МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ
PDF

Ключові слова

державна митна політика
митний режим
митна процедура
митні послуги
митні органи
митне управління
адміністративні послуги
електронні технології

Як цитувати

Сластьоненко, О., Корнійчук, С., & Науменко, К. (2022). МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ. Молодий вчений, 4 (104), 70-74. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-16

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз правового регулювання митних режимів зарубіжних країн та визначено можливість і доцільність впровадження відповідного позитивного зарубіжного досвіду в національне митне законодавство та юридичну практику. Встановлено, що Великобританія характеризуються високим рівнем митного регулювання та має високий досвід міжнародної торгівлі, а також що особливу роль в митній діяльності відіграє система управління ризиками. Зазначено, що Італія одна з найрозвиненіших країн з митного обслуговування та є ключовим центром міжнародної торгівлі. Її система управління складається з блоків, які відіграють важливу роль в митній сфері. Розкрито особливості зарубіжних моделей ризиків, а саме, що вони являються загальною схемою, а вже кожна країна підлаштовує її під свої державні параметри. Окреслено, що сучасні технології та роботизовані системи перевірки товарів і транспортних засобів із застосуванням технології «штучного інтелекту» охоплять митний контроль усіх потоків товарів і транспортних засобів, що зумовить дієве функціонування митних режимів. Сформульовано, що Канада є стратегічним партнером та інвестором України, що спричиняє встановлення взаємовідносин між митними органами країн. Україна активно розвиває двосторонні відносини з Канадою, що вимагає від державного управління постійного вдосконалення адміністративно-правового регулювання митних режимів та приведення їх рівня функціонування у відповідність до міжнародних стандартів з урахуванням найкращого позитивного досвіду іноземні країни. Розкрито правову основу між Канадою та Україною, метою якого є сприяння торгівлі товарами між державами, та усунення наявних бар’єрів. Охарактеризовано необхідність подальшого розвитку міжнародних відносин в сфері митного права, а також звернуто увагу на напрями вдосконалення діяльності Державної митної служби України як ключового органу в митній системі, а саме на потребу в автоматизації митних процедур у процесі митного оформлення, мінімізації ролі суб’єктів митної служби щодо пропуску товару через митний контроль; використанні технологій штучного інтелекту.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-16
PDF

Посилання

Науково-практичний коментар Митного кодексу України / За заг. ред. Додіна Є.В. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2020. 664 с.

Import, export and customs for business: detailed information (2020) / GOV.UK. URL: https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-exportIntegration (дата звернення: 04.04.2022)

Бобрижна Г.В. Аналіз зарубіжного досвіду управління митними ризиками в системі гарантування економічної безпеки держави. Вісник Академії митної служби України. Серія «Державне управління». 2012. № 1 (6). С. 138–145.

E Customs – Safety and Security Amendment (2020) / Agenzia Dogane Monopoli. URL: https://www.adm.gov.it/portale/ee/trader/e-customs-safety-security-amendment (дата звернення: 04.04.2022)

Хома В. Сучасний стан національного правового забезпечення митного режиму безмитної торгівлі та напрями його вдосконалення. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 5. С. 104–108. URL: http://www.lsej.org.ua/5_2019/25.pdf. (дата звернення: 04.04.2022)

Мельник М. Інститут митних режимів в митному праві України: дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ; Міжрегіональна академія управління персоналом. Київ, 2016. 251 с.

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою, ратифікована Законом України № 1917-VIII від 14.03.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/124_052-16#Text (дата звернення: 04.04.2022)

Dodin E.V. (ed.) (2020) Scientific and practical commentary on the Customs Code of Ukraine / According to the general. Kyiv: Publishing House "Professional", 664 p.

Import, export and customs for business: detailed information (2020) / GOV.UK. Retrieved from: https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-exportIntegration (accessed 04 April 2022).

Bobrizhna G.V. (2012) Analysis of foreign experience in customs risk management in the system of guaranteeing economic security of the state. Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine. Public Administration Series, no. 1(6), pp. 138–145.

E Customs – Safety and Security Amendment (2020) / Agenzia Dogane Monopoli. Retrieved from: https: //www.adm.gov.it/portale/ee/trader/e-customs-safety-security-amendment (accessed 04 April 2022).

Khoma V. (2019) The current state of national legal support of the customs regime of duty-free trade and areas for improvement. Legal scientific electronic journal, no. 5, pp. 104–108. Retrieved from: http://www.lsej.org.ua/ 5_2019/25.pdf (аccessеd 04 April 2022).

Melnyk M. (2016) Institute of customs regimes in the customs law of Ukraine: dis. … Cand. jurid. Science: special. 12.00.07 – administrative law and process; finance law; information law; Interregional Academy of Personnel Management. Kyiv, 251 p.

Free Trade Agreement between Ukraine and Canada, ratified by the Law of Ukraine № 1917-VIII of 14.03.2017. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/124_052-16#Text (аccessеd 04 April 2022).