СУТНІСТЬ КРИПТОВАЛЮТИ ТА ЕТАПИ ЇЇ РОЗВИТКУ У ФІНАНСОВОМУ ОБЛІКУ
PDF

Ключові слова

криптовалюта
біткоін
гроші
грошовий обіг
цифрові технології
фінансові інвестиції
нематеріальні активи

Як цитувати

Яцик, Т. (2018). СУТНІСТЬ КРИПТОВАЛЮТИ ТА ЕТАПИ ЇЇ РОЗВИТКУ У ФІНАНСОВОМУ ОБЛІКУ. Молодий вчений, 3 (55), 385-390. вилучено із https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/4969

Анотація

У роботі розглядаються етапи розвитку такого економічного явища як криптовалюта. Метою дослідження є здійснення критичного аналізу підходів до визначення сутності криптовалюти у фінансовому обліку. Автором узагальнено існуючі здобутки вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо питання сутності криптовалюти та класифікаціїї її як об’єкта фінансового обліку. Досліджено ознаки криптовалюти, як об’єкту обліку на кожному окремому етапі її розвитку, та відображення її у бухгалтерському обліку в залежності від тих функцій, які вона виконує у конкретний період часу, або з якою метою криптовалюта утримується суб’єктом господарювання відповідно до принципу бухгалтерського обліку – превалювання сутності над формою.

PDF

Посилання

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами і доповненнями від 01.01.2018) // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Про обіг криптовалюти в Україні: Проект Закон від 06.10.2017 №7138// База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684

Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні: Проект Закон від 10.10.2017 №77183-1 // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710

Галушка Є.О., Пакон О.Д. Сутність криптовалют та перспективи їх розвитку/ Галушка Є.О., Пакон О.Д. // Молодий вчений. – 2017. – No 4 (44). – С. 634–637.

Куцевол М.А. Поняття та економічна природа крипто валюти / М.А. Куцевол, О.А. Шевченко-Наумова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir. kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/16391/1/79-85.pdf

Мельниченко О.В. Організація і методологія аналізу і аудиту електронних грошей в банках: дис. д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 / О.В. Мельниченко; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2016. – С. 67–69.

Петрук О. М., Новак О. С. Сутність криптовалюти як методологічна передумова її облікового відображення Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу: тези виступів Міжнар. Наук. Конф. – Житомир: Видавець О. О. Євенок, – 2017. – 480 с. – С. 132-134.

Яцик Т.В. Методи оцінки грошових коштів та потоків в економічному аналізі/ Т.В. Яцик //Глобальні проблеми економіки та фінансів. – 2017. – С. 16–19.

Яцик Т.В. Методика фінансового обліку криптовалюти як особливого виду електронних грошей / Т.В. Яцик //Молодий вчений. – 2017. – No 2 (42). – С. 349–354.

Citibank: Украина вошла в ТОП-4 стран по объему рынка Bitcoin. URL: https://ubr.ua/finances/exchange-market/citibank-ukraina-voshla-v-top-4-stran-po-obemu-rynka-bitcoin-i-eto-ochen-plokho-3863128

Nakamoto, Satoshi (24 May 2009). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Процитовано 14 December 2010. URL: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Jeffrey Мazer, Demystifying Cryptocurrencies, Blockchain, and ICOs, URL: https://www.toptal.com/finance/financial-consultants/cryptocurrency-market

IFRS 9 Financial Instruments URL: http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-9-financial-instruments/

IAS 38 Intangible Assets URL: https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias38

Market Price (USD). Average USD market price across major bitcoin exchanges. – URL: https://blockchain.info/ru/charts/market-price

Cryptocurrencies by Market Cap Summary – URL: https://coin.dance/stats/marketcaptoday

PWC IFRS news: Cracking the cryptocurrency code; or what is a ‘bitcoin’ anyway? URL: https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ifrs/publications/ifrs-news-march-2017.pdf