ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Ключові слова

фондовий ринок
цінні папери
акції
облігації
фондова біржа
економічна нестабільність
покращення фондового ринку

Як цитувати

Татарин, Н., Бундз, Н., & Кравчук, А. (2021). ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ. Молодий вчений, 3 (91), 379-383. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-79

Анотація

У статті розглянуто основні підходи до визначення сутності поняття “фондовий ринок”, проаналізовано стан фондового ринку України на сучасно-му етапі. Досліджено динаміку показників обсягів та кількості випусків акцій та облігацій підприємств та обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі протягом 2017-2020 років. Проведений аналіз показав, що протягом досліджуваного періоду відбувалося зниження цих показників. Крім цього, висвітлено основні проблеми, які гальмують розвиток ринку, зокрема це недостатня прозорість вітчизняного фондового ринку, недосконалість законодавчого регулювання, недостовірність інформації про діяльність учасників фондового ринку, нестабільна ситуація в Україні тощо. Також запропоновано можливі заходи для покращення загальної ситуації на ринку та для стимулювання подальшого розвитку фондового ринку України. На сьогоднішній день без вжиття цих заходів з боку держави ефективне функціонування фондового ринку України є неможливим.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-79

Посилання

Вавженчук С.Я. Правове регулювання фондового ринку : підручник. Київ : КНЕУ, 2013, 582 с.

Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 16.11.2017 № 2210-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 (дата звернення: 25.03.2021).

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Офіційний сайт. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/ (дата звернення: 25.03.2021)

Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І. Фондовий ринок України: особливості функціонування в сучасних умовах. Економіка та держава. 2020. №5. С. 103-107. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2020/20.pdf (дата звернення: 25.03.2021)

Селіванова К.В., Клюско Л.А. Фондовий ринок в Україні: проблеми та основні напрями їх вирішення. Молодий вчений. 2020. №4. С. 352-355. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/4/73.pdf (дата звернення: 25.03.2021)

Мельник О.І., Капітан І.М. Сучасні тенденції розвитку фондового ринку України. Ефективна економіка. 2019. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/60.pdf (дата звернення: 25.03.2021)

Vavzhenchuk S. (2013) Pravove rehuliuvannia fondovoho rynku: pidruchnyk. Kyiv: KNEU, 582 p.

Law of Ukraine “On Securities and Stock Market” of November 16, 2017 № 2210-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15

National Securities and Stock Market Commission. Official site. Analytical data on stock market development. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/

Tretyakova O., Kharabara V., Greshko R. (2020) Fundamental market of Ukraine: features of functioning in modern conditions. Economy and state. №5. pp. 103-107. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2020/20.pdf

Selivanova K., Klusko L. (2020) Ukrainian stock market: problems and the ways of solving these issues. Young scientist. №4. pp. 352-355. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/4/73.pdf

Melnyk O., Kapitan I. (2019) Modern trends of stock market development in Ukraine. Efficient economy. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/60.pdf