СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ GOOGLE CLASSROOM У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

освітнє середовище
заклади вищої освіти
інформаційні технології
смарт-освіта
повсюдне навчання
Google Classroom

Як цитувати

Шелестова, А. (2021). СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ GOOGLE CLASSROOM У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Молодий вчений, 4 (92), 240-244. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-51

Анотація

У статті розглянуто можливості побудови ефективного освітнього середовища в сучасних закладах вищої освіти на прикладі сервісу Google Classroom. Звертається увага на те, що сьогодні активно змінюються технології та підходи щодо провадження навчального процесу. Головним фактором, що впливає на зміну парадигми сучасної вищої освіти, є інформаційні технології, що активно розвиваються, а це, в свою чергу, ставить перед викладачами ви-клики щодо здійснення ефективного забезпечення та наповнення навчального процесу та моніторингу навчальної активності студентів. Зазначається, що сьогодні поступово відбувається зміна моделі навчання, коли викладач є єдиним джерелом інформації та студенти вимушені здійснювати один і той же вид навчальної діяльності одночасно, знаходячись в одній аудиторії. Натомість впроваджується модель смарт-освіти, коли студенти мають можливість виконувати навчальні завдання у власному темпі, у будь-якому місці, у зручний для них час, із залученням додаткових навчальних матеріалів та консультацій викладача. Це можливо за рахунок створення електронного освітнього середовища засобами онлайн-сервісів таких, як, наприклад, Google Classroom. Цей та подібні до нього сервіси дозволяють вже сьогодні реалізувати та впровадити концепцію повсюдного навчання. Розглянуто основні характеристики, можливості та переваги Google Classroom, як інструменту, що дозволяє розробити та підтримувати в актуальному стані електронне освітнє середовище у закладах вищої освіти, зокрема, наведено приклад застосування цього сервісу для викладання певних дисциплін у Харківській державній академії культури. Google Classroom надає можливість на безоплатній основі створювати віртуальний клас, додавати учасників за спрощеною процедурою, наповнювати клас актуальним навчально-методичним та довідковим контентом, інтегрувати його із іншими сервісами Google, YouTube тощо, відслідковувати навчальну активність студентів, консультувати студентів, контролювати навчальний процес, встановлюючи дед-лайни тощо. У подальшому планується розширити застосування сервісу Google Classroom у Харківській державній академії культури з метою вдосконалення смарт-освітнього середовища.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-51
PDF

Посилання

Котусенко В. Повсюдне навчання як нова реальність інтелектуаль-ного процесу. URL: http://innovations.com.ua/ ua/articles/mark/17628/povsyudne-navchannya-yak-nova-realnist-intelektualnogoprocesu.

Семеніхіна О. Нові парадигми у сфері освіти в умовах переходу до Smart-суспільства. Науковий вісник Донбасу. 2013. № 3(23). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_3_22.

Тихомиров В., Днепровская Н. Смарт-образование как основная парадигма развития информационного общества, Современные информацион-ные технологии и ИТ-образование. 2015. № 11. С. 9-13.

B. Vesin, K. Mangaroska, and M. Giannakos. Learning in smart environments: user-centered design and analytics of an adaptive learning system, Smart Learning Environments, № 5:24, 2018. doi:10.1186/s40561-018-0071-0. URL: https://slejournal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40561-018-0071-0.

B. Gros. The design of smart educational environments, Smart Learning Environments, № 3:15, 2016. URL: https://slejournal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40561-016-0039-x. doi:10.1186/s40561-016-0039-x.

T. Hoel, and J. Mason. Standards for smart education – towards a development framework, Smart Learning Environments, № 5:3, 2018. doi:10.1186/s40561-018-0052-3. URL: https://slejournal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40561-018-0070-1.

M. Rodríguez-Triana, A. Martínez-Monés, J. Asensio-Pérez, and Y. Dimitriadis. Scripting and monitoring meet each other: Aligning learning analytics and learning design to support teachers in orchestrating cscl situations,. Br. J. Educ. Technol, 2015, № 46(2), pp. 330-343.

M. Sharples et al. Innovating Pedagogy. Open University Innovation Report 3. Milton Keynes, UK: The Open University, 2014.

Міністерство науки, молоді та спорту України. 1 сесія. (2012, Лип. 12). Наказ №812, Про впровадження пілотного проекту «LearnIn – SMART навчання». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0812736-12/print.

Google APIs Terms of Service. URL: https://developers.google.com/terms/ Google APIs Terms of Service.

Угода про використання G Suite для навчальних закладів (онлайн-версія). URL: https://gsuite.google.com/intl/uk/terms/education_terms.html.

PROGRAMS Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA). URL: https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html.

Kotusenko V. (2019). Povsiudne navchannia yak nova realnist intelektualnoho protsesu [The ubiquitous learning as a new reality of the intellectual process]. Available at: http://innovations.com.ua/ ua/articles/mark/17628/povsyudne-navchannya-yak-nova-realnist-intelektualnogoprocesu.

Semenikhina O. (2013). Novi paradyhmy u sferi osvity v umovakh perekhodu do Smart-suspilstva [Some new education paradigms under the conditions of the Smart-society], Naukovyi visnyk Donbasu, № 3(23). Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_3_22.

V. Tihomirov, and N. Dneprovskaya (2015). Smart-obrazovanye kak osnovnaia paradyhma razvytyia informatsyonnoho obshchestva [The smart-education as the main paradigm of the information society development], Sovremennye informacionnye tehnologii I IT-obrazovanie, № 11, pp. 9-13.

B. Vesin, K. Mangaroska, and M. Giannakos (2018), "Learning in smart environments: user-centered design and analytics of an adaptive learning system", Smart Learning Environments, № 5:24. doi:10.1186/s40561-018-0071-0. Available at: https://slejournal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40561-018-0071-0.

B. Gros (2016), The design of smart educational environments, Smart Learning Environments, № 3:15. doi:10.1186/s40561-016-0039-x. Available at: https://slejournal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40561-016-0039-x.

T. Hoel, and J. Mason (2018), Standards for smart education – towards a development framework, Smart Learning Environments, № 5:3. doi:10.1186/s40561-018-0052-3. Available at: https://slejournal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40561-018-0070-1.

M. Rodríguez-Triana, A. Martínez-Monés, J. Asensio-Pérez, and Y. Dimitriadis (2015), Scripting and monitoring meet each other: Aligning learning analytics and learning design to support teachers in orchestrating cscl situations,. Br. J. Educ. Technol., № 46(2), pp. 330-343.

M. Sharples et al., Innovating Pedagogy. Open University Innovation Report 3. Milton Keynes, UK: The Open University, 2014.

Ministerstvo nauky, molodi ta sportu Ukrainy. 1st Session. (2012, July 12). Order №812, Pro vprovadzhennia pilotnoho proektu «LearnIn – SMART navchannia» [About an introduction of the pilot project "LearnIn – SMART learning"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0812736-12/print.

Google APIs Terms of Service. [Online]. Available: https://developers.google.com/terms/ Google APIs Terms of Service.

Uhoda pro vykorystannia G Suite dlia navchalnykh zakladiv (onlain-versiia) [G Suite for Education (Online) Agreement]. Available at: https://gsuite.google.com/intl/uk/terms/education_terms.html.

PROGRAMS Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA). Available at: https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html.