ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
PDF

Ключові слова

правове регулювання
шлюб
державна реєстрація
воєнний стан
сім’я

Як цитувати

Логінова, М., & Лукомська, А. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Молодий вчений, 5 (105), 46-49. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-5-105-8

Анотація

У статті проведено аналіз деяких змін та особливостей правового регулювання процедури укладення шлюбу в період воєнного стану на всій території України. Авторами наголошено на тому, що проблема правового регулювання державної реєстрації шлюбу, особливо в умовах воєнного стану, потребує посиленої уваги з боку науковців. Кровожерлива війна безжально внесла свої корективи та змусила багатьох українців змінити свій звичний спосіб життя. Щасливі пари, які ще на початку цього року планували весілля або вже планували поповнення у своїй родині, у непоодиноких випадках вимушені були покинути власні домівки та кардинально змінити свої плани. Тому, враховуючи особливі умови, в яких перебувають зараз громадяни України, законодавець прийняв рішення про спрощення процедури укладення шлюбу для певної категорії осіб. Підсумовуючи було зроблено висновок про те, що відповідне рішення законодавця виступає реакцією на ту небезпеку, в якій перебуває кожен, хто знаходиться зараз на території України.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-5-105-8
PDF

Посилання

Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»: Закон України від 24.02.2022 № 2102-ІХ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text

Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»: Проект Закону України від 18.05.2022 р. №7389. Відомості Верховної Ради України. 2022, № 7389.

Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану: Постанова від 07.03.2022 №213 / Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-derzhavnoyi-reyestraciyi-shlyubu-v-umovah-voyennogo-stanu-213

Сімейний Кодекс України від 10.01.2002 №2947-ІІІ. Верховна Рада України / URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text

Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 01.07.2010 р. № 2398-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17#Text

Шосте загальнонаціональне опитування: адаптація українців до умов війни (19 березня 2022 року). Соціологічна група «Рейтинг». URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/shestoy_obschenacionalnyy_opros_adaptaciya_ukraincev_k_usloviyam_voyny_19_marta_2022.html

Одруження в умовах воєнного стану. Legal help desk. URL: https://everlegal.ua/odruzhennya-v-umovakh-voennogo-stanu-neperemozhna-natsiya-buduemo-sered-rozrukhy

Литвиненко Л. Ю. Реєстрація шлюбу громадян України з іноземцями. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. № 11. С. 26–28.

Кравцова Т. Швидкошлюб. Всеукраїнське професійне юридичне видання «Юридична газета online». URL: https://radako.com.ua/news/shvidkoshlyub-poglyad-yurista-na-ekspres-reiestraciyu-shlyubu

Pro zatverddzenya Ukazy Prezidenta Ukrainu «Pro vedenenya voennogo stany v Ukraini»: Zakon Ukraini (2022) [About the statement of the Decree of the President of Ukraine "About introduction of martial law in Ukraine"]. Verhovna Rada Ukrainu. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text

Pro zatverddzenya Ukazy Prezidenta Ukrainu «Pro prodovzenya stroky dii voennogo stany v Ukraini»: proekt zakonu Ukraini (2022) [About the statement of the Decree of the President of Ukraine "About prolongation of term of martial law in Ukraine"]. Vidomosti verhovnoi Radu Ukrainu № 7389.

Deyaki putannya derdzavnovnogo reestratcii shuby v umovah voennogo stany: Postanova (2022) [Some issues of state registration of marriage under martial law]. Kabinet Ministriv Ukrainu. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-derzhavnoyi-reyestraciyi-shlyubu-v-umovah-voyennogo-stanu-213

Simeyniy Kodeks Ukraini (2002) [Family Code of Ukraine]. Verhovna Rada Ukrainu. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text

Pvo derdzavny reestratsii activ tsuvilnogo stany: Zakon Ukraini (2010) [About the state registration of acts of civil status]. Verhovna Rada Ukrainu. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17#Text

Shoste zagalnonatsionalne oputuvannya: adaptatsia ukraintsiv do umov viynu (2022) [Sixth nationwide poll: adaptation of Ukrainians to the conditions of war]. Sotsiologichna grupa «Reytung». Available at: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/shestoy_obschenacionalnyy_opros_adaptaciya_ukraincev_k_usloviyam_voyny_19_marta_2022.html

Odrudzennya v umovah voennogo stany (2022) [Marriage under martial law] Legal help desk. Available at: https://everlegal.ua/odruzhennya-v-umovakh-voennogo-stanu-neperemozhna-natsiya-buduemo-sered-rozrukhy

Lutvinenko L. U. (2010) Reestratsia shlubu gromaduan Ukrainu z inozemtsamu [Registration of marriage of Ukrainian citizens with foreigners]. Buleten Ministerstva ustutsii Ukrainu.

Kravtsova T. (2020) Svudcoshlub [Quick marriage]. Vseukrainske profesiyne uruduchne vudannya «Uruduchna gazeta online». Available at: https://radako.com.ua/news/shvidkoshlyub-poglyad-yurista-na-ekspres-reiestraciyu-shlyubu