ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

грошово-кредитна політика
грошова маса
інфляція
норма обов’язкового резервування
облікова ставка
управління грошово-кредитною політикою
Національний банк України
інструменти грошово-кредитної політики
напрями вдосконалення грошово-кредитної політики та грошово-кредитне регулювання

Як цитувати

Петик, Л., & Пилат, М. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 4 (104), 98-104. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-21

Анотація

У статті досліджено особливості та сутність грошово-кредитної політики Ук-раїни. Окреслено еволюцію розвитку грошово-кредитного регулювання в Україні. Проаналізовано основні засади грошово-кредитної політики Націо-нального банку України. Підкреслено мету грошово-кредитної політики Ук-раїни згідно з Конституцією України. Визначено сучасний стан грошово-кредитного ринку. Зазначено необхідність розвитку грошово-кредитної по-літики в сучасних умовах, а саме: ріст інфляції, девальвації гривні, збільшен-ня грошової маси в обігу, скорочення золотовалютного резерву, ріст бюдже-тного дефіциту. Обґрунтовано вплив інструментів грошово-кредитного ре-гулювання на розвиток вітчизняних банків та економіки в цілому. Обґрунто-вано вплив золотовалютних резервів на стан економічний стан держави. Проаналізовано стан обсягу золотовалютних резервів за останні роки. Розг-лянуто динаміку облікової ставки України. Простежено зміну обсягу обліко-вої ставки у відповідь на пандемію. Зазначено важливість аналізу інструмен-тів грошово-кредитного регулювання в умовах пандемії та воєнного стану в Україні. Окреслено вплив обов’язкових резервів на грошово-кредитну полі-тику. Зазначено неабиякий вплив грошової бази на стан економіки держави. Розглянуто динаміку відсотка річного приросту грошової бази в Україні. Визначено тенденції розвитку та сучасний стан грошово-кредитної політики України. Зазначено ключовий пріоритет монетарної політики – досягнення цінової стабільності. Перераховано принципи, з дотриманням яких прово-диться грошово-кредитна політика в Україні. Описано основні напрями вдо-сконалення грошово-кредитної політики. У наш час дуже важко передбачити стан економіки в цілому, адже на це мають вплив такі події як пандемія та війна Росії проти України. Такий невизначений стан економіки нашої держа-ви вимагає проведення ефективної грошово-кредитної політики. Адже основ-ним пріоритетом монетарної політики України на сьогоднішній день – зали-шити економіку країни на належному рівні. Після наведених непередбачува-них подій є загроза кризи в економіці України, стрибок інфляції та багато інших негативних економічних явищ. Варто зазначити, що економічні нас-лідки війни в Україні відчують далеко за її межами. Навіть такі негативні по-дії для нашої держави показують наскільки важливим є проведення ефектив-ної монетарної політики. У дослідженні акцентовано увагу на важливості проведення ефективної грошово-кредитної політики в умовах кризи в еконо-міці країни.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-21
PDF

Посилання

Закон України «Про Національний банк України» від 19 жовтня 2021 р. № 1811-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1811-20#Text

Гончаров С. М., Кушнір Н. Б. Г 65 Тлумачний словник економіста / за ред. проф. С. М. Гончарова. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 264 с.

Савлук М. І. Гроші та кредит [Текст] : підручник / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін.] ; за наук. ред. М. І. Савлука. 6-те вид., перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2011. 589 с.

Центральний банк і грошово-кредитна політика. Навч. посіб. / За ред. Ко-сової Т. Д., Папаіки О. О. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 328 с.

Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перс-пективи змін / За ред. В. С. Стельмаха. Київ : Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. 404 с.

