СТАН БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
PDF

Ключові слова

борг
боргові показники
граничні значення
боргова безпека
платоспроможність
боргове навантаження

Як цитувати

Ситник, Н., & Шутко, А. (2022). СТАН БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Молодий вчений, 4 (104), 105-109. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-22

Анотація

У статті проведено аналіз сучасного стану боргової безпеки України у воєнних умовах. Наведено економічну сутність терміну «боргова безпека». Подано позитивні та негативні наслідки наявності боргу в країні. Здійснено динамічний аналіз державного та гарантованого державою боргу України за 2018-2021 роки. Проведено структурно-динамічний аналіз обсягу боргу України за 2018-2021 роки. Розраховано основні індикатори боргової безпеки країни, суть яких полягає у співвідношенні між державним боргом, витратами на його погашення і обслуговування та такими показниками, як: валовий внутрішній продукт, експорт товарів і послуг, міжнародні резерви. Вказано на доцільність оцінки показників боргової безпеки в динаміці і відповідно, на аналіз динаміку боргу в розрахунку на одну особу протягом 2018-2021 років. Доведено, що розраховані боргові коефіцієнти значно перевищують граничні значення, що свідчить про наявність загроз економічним процесам в країні. Наведено основні загрози забезпечення боргової безпеки України. Визначено заходи підвищення рівня боргової безпеки України з метою зменшення боргового навантаження на бюджет та суспільство.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-22
PDF

Посилання

Гусаревич Н.В., Конак О.О., Ткаченко С.В. Боргова безпека України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2019/15.pdf (дата звернення: 06.04.2022)

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України від 29.10.2013 №v1277731-13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (дата звернення: 06.04.2022)

Міністерство фінансів України. Офіційний сайт. URL: https://mof.gov.ua/uk (дата звернення: 07.04.2022)

Державний веб-портал бюджету для громадян (за даними Міністерства фінансів України). URL: https://openbudget.gov.ua/?month=12&year=2019&budgetType=LOCAL (дата звернення: 07.11.2022)

Ситник Н.С., Беднарчук В.В. Бюджетний дефіцит та його особливості. Держава та регіони. 2019. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2019/5_2019/41.pdf (дата звернення: 07.11.2022)

Манцуров І.Г. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни : монографія. Київ : КНЕУ, 2006. 392 с.

Ярош К.М. Аналіз індикаторів боргової безпеки України. Економічний аналіз. 2013. Том 13. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/86/183 (дата звернення: 09.0.4.2022)

Husarevych N.V., Konak O.O., Tkachenko S.V. (2019) Borhova bezpeka Ukrainy [Debt security of Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]. No 24. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2019/15.pdf (accessed 06 April 2022)

Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine from 29.10.2013 №v1277731-13. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (accessed 06 April 2022)

Ministry of Finance of Ukraine. Official site. Available at: https://mof.gov.ua/uk (accessed 07 April 2022)

State web portal of the budget for citizens (according to the Ministry of Finance of Ukraine). Available at: https://openbudget.gov.ua/?month=12&year=2019&budgetType=LOCAL (accessed 07 April 2022)

Sytnyk N.S., Bednarchuk V.V. (2019) Biudzhetnyi defitsyt ta yoho osoblyvosti [Budget deficit and its features]. Derzhava ta rehiony [State and regions]. Available at: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2019/5_2019/41.pdf (accessed 07 April 2022)

Mantsurov I.H. (2006) Statystyka ekonomichnoho zrostannia ta konkurentospromozhnosti krainy: monohrafiia [Statistics of economic growth and competitiveness of the country: a monograph]. Kyiv: KNEU, p. 392. (in Ukrainian)

Iarosh K.M. (2013) Analiz indykatoriv borhovoi bezpeky Ukrainy [Analysis of debt security indicators of Ukraine]. Ekonomichnyi analiz [Economic analysis]. No 13. Available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/86/183 (accessed 09 April 2022)