СИСТЕМА НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СПОСІБ ІНВЕСТУВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
PDF

Ключові слова

система недержавного пенсійного забезпечення
недержавний пенсійний фонд
інвестування
пенсійні внески
пенсійні виплати

Як цитувати

Татарин, Н., Чепіль, Ю., & Дунець, І. (2022). СИСТЕМА НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СПОСІБ ІНВЕСТУВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ. Молодий вчений, 4 (104), 110-114. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-23

Анотація

У статті досліджено систему недержавного пенсійного забезпечення України та функціонування недержавних пенсійних фондів як основного суб’єкта НПЗ. Розглянуто функції, принципи та мету діяльності НПФ. Проведено аналіз динаміки основних показників діяльності недержавних пенсійних фон-дів, кількості укладених пенсійних контрактів та кількості вкладників у 2018-2020 роках. Зазначено переважні напрями інвестування пенсійних активів в Україні. Наведено перелік лідируючих недержавних пенсійних фондів Украї-ни за величиною активів, кількістю учасників та пенсійними виплатами у 2020 році. Представлено зміну основних показників системи НПЗ у 2018-2020 роках. Описано досвід зарубіжних країн у розвитку недержавних пен-сійних систем. Визначено основні проблеми та недоліки системи НПЗ в Укра-їні. Запропоновано шляхи вдосконалення системи НПЗ задля економічного розвитку України.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-23
PDF

Посилання

Ткаченко Н. Вектори розвитку інвестиційної діяльності недержа-вних пенсійних фондів в Україні. Проблеми і перспективи економіки та уп-равління. 2019. № 1(17). С. 200–206. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/176640/176436 (дата звернення: 08.04.2022)

Про недержавне пенсійне забезпечення : Закон України від 9 лип-ня 2003 р. № 1057-IV. Дата оновлення: 01.07.2021. Відомості Верховної Ра-ди України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text (дата зве-рнення: 08.04.2022)

Корнєєв В.В. Недержавні пенсійні фонди як важлива складова си-стеми недержавного пенсійного забезпечення: їх сутність та функції. Ефекти-вна економіка. 2011. № 8. С. 1–3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2077 (дата звернення: 08.04.2022)

Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондово-го ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua (дата звернення: 31.03.2022)

ТОП 10 недержавних пенсійних фондів за результатами їх діяль-ності – аналіз УААПФ. URL: https://www.vseswit.com.ua/ua/news/439.html (дата звернення: 07.04.2022)

Офіційний сайт Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України. URL: https://knpf.bank.gov.ua (дата звернення: 08.04.2022)

Tkachenko N. (2019) Vektory rozvytku investytsiinoi diialnosti nederzhavnykh pensiinykh fondiv v Ukraini [Vectors of development of invest-ment activity of non-state pension funds in Ukraine]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia [Problems and prospects of economics and manage-ment] (electronic journal), no. 1(17), pp. 200–206. Available at: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/176640/176436 (accessed: 08 April 2022)

Pro nederzhavne pensiine zabezpechennia : Zakon Ukrainy vid 09.07.2003 roku. No. 1057-IV. (Data onovlennia: 01.07.2021). [On non-state pension provision: Law of Ukraine] (2003, November, 4). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text (accessed: 08.04.2022)

Kornieiev V.V. (2011) Nederzhavni pensiini fondy yak vazhlyva skladova systemy nederzhavnoho pensiinoho zabezpechennia: yikh sutnist ta funktsii [Private pension funds as an important component of the private pen-sion system: their essence and functions]. Efektyvna ekonomika [Efficient econo-my] (electronic journal), no. 8, pp. 1–3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2077 (accessed: 08 April 2022)

Ofitsiinyi sait Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku [Official website of the National Commission on Securities and Stock Market]. Available at: https://www.nssmc.gov.ua (accessed: 31.03.2022)

TOP 10 nederzhavnykh pensiinykh fondiv za rezultatamy yikh diial-nosti – analiz UAAPF [TOP 10 private pension funds based on the results of their activities – UAPFA analysis]. Available at: https://www.vseswit.com.ua/ua/news/439.html (accessed: 07.04.2022)

Ofitsiinyi sait Korporatyvnoho nederzhavnoho pensiinoho fondu Natsionalnoho banku Ukrainy [Official website of the Corporate Non-State Pen-sion Fund of the National Bank of Ukraine]. Available at: https://knpf.bank.gov.ua (accessed: 08.04.2022)