками.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-6-106-16
PDF

Посилання

Федосова В.М., Юрій С.І. Фінанси : підручник. / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. Київ : Знання, 2012. 687 с.

Доброскок С. Напрямки удосконалення фінансової політики України в умовах структурних реформ. Науковий вісник Одеського національного економічного університету: зб. наук. праць / за ред. М.Д. Балджи. Одеса : Одеський національний економічний університет, 2017. № 4(246). С. 23–34.

Танклевська Н.С. Удосконалення державної фінансової політики. Науково-теоретичний економічний журнал «Продуктивні сили України». 2009. № 1 (005). С. 56–61. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/5896/06-Tanklevsjka.pdf

Татарин Н.Б., Закорко К.К. Вплив пандемії на стан фінансового рин-ку України – реалії сьогодення. Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків : зб. тез наук. доп. за матеріалами IІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 2021 р. Львів : ЛНУ іме-ні Івана Франка, 2021. С. 316–318.

Офіційний сайт державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 21.06.2022)

Вплив кризи в Україні на сферу праці: попередні оцінки – Звіт МОП за 11.05.2022. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/documents/briefingnote/wcms_844295.pdf (дата звернення: 21.06.2022)

Ситуація на ринку праці та діяльність державної служби зайнятості у січні-травні 2022 року. Сайт Державної служби зайнятості. 2022. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67 (дата звернення: 21.06.2022)

83% українських біженців - жінки. Комітет з питань соціальної полі-тики та захисту прав ветеранів звітує про стан захисту українців за кордо-ном. Офіційний вебпортал парламенту України. 2022. URL: https://www.rada.gov.ua/news/razom/224033.html

Іоргачова М.І., Ковальова О.М., Коцюрубенко Г.М. Фінансовий ри-нок України: сучасний стан основних сегментів. Ефективна економіка. 2021. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8654

Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua (дата звернення: 15.06.2022)

Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/strategy_fs_2025.pdf?v=4

Fedosova V. M., Yurii S. I. (2012) Finansy: pidruchnyk [Finances] / za red. S.I. Yuriia, V.M. Fedosova. Kyiv: Znannia, 687 s.

Dobroskok S. (2017) Napriamky udoskonalennia finansovoi polityky Ukrainy v umovakh strukturnykh reform [Directions for improving Ukraine's financial policy in the context of structural reforms]. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu: zb. nauk. prats / za red. M.D. Baldzhy. Odesa: Odeskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet. № 4(246). S. 23–34.

Tanklevska N.S. (2009) Udoskonalennia derzhavnoi finansovoi polityky [Improving public financial policy]. Naukovo-teoretychnyi ekonomichnyi zhurnal «Produktyvni syly Ukrainy». № 1 (005). S. 56–61. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/5896/06-Tanklevsjka.pdf

Tataryn N.B., Zakorko K.K. (2021) Vplyv pandemii na stan finansovoho ry-nku Ukrainy – realii sohodennia [The impact of the pandemic on the state of the financial market of Ukraine – the realities of today]. Derzhavna finansova polityka Ukrainy v umovakh yevrointehratsii: pohliady naukovtsiv ta praktykiv: zb. tez nauk. dop. za materialamy II Vseukr. nauk.-prakt. konf., m. Lviv, 2021 r. Lviv : LNU imeni Ivana Franka, S. 316–318.

Ofitsiinyi sait derzhavnoi sluzhby statystyky. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed: 21.06.2022)

Vplyv kryzy v Ukraini na sferu pratsi: poperedni otsinky [The impact of the crisis in Ukraine on the labor sector: preliminary estimates]. Zvit MOP za 11.05.2022. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/documents/briefingnote/wcms_844295.pdf (accessed: 21.06.2022)

Sytuatsiia na rynku pratsi ta diialnist derzhavnoi sluzhby zainiatosti u sichni-travni 2022 roku [The situation on the labor market and the activities of the state employment service in January-May 2022]. Sait Derzhavnoi sluzhby zainiatosti. 2022. Available at: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67 (accessed: 21.06.2022)

83% ukrainskykh bizhentsiv – zhinky. Komitet z pytan sotsialnoi poli-tyky ta zakhystu prav veteraniv zvituie pro stan zakhystu ukraintsiv za kordo-nom [83% of Ukrainian refugees are women. The Committee on Social Policy and Protection of Veterans' Rights reports on the state of protection of Ukrainians abroad]. Ofitsiinyi vebportal parlamentu Ukrainy. 2022. Available at: https://www.rada.gov.ua/news/razom/224033.html

Iorhachova M.I., Kovalova O.M., Kotsiurubenko H.M. (2021) Finansovyi rynok Ukrainy: suchasnyi stan osnovnykh sehmentiv [The financial market of Ukraine: the current state of the main segments]. Efektyvna ekonomika. № 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8654

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. Available at: http://www.bank.gov.ua (data zvernennia: 15.06.2022)

Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy do 2025 roku. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/strategy_fs_2025.pdf?v=4