СПЕЦИФІКА НАБУТТЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНІМИ ПСИХОЛОГАМИ ФАХІВЦЯМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

професійний досвід
професійна рефлексія
професійна підготовка

Як цитувати

Семенів, Н. (2022). СПЕЦИФІКА НАБУТТЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНІМИ ПСИХОЛОГАМИ ФАХІВЦЯМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ. Молодий вчений, 4 (104), 65-69. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-15

Анотація

Розглянуто сучасний стан психологічних досліджень рівня професійно значущого досвіду. Проаналізовано чинники впливу на рівень підготовки студента та його професійну готовність. Виділено проблематику дослідження рівня професійно значущого досвіду, як чинника впливу на професійну підготовки майбутніх психологів. Вибрано методики емпіричного дослідження рівня професійно значущого досвіду. Виконано практичне дослідження набуття професійно значущого досвіду майбутніми фахівцями спеціальної освіти. Здійснено аналіз отриманих результатів емпіричного дослідження, проведена первинна статистична обробка результатів. Визначено складові ціннісно-смислові сфери особистості студентів. Визначено перспективи подальших досліджень рівня професійного значущого досвіду в освітньому середовищі освітніх закладів. Зроблено висновок про необхідність подальшого дослідження рівня професійного досвіду середовищі студентів як майбутніх фахівців в галузі спеціальної освіти.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-15
PDF

Посилання

Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця : Монографія. Київ : ДП «Інформ.-аналіт. Агенство», 2012. 200 с.

Собуцька Л.І. Професійна роль як одна з головних емоціонально-психологічних ролей особистості. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. Ч. 1. С. 80–90.

Шевченко Н.Ф. Професійна свідомість практичного психолога: структура та специфіка функціонування. Психологія і суспільство. 2009. № 4. С. 167–180.

Дідух М.М. Професійна спрямованість як динамічна властивість особистості. Юридична психологія. 2020. № 1. С. 56–64.

Щербакова І.М. Психодіагностика професійного самовизначення особистості. Суми : Вид-во СУМДПу імені А.С. Макаренка, 2012. 324 с.

Корольчук М.С. Психологія професійного самовизначення особистості. Київ : Київський національний торгово-економічний університет, 2018. 280 с.

Ryan, R.M., & Deci, E.L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist. 2000. Vol. 55. P. 68–78.

Blustein, D.L. The role of work in psychological health and well-being: A conceptual, historical, and public policy perspective. American Psychologist, 2008. Vol. 63. P. 228–240.

Fouad, N.A. Work and vocational psychology: Theory, research, and applications. Annual Review of Psychology, 2007. Vol. 58. P. 543–564.

Juntunen, C.L. The psych1ology of working: The clinical context. Professional Psychology: Research and Practice, 2006. Vol. 37. P. 342–350.

Zickar, M. An analysis of industrial-organizational psychology’s indifference to labor unions in the United States. Human Relations, 2004. Vol. 57. P. 145–167.

Kokun O.M. (2012) Psykholohiia profesiinoho stanovlennia suchasnoho fakhivtsia: Monohrafiia. [Psychology of professional development of a modern specialist: Monograph]. Informatsiino-analitychne ahenstvo. Kyiv. (in Ukrainian)

Sobutska L.I. (2012) Profesiina rol yak odna z holovnykh motsialno-psykholohichnykh rolei osobystosti. [Professional consciousness of a practical psychologist: structure and specifics of functioning]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytut vnutrishikh sprav, 1, 80–90. (in Ukrainian)

Shevchenko N.F. (2009) Profesiina svidomist praktychnoho psykholoha: struktura ta spetsyfika funktsionuvannia. [Professional consciousness of a practical psychologist: structure and specifics of functioning]. Psykholohiia i suspilstvo, 4, 167–180. (in Ukrainian)

Didukh M.M. (2020) Profesiina spriamovanist yak dynamichna vlastyvist osobystosti. [Professional orientation as a dynamic property of the individual]. Yurydychna psykholohiia, 1, 56–64. (in Ukrainian)

Shcherbakova I.M. (2012) Psykhodiahnostyka profesiinoho samovyznachennia osobystosti. [Psychodiagnostics of professional self-determination]. Sumy: Vydavnytstvo SUMDPu imeni A.S. Makarenka. (in Ukrainian)

Korolchuk M.S. (2018). Psykholohiia profesiinoho samovyznachennia osobystosti. [Psychology of professional self-determination]. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi torhovo-ekonomichnyi universytet. (in Ukrainian)

Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000) Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist, 55, 68–78.

Blustein, D.L. (2008) The role of work in psychological health and well-being: A conceptual, historical, and public policy perspective. American Psychologist, 63, 228–240.

Fouad, N.A. (2007) Work and vocational psychology: Theory, research, and applications. Annual Review of Psychology, 58, 543–564.

Juntunen, C.L. (2006) The psychology of working: The clinical context. Professional Psychology: Research and Practice, 37, 342–350.

Zickar, M. (2004) An analysis of industrial-organizational psychology’s indifference to labor unions in the United States. Human Relations, 57, 145–167.