СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІСКАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕС У
PDF

Ключові слова

малий бізнес
суб’єкти малого підприємництва
фізичні особи-підприємці
розвиток підприємництва
оподаткування малого бізнесу
спрощена система оподаткування
єдиний податок
групи платників єдиного податку
податкове навантаження

Як цитувати

Мацьків, Г. (2022). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІСКАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕС У. Молодий вчений, 4 (104), 91-97. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-20

Анотація

Статтю присвячено дослідженню основних показників діяльності суб’єктів малого бізнесу в Україні. Розглянуто основні параметри соціально-економічного розвитку суб’єктів малого підприємництва та їх фіскальну складову у розвитку економіки держави. Описано важливість даної форми господарювання для формування соціально-орієнтованої ринкової економіки. Окреслено ключові проблеми і загрози у розвитку малого підприємництва та відображено шляхи їх розв’язання. Розглянуто можливі варіанти оподаткування суб’єктів малого бізнесу згідно Податкового кодексу України. Висвітлено особливості адміністрування податків суб’єктами бізнесу в умовах загальної та спрощеної системи оподаткування. Проаналізовано ставки єдиного податку за групами платників (1, 2, 3 і 4 групи), а також можливі варіанти сплати інших обов’язкових платежів залежно від приналежності до певної групи платників. Розглянуто структуру податкових надходжень єдиного податку до місцевих бюджетів як від юридичних, так і фізичних осіб. Відображено основні переваги та недоліки спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу. Висвітлено проблеми, що стримують розвиток малого підприємництва в Україні та запропоновано шляхи їх розв’язання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-20
PDF

Посилання

Барна М., Мороз С. Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні та ефективність регуляторної політики в цій сфері. Економічний дискурс. 2019. № 1. С. 46–54.

Винятинська Л.В., Сенчук І.В. Оцінка стану та тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні. Науковий погляд: економіка та управління. 2018. № 1(59). С. 42–49.

Грановська І.В Сучасний стан розвитку оподаткування малого бізнесу. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2021. № 3 (120). С. 114–121.

Державна казначейська служба України: офіційний вебсайт. URL: http://www.treasury.gov.ua (дата звернення: 31.03.2022).

Державна служба статистики України: офіційний вебсайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 29.03.2022).

Ковальчук І.С. Аналіз рівня оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». 2017. № 5. С. 29–35.

Коба О.В., Шинкар Ю.Л. Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи оподаткування: особливості застосування, проблеми та напрями їх вирішення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 25 (1) С. 116–119.

Ксьонжик І.В., Мацьків Г.В. Особливості оподаткування суб’єктів малого бізнесу. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 квітня 2022р., м. Мукачево. URL: https://msu.edu.ua/konferenciji-seminari/ (дата звернення: 20.04.2022).

Міністерство фінансів України: офіційний вебсайт. URL: http://www.mof.gov.ua/ (дата звернення: 31.03.2022).

Обруч Г.В., Іванюта Б.Л., Журавльов К.В. Проблеми і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 61. С. 53–62.

Податковий кодекс України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 01.04.2022).

Сидорук І.С. Аналіз стану та проблеми розвитку малого підприємництва в Україні. Підприємництво та інновації. 2021. Випуск 18. С. 67–72.

Barna M., Moroz S. (2019) Suchasnyi stan rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini ta efektyvnist rehuliatornoi polityky v tsii sferi [The current state of small business development in Ukraine and the effectiveness of regulatory policy in this area]. Ekonomichnyi dyskurs, vol. 1, рр. 46–54.

Vyniatynska L.V., Senchuk I.V. (2018) Otsinka stanu ta tendentsii rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Assessment of the state and trends of small business development in Ukraine]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia, vol. 1 (59), рр. 42–49.

Hranovska I.V. (2021) Suchasnyi stan rozvytku opodatkuvannia maloho biznesu [The current state development of small business taxation]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 3 (120), рр. 114–121.

Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy: ofitsiinyi vebsait. Available at: http://www.treasury.gov.ua (accessed 31 March 2022).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: ofitsiinyi vebsait. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 29 March 2022).

Kovalchuk I.S. (2017) Analiz rivnia opodatkuvannia subiektiv maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Analysis of the level of small businesses taxation in Ukraine]. Elektronne naukove fakhove vydannia z ekonomichnykh nauk «Modern Economics», vol. 5, рр. 29–35.

Koba O.V., Shynkar Yu.L. (2019) Porivnialnyi analiz zahalnoi ta sproshchenoi systemy opodatkuvannia: osoblyvosti zastosuvannia, problemy ta napriamy yikh vyrishennia [Comparative analysis of the general and simplified taxation system: features of application, problems and directions of their solution]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 25 (1), рр. 116–119.

Ksonzhyk I.V., Matskiv H.V. (2022) Osoblyvosti opodatkuvannia subiektiv maloho biznesu [Features of taxation of small businesses]. Upravlinnia sotsialno-ekonomichnymy transformatsiiamy hospodarskykh protsesiv: realii i vyklyky: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 6-7 kvitnia 2022 r., m. Mukachevo. Available at: https://msu.edu.ua/konferenciji-seminari/ (accessed 20 April 2022).

Ministerstvo finansiv Ukrainy: ofitsiinyi vebsait. Available at: http://www.mof.gov.ua/ (accessed 31 March 2022).

Obruch H.V., Ivaniuta B.L., Zhuravlov K.V. (2018) Problemy i perspektyvy rozvytku maloho ta serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Problems and prospects of small and medium business development in Ukraine]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 61, рр. 53–62.

Podatkovyi kodeks Ukrainy. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (accessed 1 April 2022).

Sydoruk I.S. (2021) Analiz stanu ta problemy rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Analysis of the state and problems of small business development in Ukraine]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 18, рр. 67–72.