ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
PDF

Ключові слова

підприємництво
електронний бізнес
підприємницька діяльність
електронна комерція
сучасний бізнес
сучасне середовище

Як цитувати

Матвієнко-Біляєва, Г. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Молодий вчений, 4 (104), 87-90. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-19

Анотація

У статті розглянуто теоретичні положення та практичні рекомендації щодо розвитку та використання електронного бізнесу підприємницької діяльності в Україні. Метою дослідження є сучасний стан та негативні тенденції розвитку національного підприємництва, зокрема використання електронної комерції. Незадовільною залишається обґрунтованість прогнозів розвитку використання електронного бізнесу за різних сценаріїв розгортання ситуації на ринку. У сучасних ринкових умовах, де щодня стають жорсткішими умови конкурентної боротьби, не можлива діяльність підприємницьких структур без створення чіткої системи взаємодії з зовнішнім середовищем та оптимізації своєї діяльності для задоволення потреб споживачів та максимізації прибутку підприємства та використання новітніх технологій та інновацій. Для українських організацій управління підприємством як системою, в складних умовах сучасного бізнесу, має особливо важливе значення, оскільки зміна ситуації в країні, поступове освоєння нового економічного порядку змушує все більшу кількість підприємців усвідомлювати необхідність використання сучасних інновацій.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-19
PDF

Посилання

Матвієнко-Біляєва Г.Л. Трансфер інноваційних технологій як запорука розвитку підприємницької діяльності. Підприємництво, торгівля, біржі в процесі соціально-економічного розвитку : монографія / Під загальною редакцією д-ра екон. наук, професора І.В. Гонтаревої. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 174 с.

Матвієнко-Біляєва Г.Л. Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу : І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 22 березня 2018 р. / редкол. : О.І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. Харків : ХДУХТ, 2018. С. 360–361.

Матвієнко-Біляєва Г., Ляліна Н.С., Панчук А.С. Сучасний бізнес в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Інфраструктура ринку. 2021. № 53. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/53-2021

Matviienko-Biliaieva H.L. (2018) Transfer innovatsiinykh tekhnolohii yak zaporuka rozvytku pidpryiemnytskoi diialnosti [Transfer of innovative technologies as a guarantee of business development]. Pidpryiemnytstvo, torhivlia, birzhi v protsesi sotsialno-ekonomichnoho rozvytku : monohrafiia / Pid zahalnoiu redaktsiieiu d-ra ekon. nauk, profesora I.V. Hontarevoi. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsia, 174 s.

Matviienko-Biliaieva H.L. (2018) Implementatsiia innovatsii oblikovo-analitychnoho zabezpechennia staloho rozvytku suchasnoho biznesu : I Mizhnar. nauk.-prakt. [Implementation of innovative accounting and analytical support for sustainable development of modern business: I International. scientific-practical Internet conference]. Internet-konf., 22 bereznia 2018 r. / redkol. : O.I. Cherevko [ta in.] ; Kharkivskyi derzh. un-t kharch. ta torh. Kharkiv : KhDUKhT, S. 360–361.

Matviienko-Biliaieva H., Lialina N.S., Panchuk A.S. (2021) Suchasnyi biznes v Ukraini: problemy ta perspektyvy rozvytku [Modern business in Ukraine: problems and prospects of development]. Infrastruktura rynku. № 53. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/53-2021