Мінфін. Золотовалютні резерви України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/assets/

Міжнародні резерви України зросли на 9% до рекорду за 9 років. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2021/09/7/677549/

Облікова ставка: що це означає і на що впливає. URL: https://www.fg.gov.ua/articles/49630-oblikova-stavka-shcho-ce-oznachaye-i-na-shcho-vplivaye.html

Облікова ставка Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/archive-rish

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 8,5%. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zberig-oblikovu-stavku-na-rivni-85

Криховець-Хом’як Л. Я., Длугопольський О. В., Вірковський А. А. Еко-номіка (профільний рівень) : підручник для 11 класу закладів загальної сере-дньої освіти. Тернопіль : Астон, 2019. 296 с.

Мінфін. Приріст грошової бази в Україні досяг 12-річного максимуму — 581,7 мільярда. URL: https://minfin.com.ua/ua/2020/11/25/56139654/

Stockworld. Обсяг грошової бази. URL: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/u-liutomu-groshova-baza-zrosla-na-3-4-do-716-4-mlrd-griven

Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік та середньост-рокову перспективу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr031500-21#Text

The Verkhovna Rada of Ukraine (2022) The Law of Ukraine «On the National Bank of Ukraine», [Online]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1811-20#Text

Ghoncharov S. M., Kushnir N. B. (2009) Tlumachnyj slovnyk ekonomista [Explanatory dictionary of the economist], Kyiv.

I. Savluk, A. M. Moroz, I. M. Lazepko ta in. (2011) Ghroshi ta kredyt [Money and credit]. Kyiv.

Kosova T. D., Papaika O. O. (2011) Centraljnyj bank i ghroshovo-kredytna polityka [Central bank and monetary policy]. Kyiv.

Steljmakh V. S. (2009) Monetarna polityka Nacionaljnogho banku Ukrajiny: suchasnyj stan ta perspektyvy zmin [Monetary policy of the National Bank of Ukraine: current status and prospects for change]. Kyiv.

Minfin (2022) Zolotovaljutni rezervy Ukrajiny [Gold and foreign exchange reserves of Ukraine]. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/assets/

Ekonomichna Pravda (2021) Mizhnarodni rezervy Ukrajiny zrosly na 9% do rekordu za 9 rokiv [Ukraine's international reserves grew by 9% to a record for 9 years]. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/news/ 2021/09/7/677549/

Fond gharantuvannja vkladiv fizychnykh osib (2020) Oblikova stavka: shho ce oznachaje i na shho vplyvaje [Discount rate: what it means and what it affects]. Retrieved from: https://www.fg.gov.ua/articles/49630-oblikova-stavka-shcho-ce-oznachaye-i-na-shcho-vplivaye.html

The National Bank of Ukraine (2022) Oblikova stavka Nacionaljnogho banku Ukrajiny [Discount rate of the National Bank of Ukraine]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/archive-rish

The National Bank of Ukraine (2021) Nacionaljnyj bank Ukrajiny zberigh oblikovu stavku na rivni 8,5% [The National Bank of Ukraine kept the discount rate at 8.5%]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/news/all/ natsionalniy-bank-ukrayini-zberig-oblikovu-stavku-na-rivni-85

Krykhovets-Khom’iak L. Ya., Dluhopolskyi O. V., Virkovskyi A. A. (2019) Ekonomika (profiljnyj rivenj): pidruchnyk dlja 11 klasu zakladiv zaghaljnoji serednjoji osvity [Economics (profile level): a textbook for the 11th grade of general secondary education]. Ternopil.

Minfin (2020) Pryrist ghroshovoji bazy v Ukrajini dosjagh 12-richnogho maksymumu – 581,7 miljjarda [The growth of the monetary base in Ukraine reached a 12-year high of 581.7 billion]. Retrieved from: https://minfin.com.ua/ ua/2020/11/25/56139654/

Stockworld (2022) Obsjagh ghroshovoji bazy [The amount of the monetary base]. Retrieved from: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/u-liutomu-groshova-baza-zrosla-na-3-4-do-716-4-mlrd-griven

The Verkhovna Rada of Ukraine (2021) The Law of Ukraine «On the Basic Principles of Monetary Policy for 2022 and the Medium Term», [Online]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr031500-21#Text