БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: АНАЛІЗ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
PDF

Ключові слова

бюджетна децентралізація
місцеве самоврядування
місцевий бюджет
об’єднані територіальні громади
доходи місцевих бюджетів

Як цитувати

Західна, О., & Петришин, Х. (2022). БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: АНАЛІЗ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. Молодий вчений, 4 (104), 80-86. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-18

Анотація

В статті розглянуто сутність бюджетної децентралізації та її роль в розвитку територіальних громад. Досліджено основні етапи впровадження реформи децентралізації в Україні протягом 2014-2021 рр. Висвітлено зміни в Бюджетному та Податковому кодексах, які були прийняті протягом даних років. Проаналізовано рівень та структуру доходів до місцевих бюджетів до та протягом здійснення реформи. З’ясовано цільову спрямованість децентралізації – створення економічно стабільного та збалансованого розвитку України. Визначено, що головними перевагами децентралізації є насамперед створення умов для кращого забезпечення потреб місцевого населення органами місцевого самоврядування на локальному рівні. З’ясовано роль окремих територіальних громад у процесі реалізації бюджетної децентралізації. Досліджено основні риси та ознаки впровадження децентралізації в світі. Виявлено найбільш результативніших серед країн.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-18
PDF

Посилання

Камінська Н.В. Децентралізація влади і досвід її проведення у зарубіжних державах. Наук. записки Інституту законодавства ВРУ. 2014. № 4. С. 35–40.

The world bank / Decentralization. URL: https://www.worldbank.org/en/topic/communitydrivendevelopment/brief/Decentralization

Василенко Л.В. Децентралізація та реформа місцевого самоврядування. Підприємництво, господарство і право. Адміністративне право і процес. 2017. № 3. С. 123–126.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: http://www.fao.org/3/Y2006E/y2006e05.htm

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядж. Каб. Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р

Інформація щодо надходження до місцевих бюджетів податків та зборів. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/informaciya-shchodo-nadhodzhennya-do-miscevih-byudzhetiv-podatkiv-ta-zboriv

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо податкової реформи : Закон України від 28.12.2018 №71-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19

Forum of regions, United Cities and Local Governments (UCLG). URL: https://www.uclg.org/en/organisation/about

Allain-Dupré D. Decentralisation trends in OECD countries: a comparative perspective for Ukraine. URL: https://www.oecd.org/regional/regionalpolicy/Decentralisation-trends-in-OECD-countries.pdf

Децентралізація влади на основі кращих іноземних практик та українських законодавчих ініціатив. URL: http://www.uiip.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2.pdf

Практичний посібник АМУ для громад видання третє модуль процедурні питання організації роботи органів місцевого самоврядування. Київ, 2020. 41 с.

Архипенко І.М. Зарубіжний досвід децентралізації влади: уроки для України. Теорія та історія державного управління. Державне управління та місцеве самоврядування. 2018. Вип. 4(39). С. 7–15.

Kaminskaya N.V. (2014) Decentralization of power and the experience of its implementation in foreign countries. Science notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada. № 4. Pp. 35–40.

The world bank / Decentralization. URL: https://www.worldbank.org/en/topic/communitydrivendevelopment/brief/Decentralization

Vasilenko L.V. (2017) Decentralization and reform of local self-government. Entrepreneurship, economy and law. Administrative law and process. Vol. 3. P. 123–126.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: http://www.fao.org/3/Y2006E/y2006e05.htm

On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine: Regulation. To. Of Ministers of Ukraine dated April 1, 2014 № 333-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-r

Information on the receipt of taxes and fees in local budgets. URL: https://www.treasury.gov.ua/en/file-storage/informaciya-shchodo-nadhodzhennya-do-miscevih-byudzhetiv-podatkiv-ta-zboriv

On amendments to the Tax Code of Ukraine and some legislative acts on tax reform: Law of Ukraine of 28.12.2018 №71-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19

Forum of regions, United Cities and Local Governments (UCLG). URL: https://www.uclg.org/en/organisation/about

Allain-Dupré D. Decentralization trends in OECD countries: a comparative perspective for Ukraine. URL: https://www.oecd.org/regional/regionalpolicy/Decentralisation-trends-in-OECD-countries.pdf

Decentralization of power based on best foreign practices and Ukrainian legislative initiatives. URL: http://www.uiip.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2.pdf

AUC Practical Guide for Communities, third edition, procedural issues of organization of work of local self-government bodies. Kyiv, 2020. 41 p.

Arhypenko І.М. (2018) Foreign experience of decentralization of power: lessons for Ukraine. Theory and history of public administration: Public administration and local government. Vol. 4 (39). P. 7–15.