ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ
PDF

Ключові слова

інформаційні технології
освіта
фахівці
маркетинг
навчальний заклад
інтерактивні технології
інформаційно-технологічна компетенція

Як цитувати

Янчук, Т., Буга, Н., & Крупчатнікова, Т. (2020). ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ. Молодий вчений, 12 (88), 186-190. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-37

Анотація

Впровадження сучасних методів навчання є важливим напрямком вдосконалення підготовки студентів у сучасному навчальному закладі. У роботі розглянуто необхідність застосування сучасних ін- формаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з маркетингу. Розглянуто види засобів навчання які функціонують на основі ІТ. Визначено основні етапи, умови та шляхи формування інформаційно-технологічної компетенції майбутніх фахівців. Визначені унікальні можливості та переваги використання інформаційних технологій у навчальному процесі, що дозволяють підвищити якість підготовки студентів та рівень професійної діяльності. Встановлено важливість вивчення дисциплін із застосуванням Internet-технологій при організації дистанційного навчання. Досліджено особли- вості реалізації підготовки фахівців з урахуванням шкідливого впливу комп'ютерних технологій на фі- зичне та психологічне здоров'я людини.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-37
PDF

Посилання

Кобилянська І.М., Савчук О.І. Інформаційні технології в процесі підготовки фахівців. 2017. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2017/paper/download/3302/2780 (дата звернення: 20.12.2020).

Волков Ю.А., Шарлай А.С. Применение современных информационных технологий в образовательном процессе. Специальная техника и технология транспорта. 2019. С. 248–252.

Голуб Т.В., Дядичев В.В. Прикладные аспекты применения информационных технологий в учебном процессе высших учебных заведений. Информационные системы и технологии в моделировании и управлении. 2019. С. 269–273.

Журавлева Е.А. Профессиональное становление будущего маркетолога в современной системе высшего образования. Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко. 2017. № 1 (3). С. 66–70.

Пасєка М.С. Використання інформаційних технологій для професійної підготовки фахівців у галузі педагогіки. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Випуск 25.5. С. 357–362.

Андреев В.Н., Горшкова Е.Е., Грешных А.А. Применение информационных технологий при организации образовательного процесса. Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России». 2017. С. 139–142.

Игнатьев С. А., Терехова М. А., Вахидова К.Л., Тазуева Ж.М. Применение современных информационных технологий в образовании: перспективы, цели и задачи. Материалы I научно-практической конференции «Миллионщиков-2018» (30-31 мая 2018, г. Грозный), Чеченская Республика, г. Грозный: ФГУП «Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2018. С. 83–94.

Kobylyans'ka I.M., Savchuk O.I. (2017) Informatsiyni tekhnolohiyi v protsesi pidhotovky fakhivtsiv [Information technologies in the process of training specialists]. Available at: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2017/paper/download/3302/2780 (accessed 20 December 2020).

Volkov Yu.A., Sharlay A.S. (2019) Primenenie sovremennykh informatsionnykh tekhnologiy v obrazovatel'nom protsesse [Application of modern information technologies in the educational process]. Special equipment and technology of transport, pp. 248–252.

Golub T.V., Dyadichev V.V. (2019) Prikladnye aspekty primeneniya informatsionnykh tekhnologiy v uchebnom protsesse vysshikh uchebnykh zavedeniy [Applied aspects of the use of information technology in the educational process of higher educational institutions]. Information systems and technologies in modeling and management, pp. 269–273.

Zhuravleva E.A. (2017) Professional'noe stanovlenie budushchego marketologa v sovremennoy sisteme vysshego obrazovaniya [Professional development of the future marketer in the modern higher education system]. Bulletin of LNU named after Taras Shevchenko, vol. 1, no. 3, pp. 66–70.

Pasyeka M.S. (2015) Vykorystannya informatsiynykh tekhnolohiy dlya profesiynoyi pidhotovky fakhivtsiv u haluzi pedahohiky [Use of information technologies for professional training of specialists in the field of pedagogy]. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, vol. 25.5, pp. 357–362.

Andreev V.N., Gorshkova E.E., Greshnykh A.A. (2017) Primenenie informatsionnykh tekhnologiy pri organizatsii obrazovatel'nogo protsessa [The use of information technology at the organization of the educational process]. Scientific and analytical journal "Bulletin of the St. Petersburg University of the State Fire Service of the EMERCOM of Russia", pp. 139–142.

Ignat'ev S. A., Terekhova M. A., Vakhidova K.L., Tazueva Zh.M. (2018) Primenenie sovremennykh informatsionnykh tekhnologiy v obrazovanii: perspektivy, tseli i zadachi [Application of modern information technologies in education: prospects, goals and objectives]. Proceedings of the I nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Millionshchikov-2018» (Chechen Republic, Grozny, May 30-31, 2018), Grozny: Federal State Unitary Enterprise "Publishing and Printing Complex" Grozny Rabochy", pp. 83–94.