СУЧАСНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ В ГІМНАЗІЇ
PDF

Ключові слова

лексична компетентність
іспанська мова
система вправ
змішане навчання
методика

Як цитувати

Маркова, І. (2021). СУЧАСНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ В ГІМНАЗІЇ. Молодий вчений, 4 (92), 70-73. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-15

Анотація

В умовах сучасності, все більше актуальності набуває компетентісний підхід до вивчення іноземних мов. Наразі існує потреба суспільства в кваліфікованих фахівцях, здатних вступати в іншомовне спілкування. В таких умовах, процес навчання повинен бути спрямований на пошук нових, інтерактивних прийомів, що стимулюють учнів до породження грамотно оформленого усного чи писемного висловлювання. У статті висвітлені сучасні методи формування лексичної компетентності на уроках іспанської мови в гімназії. Схарактеризовано структуру лексичної компетентності учнів. Вивчено сучасні підходи та технології формування лексичної компетенції учнів основної школи. Також було розроблено систему вправ з метою формування усної та письмової лексичної компетентності учнів гімназії на уроках іспанської мови. Проаналізовано використання методик змішаного навчання учнів гімназії на уроках іспанської мови.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-4-92-15
PDF

Посилання

Бернацкая М.В. Использование критического мышления при обучении иностранному языку студентов экономических вузов. Концепт. 2014. № 04 (апрель). С. 1–6.

Воробйова І.А. Формування соціокультурної компетенції учнів старшої школи засобами іноземної мов. Київ, 2003. 17 с.

Дюбанова О.Г. Технології критичного мислення на уроках англійської. СОГБОУ СПО. 2015. № 2. С. 2–6.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладення, оцінювання / Науковий редактор укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 2003. 273 с.

Матоніна Р.Д. Технологія розвитку критичного мислення. Графічні організатори. URL: https://naurok.com.ua/ prezentaciya-tehnologiya-rozvitku-kritichnogo-mislennya-grafichni-organizatori-114243.html

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка. Москва : Изд-во МГЛУ, 2003.

Рожина Т.Д., Степанова О.С. Уровневое обучение иностранным языкам в вузе: актуальные проблемы. Based on the experience of educational establishment, 2018. 3(21). С. 132–141.

Clandfield L. Global Coursebook L. Clandfield, R. Benn. Macmillan Publishers Limited. 2011. 200 p. (in English)

Competitive Advantage of Nations. New York : Free Press, 1998. 896 p.

Trim John. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Berlin ; München ; Wien ; Zürich ; New York, 2001. 244 р.

Bernackaya M.V. (2014) Ispol'zovanie kriticheskogo myshleniya pri obuchenii inostrannomu yazyku studentov ekonomicheskih vuzov [The use of critical thinking in teaching a foreign language to students of economic universities]. Koncept, № 04 (april), рр. 1–6. (in Russian)

Vorobiova I.A. (2003) Formuvannia sotsiokulturnoi kompetentsii uchniv starshoi shkoly zasobamy inozemnoi mov [Formation of socio-cultural competence in high school with the help of a foreign comrade]. Kyiv, 17 р. (in Russian)

Diubanova O.H. (2015) Tekhnolohii krytychnoho myslennia na urokakh anhliiskoi [Technologies of critical thinking in English lessons]. SOGBOU SPO, no. 2, рр. 2–6. (in Ukrainian)

Zahalnoievropeiski rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladennia, otsiniuvannia (2003) [European recommendations for language education: study, teaching, assessment] / Science editor ukr. vidannya S.Yu. Nikolaeva. Kyiv: Lenvit, 273 p. (in Ukrainian)

Matonina R.D. Tekhnolohiia rozvytku krytychnoho myslennia. Hrafichni orhanizatory [Technology for the development of critical thinking. Graphic organizers]. URL: https://naurok.com.ua/prezentaciya-tehnologiya-rozvitku-kritichnogo-mislennya-grafichni-organizatori-114243.html (in Ukrainian)

Obshcheevropejskie kompetencii vladeniya inostrannym yazykom: izuchenie, prepodavanie, ocenka (2003) [Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment]. Moscow: Izd-vo MGLU. (in Russian)

Rozhina T.D., Stepanova O.S. (2018) Urovnevoe obuchenie inostrannym yazykam v vuze: aktual'nye problemy. Based on the experience of educational establishment [Level learning of foreign languages at the university: topical problems], no. 3(21), рр. 132–141. (in Russian)

Clandfield L. (2011) Global Coursebook L. Clandfield, R. Benn. Macmillan Publishers Limited, 200 p. (in English)

Competitive Advantage of Nations (1998). New York: Free Press, 896 p.

Trim John (2001) Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Berlin; München; Wien; Zürich; New York, 244 р.