ТОВАРНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ
PDF

Ключові слова

маркетингова товарна політика
асортимент
номенклатура
товар
споживачі
підприємство
покупець

Як цитувати

Громова, О., & Шевчук, Ю. (2022). ТОВАРНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ. Молодий вчений, 4 (104), 75-79. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-17

Анотація

В статті досліджено сутність маркетингової товарної політики та умови для її розробки та реалізації. Зазначено основні цілі маркетингової товарної політики. Означене маркетингове розуміння сутності товару. Надано розуміння товарної політики як маркетингового інструменту. Характеризовано чинники формування маркетингової товарної політики. Також зазначені вектори удосконалення маркетингової товарної політики. Визначено головну мету ефективної маркетингової товарної політики. Виділено основні складники маркетингової товарної політики. Виявлено негативні наслідки при відсутності маркетингової товарної стратегії. Оцінено рівень конкурентоспроможності, який впливає на вибір товару покупця. Враховано споживчі тренди та удосконалення маркетингової товарної політики. Розроблено варіанти стратегічних рішень.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-17
PDF

Посилання

Безугла Л. С., Агафонов О. Д., Гладкий Д. Р. Формування маркетингової товарної політики підприємства. Інфраструктура ринку. Економіка та управління підприємствами. 2019. Вип. 35. С. 133–137.

Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління : монографія. Харків : ІНЖЕК, 2003. 304 с.

Дячков Д. В., Потапюк І. П., Яковенко І. О. Особливості товарної політики підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. № 27. С. 46–51.

Жайворонок Л. В. Маркетингова товарна політика в системі сучасного концептуального забезпечення управління підприємництва. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2015. № 12. 6 с.

Кузьминчук Н. В., Куценко Т. М., Терованесова О. Ю. Теоретичні підходи до розуміння сутності маркетингової товарної політики підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості.2019. № 66. С. 149–158.

Лісений Є. В., Дяченко Ю. І. Управління та шляхи удосконалення маркетингової товарної політики підприємства. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 32. 6 с.

Хурдей В. Д., Даценко В. В., Семенова Л. Ю. Вплив маркетингової товарної політики на поведінку споживачів в умовах кризи. Економічний простір. 2021. № 165. С. 96–100.

Череп О. Г., Коцеруба А. В. Формування системи маркетингової товарної політики. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. № 1. С. 320–323.

Венета Л. С. Удосконалення товарної політики підприємства на основі маркетингу. URL: www.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgl-clefindmkaj/viewer.html?pdfurl.

Bezugla L. S., Agafonov O. D., Gladky D. R. (2019). Formation of marketing product policy of the enterprise. Infrastruktura rynku, 35, 133–137. (in Ukrainian)

Grinyov A. V. (2003) Innovative development of industrial enterprises: concept, methodology, strategic management: a monograph. Kharkiv: INZHEK. (in Ukrainian)

Dyachkov D. V., Potapyuk I. P., Yakovenko I. O. (2020). Features of product policy. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 27, 46–51. (in Ukrainian)

Zhayvoronok L. V. (2015). Marketing product policy in the system of modern conceptual support of business management. Efektyvna ekonomika, 12, 6. (in Ukrainian)

Kuzminchuk, N. V., Kutsenko, T. M., Terovanesova, O. Y. (2019). Theoretical approaches to understanding the essence of marketing product policy of the enterprise. Visnyk ekonomiky transportuipromyslovosti, 66, 149–158. (in Ukrainian)

Liseniy, E. V., Dyachenko, Y. I. (2021). Management and ways to improve the marketing product policy of the enterprise. Ekonomika ta suspilstvo, 32, 6. (in Ukrainian)

Hurdey, V. D., Datsenko, V. V., Semenova, L. Yu. (2021). The impact of marketing product policy on consumer behavior in a crisis. Ekonomichnyi prostir, 165, 96–100. (in Ukrainian)

Cherep, O. G., Kotseruba, A. V. (2021). Formation of a system of marketing product policy. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 1, 320–323. (in Ukrainian)

Veneta L. S. Improving the product policy of the enterprise on the basis of marketing. Retrieved from: www.efaidnbmnnnibpcajpcglclefind-mkaj/viewer.html?Pdfurl (in Ukrainian)