ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

страхова компанія
фінансова діяльність
доходи
витрати
фінансовий результат

Як цитувати

Татарин, Н., & Підручняк, К. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 5 (105), 30-35. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-5-105-6

Анотація

У статті розглянуто особливості фінансової діяльності страхових компаній в Україні на сучасному етапі. Здійснено структурно-динамічний аналіз доходів та витрат страхових компаній України протягом останніх років. Проведено аналіз обсягів фінансових результатів в розрізі видів діяльності страховика. Досліджено взаємозв’язок динаміки кількості страхових компаній та обсягу чистого прибутку страховика протягом останніх років. Крім того розглянуто динаміку сплати податку на прибуток страховими компаніями України. Виділено вітчизняні умови діяльності страховиків, за рахунок яких ускладнюється функціонування страхових компаній. Проаналізувавши особливості фінансової діяльності страхових компаній та стан страхової справи в Україні, визначено проблеми даного напряму та запропоновані перспективні шляхи вирішення цих проблем.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-5-105-6
PDF

Посилання

Про страхування : Закон України від 07. 03. 1996 № 18. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 07.03.2022).

Налукова Н.І., Бадида М.П. Фінансова діяльність страховика: концептуальні засади теорії і практики. Світ фінансів. 2015. № 2. С. 105–117. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/3754/1/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D..pdf (дата звернення: 07.03.2022).

Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій : навч. посіб. Київ.: КНЕУ, 2007. 328 с.

Національний банк України. Офіційний сайт. URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення: 10.03.2022).

Говорушко Т.А., Стецюк В.М. Страхування : навч. посіб. Львів : «Магнолія 2006», 2014. 328 c.

Вовчак О.Д. Страхування : навч. посіб. 3-тє видання, стереотипне. Львів : «Новий Світ-2000», 2006. 480 с.

On insurance: Law of Ukraine of March 7, 1996. № 18. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text (accessed 7 March 2022).

Nalukova N.I., Badyda M.P. (2015) Finansova diialnist strakhovyka: kontseptualni zasady teorii i praktyky [Financial activity of the insurer: conceptual principles of theory and practice]. Svit finansiv [The world of finance] (electronic journal), no. 2, pp. 105–117. Available at:http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/3754/1/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D..pdf (accessed 7 March 2022).

Hamankova O. O. (2007) Finansy strakhovykh orhanizatsii [Finance of insurance organizations]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

National Bank of Ukraine. Official site. Available at: https://bank.gov.ua/ (accessed 10 March 2022).

Hovorushko T.A., Stetsiuk V.M. (2014) Strakhuvannia [Insurance]. Lviv: «Mahnoliia 2006». (in Ukrainian)

Vovchak O.D. (2006) Strakhuvannia [Insurance]. Lviv: «New World-2000». (in Ukrainian)